Usługi - 472300-2019

08/10/2019    S194

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania

2019/S 194-472300

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: PFRON
E-mail: Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl
Tel.: +48 225055256
Faks: +48 225055275
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pfron.org.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: fundusz celowy
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu SODiR

Numer referencyjny: ZP/24/18
II.1.2)Główny kod CPV
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. usługi asysty technicznej i konserwacji systemu SODIR przez okres 36 miesięcy;

1.2. usługi modyfikacji i rozwoju systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

— Załącznik nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

— Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4. Zamawiający informuje, że przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadzono dialog techniczny.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 9 593 242.28 PLN / Najdroższa oferta: 24 000 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72262000 Usługi rozbudowy oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
22471000 Instrukcje komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:

1.1. usługi asysty technicznej i konserwacji systemu SODIR przez okres 36 miesięcy;

1.2. usługi modyfikacji i rozwoju systemu SODIR przez okres 36 miesięcy, w ramach maksymalnego limitu 100 000 roboczogodzin.

2. Szczegółowe zasady realizacji zobowiązań Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia, w tym zasady świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 powyżej określają:

— Załącznik nr 1do SIWZ„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,

— Załącznik nr 8 do SIWZ „Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego”.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace związane z realizacją zamówienia w szczególności w zakresie:

— współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją umowy, obsługi wszelkich zgłoszeń, zapytań, wniosków i zamówień,

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy.

Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od wezwania.

4. Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3) ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca zatrudnił minimum 1 pracownika niepełnosprawnego, o którym mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wykonującego czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Zatrudnienie ww. osoby musi trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed zakończeniem ww. okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji dot. zatrudnienia ww. osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość obsługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 139-317812
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Usługi asysty technicznej i konserwacji, modyfikacji i rozwoju systemu SODiR

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/09/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SoftiQ Sp. z o.o.
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Softman S.A.
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 26 829 268.29 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 12 536 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

A) Informacje związane z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zawarte są w rozdziale VII SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-828
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019