Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 472204-2023

04/08/2023    S149

România-București: Sistem de circulaţie extracorporală

2023/S 149-472204

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ,,Maria Sklodowska Curie"
Număr naţional de înregistrare: 4183164
Adresă: Strada: B-dul Constantin Brancoveanu , nr. 20
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041451
Țară: România
Persoană de contact: Ionut Atomulesei
E-mail: tehnic@mscurie.ro
Telefon: +40 0214601260
Fax: +40 0214610325
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mscurie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169014
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE, INSTALARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE

Număr de referinţă: 4183164_2023_PAAPD1431123
II.1.2)Cod CPV principal
33186000 Sistem de circulaţie extracorporală
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Pompa de circulatie extracorporeala ( 1buc)

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 640 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII M.S.CURIE

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pompa de circulatie extracorporeala ( 1buc)

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Nu necesita butare, timp de pornire care permite folosireafolosirea dupa 3 secunde / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Faciliteaza utilizarea oricarui model de circuit destinat circulatiei extracorporeala prin prisma capetelor de pompa ajustabile / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezinta o durata de functionare, sustinuta de acumulatori, de pana la 130 de minute, fapt care este esential in cazul unei intreruperi de furnizare a energiei electrice. / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Prezinta un design compact al trolilului, cu posibilitate de configuratie individuala pentru fiecare modul de pompa, in parte / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 60
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 5
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Criteriile de calificare au fost stabilite in conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie/acordului cadru din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice, HG nr.395/2016 – Paragraful 2 „Stabilirea criteriilor de calificare si a criteriilor de selectie”.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice.

• Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.59 si art.60 se va atasa in SICAP odata cu DUAE.

Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demostrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Incadrarea in situatiile prevazute in art. 59, 60, 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

• Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii (art.196 din Legea nr.98/2016). In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta, traduse in limba romana. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Potrivit prevederilor art.193 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara.

• Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Modalitate de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

• Cerinta obligatorie pentru persoanele juridice straine: Prezentare de catre persoanele fizice/juridice straine a documentelor care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.

• Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2, art. 167 alin.2, art.171 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

• Alte documente edificatoare, dupa caz.

• Pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul Constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, urmeaza sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale si actualizate.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara rezidenta.

Modalitatea prin care poate fi demostrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Nota: fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va avea o imputernicire.

Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.

Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Toate documentele se vor depune in SEAP semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art.60 alin.4 din HG 395/2016.

Pentru persoane juridice/fizice straine: ~ Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Operatorii economici nerezidenti (straini) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract. Operatorul economic (lider.asociat.tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, Documentele justificative care probeaza cele asurnate prin DUAE var fi postate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantnl clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, sau subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire conform art. 196, alin 2, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract pe care o realizeaza. Documentele emise intr-o alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

- Avizul de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii, prin ANMDM, in conformitate cu art.926/Legea nr.95/2006 si art.3-4 din Ordinul Ministrului Sanatatii nr.309/2015 sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara rezidenta, pentru grupele de echipamente medicale pentru care se oferteaza. Avizul va avea mentiunea ca ofertantul este distribuitor al producatorului tipului de aparat pentru care s-a inaintat oferta.

- Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatÎn conformitate cu disp. art. 179 lit. b. din Legea nr. 98/2016 s-au solicitat informatii cu privire la experienta similara, pentru a verifica dacă operatorii economici ce doresc sa participe la procedura au mai livrat echipamente medicale de natura celor ce fac obiectul prezentului contract. Ținand cont de valoarea contractului și de necesitatea indeplinirii acestuia in condiții optime, autoritatea contractanta a stabilit ca este necesar, pentru demonstrarea experienței similare in astfel de contracte, ca operatorii economici participanți sa faca dovada ca au finalizat contracte de furnizare similare. Scopul solicitarii prezentarii unor informatii relevante despre activitatea anterioara a operatorului economic este demonstrarea capacitatii de a realiza contractul prin furnizarea, instalarea si punerea in functiune a echipamentelor medicale ofertate, astfel incat viitorul contractant sa faca dovada ca are un minim de experienta similara, pentru indeplinirea in bune conditii si in termenele stabilite cu succes a activitatilor ce fac obiectul contractului supus prezentei proceduri, cu atat mai mult cu cat vorbim de servicii aferente domeniului medical. Acest tip de informatie poate imbraca forma unui document constatator cu referire la indeplinirea/finalizarea obligatiilor contractuale sau a unor procese-verbale de receptie. - Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul va face dovada furnizarii de echipamente medicale similare in ultimii 3 ani impliniti, pentru loturile aferente, raportati la data limita de depunere a ofertei stabilita initial prin anuntul de participare, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi, in valoare de cel putin: LOT 1 – 1.640.000,00 leiPrin produse similare, autoritatea contractanta intelege echipamente de tipologie similara cu cele care fac obiectul prezentei proceduri. In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate.Aceste valori au fost stabilite in conformitate cu prevederile ar. 175, alin (2) , lit a. din Legea nr. 98/2016.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCertificari privind implementarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2015 sau ISO 13485 sau echivalent in termen de valabilitate la data prezentarii, marcaj CE.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (cel putin un contract similar din ultimii 3 ani) in copie conform cu originalul sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Precizare: Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, intrucat neprezentarea acestor documente atrage respingerea ofertei ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.

Completare DUAE, urmand ca documentul justificativ (certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care dovedesc corespunzator indeplinirea cerintei) in copie conform cu originalul sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantii clasati pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/12/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2023