Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 472193-2017

25/11/2017    S227

Luxemburg-Luxemburg: Algemene helpdeskdiensten

2017/S 227-472193

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Procurement Service
Telefoon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Algemene helpdeskdiensten.

Referentienummer: AO 631.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000 Technische computerondersteuningsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de selectie van een ondernemer voor de terbeschikkingstelling van een uniek ondersteuningscentrum voor het verlenen van algemene helpdeskdiensten aan eindgebruikers van het Hof.

Deze diensten omvatten callcenterdiensten voor „IT”- en „niet-IT”-diensten (met inbegrip van personele middelen, logistiek, voorzieningen en gebouwen), ondersteuningsdiensten met inbegrip van eerstelijns-IT-ondersteuning, tweedelijns-IT-ondersteuning, IT-gerelateerde levenscyclusbeheer, activabeheer, ondersteuning op organisatieniveau, evenals bijkomende IT-diensten die kunnen worden gevraagd door het Hof, kwaliteitsborging en verslaglegging met inbegrip van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en de servicedeskgebruikershandleiding, periodieke verslaglegging en vergaderingen. De volledige beschrijving van de te verlenen diensten is te vinden in de secties 3, 4, 5 en 6 van de aanbestedingsstukken.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72253000 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten
79512000 Telefonisch informatiecentrum
72253200 Systeemondersteuningsdiensten
72254100 Testen van systemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Rekenkamer.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de selectie van een ondernemer voor de terbeschikkingstelling van een uniek ondersteuningscentrum voor het verlenen van algemene helpdeskdiensten aan eindgebruikers van het Hof.

Deze diensten omvatten callcenterdiensten voor „IT”- en „niet-IT”-diensten (met inbegrip van personele middelen, logistiek, voorzieningen en gebouwen), ondersteuningsdiensten met inbegrip van eerstelijns-IT-ondersteuning, tweedelijns-IT-ondersteuning, IT-gerelateerde levenscyclusbeheer, activabeheer, ondersteuning op organisatieniveau, evenals bijkomende IT-diensten die kunnen worden gevraagd door het Hof, kwaliteitsborging en verslaglegging met inbegrip van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau en de servicedeskgebruikershandleiding, periodieke verslaglegging en vergaderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 49
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De opdracht wordt automatisch tweemaal verlengd, telkens voor een uitvoeringstermijn van 12 maanden, vanaf de datum waarop de taken van de vorige termijn afgerond waren tenzij een van de contractpartijen 9 maanden voordat de vorige termijn afloopt schriftelijk bezwaar hiertegen indient en dit door de andere partijen wordt ontvangen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene EU-begroting.
II.2.14)Nadere inlichtingen

De initiële looptijd van de opdracht omvat een overgangsperiode van 1 maand voor de overdracht van knowhow en een periode van 48 maanden voor het verlenen van diensten. Deze moeten aanvangen op 1.7.2018.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

inschrijvers die zich in een van de situaties als beschreven in artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement bevinden, worden uitgesloten van deelname aan deze openbare oproep tot inschrijving, en de opdracht wordt niet aan hen gegund. Inschrijvers moeten wettelijk in staat zijn om de dienstenovereenkomst waarvoor zij een aanvraag indienen uit te voeren. Bij de indiening van de inschrijving moet een verklaring op erewoord over de uitsluitings- en selectiecriteria worden gevoegd. De volgende documenten met betrekking tot de juridische situatie worden gevraagd aan de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld: 1) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijvers zijn gevestigd, en 2) een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de perso(o)n(en) die gemachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen bij het sluiten van overeenkomsten indien dit als het niet in het voornoemde document is opgenomen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, rekening houdend met de waarde en omvang ervan. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de economische en financiële draagkracht van een inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken.

Bij de indiening van de inschrijving moet een verklaring op erewoord over de uitsluitings- en selectiecriteria worden gevoegd. De volgende documenten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht worden gevraagd aan de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:

1) balansen of uittreksels uit de balansen en winst-en-verliesrekeningen van minstens de laatste 3 volledige boekjaren, indien de vennootschapswetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van de balans voorschrijft.

Eventuele minimumeisen:

De gemiddelde jaaromzet moet voor de laatste 3 volledige boekjaren minstens 2 000 000 EUR bedragen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

inschrijvers moeten over de nodige vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de opdracht, rekening houdend met de waarde en omvang ervan, conform de contractuele bepalingen uit te voeren. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de vakbekwaamheid en vakkundigheid van een inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken. De vakbekwaamheid en vakkundigheid worden beoordeeld op basis van de voor de vereiste diensten relevante deskundigheid van de inschrijver.

De inschrijvers wordt verzocht om het volgende document met betrekking tot de technische bekwaamheid en vakkundigheid bij hun inschrijving te voegen: 1) een verklaring op erewoord in verband met de uitsluitings- en selectiecriteria; en 2) een korte beschrijving van minimaal 3 en maximaal 5 relevante projecten/opdrachten die zijn uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar. Om in acht te worden genomen als bewijs van technische bekwaamheid moeten de projecten/opdrachten verband houden met de verlening van IT-helpdeskdiensten aan minstens 500 gebruikers per project/opdracht. Bij de inschrijving wordt om de beschrijving gevraagd.

Eventuele minimumeisen:

de inschrijver moet tijdens de laatste 3 jaar minstens 3 relevante projecten/opdrachten hebben uitgevoerd. Om in acht te worden genomen als bewijs van technische bekwaamheid moeten de projecten/opdrachten verband houden met de verlening van IT-helpdeskdiensten aan minstens 500 gebruikers per project/opdracht.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/01/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europese Rekenkamer, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

inschrijvers of hun vertegenwoordiger die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, moeten de Rekenkamer hiervan schriftelijk (e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) uiterlijk 18.1.2018 (12:00) op de hoogte stellen en moeten hun machtiging van het inschrijvende bedrijf voorleggen. Slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager over het al dan niet selecteren van zijn inschrijving, of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld, kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht van de Europese Unie. Een klacht bij de Europese Ombudsman brengt geen opschorting van deze periode mee, noch de opening van een nieuwe periode voor het instellen van beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Procurement Service
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/11/2017