Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 472196-2021

17/09/2021    S181

Niderlandy-Amsterdam: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych

2021/S 181-472196

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 119-316385)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GVB Infra B.V.
Krajowy numer identyfikacyjny: 81781884
Adres pocztowy: Arlandaweg 106
Miejscowość: AMSTERDAM
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 1043 HP
Państwo: Niderlandy
Osoba do kontaktów: Livio Tahamata
E-mail: Livio.Tahamata@gvb.nl
Tel.: +31 652428338
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gvb.nl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Onderhouden en vervangen van vuilwater pompen in het metronet

Numer referencyjny: 2021-29
II.1.2)Główny kod CPV
50511100 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Vuilwater pompen en Gemalen

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-316385

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Zamiast:
Data: 21/09/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 05/10/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Zamiast:

Datum: 21-09-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

Powinno być:

Datum: 05-10-2021

Plaatselijke tijd: 10:30

VII.2)Inne dodatkowe informacje: