Na stránkach TED sa od dnešného dňa, 2. novembra 2022, začínajú používať elektronické formuláre. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka

Služby - 472193-2017

25/11/2017    S227

Luxembursko-Luxemburg: Všeobecné pomocné prezenčné služby

2017/S 227-472193

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Procurement Service
Telefón: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eca.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Všeobecné pomocné prezenčné služby.

Referenčné číslo: AO 631.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72611000 Technické počítačové podporné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať hospodársky subjekt na poskytnutie jediného podporného centra s cieľom poskytovať koncovým používateľom Európskeho dvora audítorov služby všeobecnej užívateľskej podpory.

Týka sa služieb strediska poskytujúceho služby prostredníctvom telefónu v súvislosti s IT službami a službami netýkajúcimi sa IT (vrátane ľudských zdrojov, logistiky, zariadení a budov), podporných služieb vrátane IT podpory prvej úrovne, IT podpory druhej úrovne, riadenia životného cyklu informačných technológií, správy aktív, podpory na úrovni organizácie, ako aj dodatočných IT služieb, ktoré môže Európsky dvor audítorov požadovať, zaistenia kvality a podávania správ vrátane dohody o úrovni poskytovaných služieb a príručky o prevádzke používateľskej podpory, pravidelného podávania správ a stretnutí. Kompletný opis služieb, ktoré sa majú poskytovať, je dostupný v oddieloch 3, 4, 5 a 6 špecifikácií zákazky.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
79512000 Stredisko hovorov
72253200 Systémové podporné služby
72254100 Testovanie systémov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Európsky dvor audítorov.

II.2.4)Opis obstarávania:

Cieľom tejto výzvy na súťaž je vybrať hospodársky subjekt na poskytnutie jediného podporného centra s cieľom poskytovať koncovým používateľom Európskeho dvora audítorov služby všeobecnej užívateľskej podpory.

Týka sa služieb strediska poskytujúceho služby prostredníctvom telefónu v súvislosti s IT službami a službami netýkajúcimi sa IT (vrátane ľudských zdrojov, logistiky, zariadení a budov), podporných služieb vrátane IT podpory prvej úrovne, IT podpory druhej úrovne, riadenia životného cyklu informačných technológií, správy aktív, podpory na úrovni organizácie, ako aj dodatočných IT služieb, ktoré môže Európsky dvor audítorov požadovať, zaistenia kvality a podávania správ vrátane dohody úrovni poskytovaných služieb a príručky o prevádzke používateľskej podpory, pravidelného podávania správ a stretnutí.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 49
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva sa môže obnoviť automaticky maximálne 2-krát, v každom prípade na obdobie vykonávania úloh 12 mesiacov, ktoré sa začína od dátumu dokončenia úloh predošlého obdobia, ak nie je zaslané písomné oznámenie o opaku jednou zo zmluvných strán a ak nie je prijaté do 9 mesiacov pred uplynutím predošlého obdobia.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: všeobecný rozpočet EÚ.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Pôvodné trvanie zákazky zahŕňa 1 mesačné prechodné obdobie na transfer know-how a obdobie 48 mesiacov na vykonanie služieb, ktoré začne 1.7.2018.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzači, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií opísaných v článkoch 106 a 107 nariadenia o rozpočtových pravidlách, budú vylúčení z účasti na tejto verejnej výzve na súťaž a nebude im pridelené obstarávanie. Uchádzači musia byť právne spôsobilí na vykonávanie zmluvy na poskytovanie služieb, o ktorú sa uchádzajú. V súvislosti s kritériami vylúčenia a výberu je potrebné priložiť čestné vyhlásenie k ponuke. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie zákazky navrhnúť: 1) dôkaz o zápise v živnostenskom alebo obchodnom registri za podmienok stanovených právnymi predpismi v krajine, v ktorej má uchádzač sídlo; a 2) čitateľná kópia poverenia osoby oprávnenej zastupovať uchádzača pri uzatváraní zmlúv, pokiaľ nie je zahrnutá vo vyššie uvedenom dokumente.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať dostatočnú ekonomickú a finančnú spôsobilosť na vykonanie zákazky v súlade s podmienkami zmluvy berúc do úvahy jej hodnotu a rozsah. Ak má Dvor audítorov na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho ekonomickej a finančnej spôsobilosti, alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zmluvy, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu.

V súvislosti s kritériami vylúčenia a výberu je potrebné priložiť čestné vyhlásenie k ponuke. Nasledujúce dokumenty, pokiaľ ide o právnu ekonomickú a finančnú spôsobilosť, sa požadujú od uchádzačov, ktorým sa môže pridelenie zákazky navrhnúť:

1) súvahy alebo výpisy zo súvah a výkazy ziskov a strát aspoň za 3 posledné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, pokiaľ zverejnenie súvah podlieha právu obchodných spoločností krajiny, v ktorej má hospodársky subjekt sídlo.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Priemerný ročný obrat uchádzača sa musí za posledné 3 finančné roky, pre ktoré boli účty uzavreté, rovnať alebo musí presahovať 2 000 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzači musia mať dostatočnú technickú a odbornú spôsobilosť, ktorá im umožní vykonať zmluvu v súlade so zmluvnými ustanoveniami, berúc do úvahy jej hodnotu a rozsah. Ak má Dvor na základe informácií poskytnutých uchádzačom pochybnosti o jeho technickej a odbornej spôsobilosti, alebo ak je zjavne nedostatočná na vykonanie zmluvy, ponuka môže byť odmietnutá bez nároku uchádzača na akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Technická a odborná spôsobilosť sa posúdi na základe odbornosti uchádzača relevantnej z hľadiska požadovaných služieb.

Čo sa týka technickej a odbornej spôsobilosti uchádzačov požaduje sa od nich, aby spolu so svojimi ponukami predložili tieto dokumenty: 1) čestné vyhlásenie týkajúce sa kritérií vylúčenia a výberu a 2) krátky opis aspoň 3 a maximálne 5 príslušných projektov/zákaziek, ktoré boli vykonané počas posledných 3 rokov. Aby sa mohli brať projekty/zákazky do úvahy z hľadiska dôkazu technickej spôsobilosti, musia sa týkať poskytovania pomocných (helpdesk) služieb v oblasti IT aspoň pre 500 používateľov v prípade každého projektu/zákazky. Opis sa požaduje spolu s ponukou.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač musel vykonávať počas posledných 3 rokov aspoň 3 relevantné projekty/zákazky. Aby sa mohli brať projekty/zákazky do úvahy z hľadiska dôkazu technickej spôsobilosti, musia sa týkať poskytovania pomocných (helpdesk) služieb v oblasti IT aspoň pre 500 používateľov v prípade každého projektu/zákazky.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/01/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/01/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky dvor audítorov, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUXEMBURSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Uchádzači alebo ich zástupcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na otváraní obálok s ponukami, o tom musia písomne informovať Európsky dvor audítorov (e-mail: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najneskôr do 18.1.2018 (12:00) a musia predložiť oprávnenie od spoločnosti predkladajúcej ponuku. Len 1 zástupca za jedného uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Odvolať sa je možné na Všeobecnom súde Európskej únie do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie, alebo ak to nie je možné, odo dňa, kedy túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európsky dvor audítorov, Procurement Service
Poštová adresa: 12, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 1615
Štát: Luxembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefón: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/11/2017