Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 472193-2017

25/11/2017    S227

Luksemburg-Luxembourg: Storitve splošne pomoči uporabnikom

2017/S 227-472193

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: ECA Procurement Service
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3076
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Procurement Service
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve splošne pomoči uporabnikom.

Referenčna številka dokumenta: AO 631.
II.1.2)Glavna koda CPV
72611000 Storitve tehnične računalniške podpore
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega javnega razpisa je izbrati gospodarski subjekt, ki bo zagotovil enotni podporni center za storitve splošne pomoči končnim uporabnikom Sodišča.

Zajema storitve klicnega centra za storitve IT in storitve, ki niso povezane z IT (in vključujejo človeške vire, logistiko, infrastrukturo in stavbe), podporne storitve, ki zajemajo podporo IT 1. stopnje in podporo IT 2. stopnje, upravljanje življenjskega cikla IT, upravljanje premoženja in podporo na ravni organizacije, ter dodatne storitve IT, ki jih lahko zahteva Sodišče, zagotavljanje kakovosti in poročanje, vključno s sporazumom o ravni storitve in operativnim priročnikom za storitev pomoči uporabnikom, rednim poročanjem in sestanki. Izčrpen opis storitev, ki jih je treba zagotoviti, je na voljo v oddelkih 3, 4, 5 in 6 razpisnih specifikacij.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72253000 Storitve služb za pomoč uporabnikom in podporne storitve
79512000 Klicni center
72253200 Storitve podpore sistemov
72254100 Storitve preskušanja sistemov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropsko računsko sodišče.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Namen tega javnega razpisa je izbrati gospodarski subjekt, ki bo zagotovil enotni podporni center za storitve splošne pomoči končnim uporabnikom Sodišča.

Zajema storitve klicnega centra za storitve IT in storitve, ki niso povezane z IT (in vključujejo človeške vire, logistiko, infrastrukturo in stavbe), podporne storitve, ki zajemajo podporo IT 1. stopnje in podporo IT 2. stopnje, upravljanje življenjskega cikla IT, upravljanje premoženja in podporo na ravni organizacije, ter dodatne storitve IT, ki jih lahko zahteva Sodišče, zagotavljanje kakovosti in poročanje, vključno s sporazumom o ravni storitve in operativnim priročnikom za storitev pomoči uporabnikom, rednim poročanjem in sestanki.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 49
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se samodejno podaljša največ 2-krat, vsakič za 12-mesečno obdobje izvedbe nalog, ki se začne na datum zaključka nalog prejšnjega obdobja, razen če ena od pogodbenih strank 9 mesecev pred iztekom prejšnjega obdobja drugo stranko pisno obvesti o nasprotnem.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: splošni proračun EU.
II.2.14)Dodatne informacije

Začetno obdobje naročila vključuje 1-mesečno prehodno obdobje za prenos znanja in izkušenj ter 48-mesečno obdobje za izvedbo storitev, ki se začne 1.7.2018.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki, ki se nahajajo v eni od situacij, opisanih v členih 106 in 107 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano. Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero se prijavljajo. Ponudbi je treba priložiti častno izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor. Od ponudnikov, ki se jim lahko predlaga oddaja naročila, se bodo v zvezi s pravno sposobnostjo zahtevali naslednji dokumenti: (1) dokazilo o vpisu v register poklicev ali trgovski register v skladu s pogoji, določenimi v zakonodaji države, v kateri ponudniki prebivajo; in (2) čitljiva kopija obvestila o imenovanje osebe(-e), pooblaščene(-ih) za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj omenjeni dokument.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi pogoji in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če ima Sodišče v zvezi z informacijami, ki jih je posredoval ponudnik, resne dvome o poslovni in finančni sposobnosti ponudnika ali če je ta očitno nezadostna za izvedbo naročila, se ponudba lahko zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnih koli finančnih nadomestil.

Ponudbi je treba priložiti častno izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor. Od ponudnikov, ki se jim lahko predlaga oddaja naročila, se bodo v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo zahtevali naslednji dokumenti:

(1) bilance stanja ali povzetki bilanc stanja in izkazi poslovnega izida vsaj za zadnja 3 leta, za katera so bili računi zaključeni, če objavo bilanc stanja zahteva gospodarsko pravo države, v kateri je gospodarski subjekt ustanovljen.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Povprečni letni promet ponudnikov v preteklih 3 poslovnih letih, za katera so bili računi zaključeni, mora znašati 2 000 000 EUR ali več.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost, ki jim omogoča izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi določbami in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če ima Sodišče v zvezi z informacijami, ki jih je posredoval ponudnik, resne dvome o tehnični in strokovni sposobnosti ponudnika ali če je ta očitno nezadostna za izvedbo naročila, se ponudba lahko zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnih koli finančnih nadomestil. Tehnična in strokovna sposobnost bo ocenjena na podlagi ponudnikovega strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z zahtevanimi storitvami.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo: (1) častno izjavo v zvezi z merili za izključitev in izbor; in (2) kratek opis najmanj 3 in največ 5 ustreznih projektov/naročil, izvedenih v zadnjih 3 letih. Da bi se projekti/naročila upoštevali(-a) kot dokaz tehnične sposobnosti, morajo vključevati zagotavljanje storitev pomoči na področju IT za vsaj 500 uporabnikov na projekt/naročilo. Ponudbi je treba priložiti opis.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

Ponudnik je moral v zadnjih 3 letih izvesti najmanj 3 ustrezne(-a) projekte/naročila. Da bi se projekti/naročila upoštevali(-a) kot dokaz tehnične sposobnosti, morajo vključevati zagotavljanje storitev pomoči na področju IT za vsaj 500 uporabnikov na projekt/naročilo.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 15/01/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 19/01/2018
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, rue Tony Rollman, L-1468 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (e-pošta: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 18.1.2018 (12:00) in predložiti pisno pooblastilo podjetja, ki je oddalo ponudbo. Samo 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba na Splošnem sodišču Evropske unije v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku v zvezi z uspešnostjo ali neuspešnostjo njegove ponudbe ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je bil tožnik o njem obveščen. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja in ne začne novega obdobja za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Procurement Service
Poštni naslov: 12, rue Alcide de Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955
Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/11/2017