Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 472454-2019

08/10/2019    S194    Usługi - Konkurs na projekt - Procedura ograniczona 

Polska-Szczecin: Usługi projektowania architektonicznego

2019/S 194-472454

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Rybacka 1
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 70-204
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: p. Marzena Kopacka-Biculewicz, p. Wioletta Orzechowska, p. Monika Russin
E-mail: konkurs@pum.edu.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pum.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pum.edu.pl/konkurs
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

II.1.2)Główny kod CPV
71220000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71223000
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.) 55 000 m2 (+/- 10 %), wraz z zagospodarowaniem terenu, na działce nr 123/12 obręb 2062, a także budowy parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych na działkach 123/11 i 123/14 obręb 2062 i przebudowy istniejącego parkingu ogólnodostępnego, na działkach 123/10 i 123/8 obręb 2062, przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wybranej przez Sąd Konkursowy pracy – na zasadach określonych w Regulaminie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

O dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy Pzp.

2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000 PLN. W przypadku składania wniosku wspólnie warunek powinien spełniać jeden z Uczestników w całości.

3) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Konkursu (usługi projektowe) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 000 000 PLN. W przypadku składania wniosku wspólnie warunek powinien spełniać jeden z Uczestników w całości.

4) posiadają doświadczenie w realizacji prac projektowych podobnych do przedmiotu Konkursu tj.: wykonali w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności przez Uczestnika jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.9.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dalej rozporządzenie, w zakresie wynikającym z ww. rozporządzenia dla co najmniej następujących branż: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu i w zakresie określonym ww. przepisami, dotyczące budynku użyteczności publicznej, o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2, który został wybudowany i uzyskał ostateczne lub prawomocne pozwolenie na użytkowanie, wraz z pełnieniem czynności nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej.

5) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Konkursu (wyznaczonymi imiennie do realizacji przedmiotu Konkursu), tj.:

a) osobą wyznaczoną przez Uczestnika do pełnienia funkcji projektanta prowadzącego (Projektant główny) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków wykonała co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia, w zakresie wynikającym z ww. rozporządzenia wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w rozumieniu i w zakresie określonym ww. przepisami dotyczącej: budynku (lub zespołu budynków projektowanych w ramach jednego zadania) wielokondygnacyjnego (tj. o ilości kondygnacji większej niż dwie) użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej minimum 10 000 m2 oraz budynku z pomieszczeniami laboratorium o powierzchni użytkowej tych pomieszczeń minimum 500 m2, które (lub który) zostały wybudowane i uzyskały ostateczne lub prawomocne pozwolenie na użytkowanie. Usługi te mogą być wykonane w ramach jednego lub dwóch odrębnych zadań;

b) osobą wyznaczoną przez Uczestnika do pełnienia funkcji Koordynatora Zespołu Projektantów, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, biegle posługującego się językiem polskim, która posiada doświadczenie w wykonywaniu zawodu projektanta, tj. która w okresie 15 lat przed upływem terminu składania Wniosków przez okres co najmniej 10 lat wykonywała nieprzerwanie zawód projektanta (Zamawiający weźmie pod uwagę okresy wykonywania zawodu wynikające z informacji z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane).

Zamawiający dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji opisanych w warunku 1) i b), jeżeli wskazywana przez Uczestnika osoba spełnia wymagania określone w obu ww. punktach.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 15
Maksymalna liczba: 50
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

1. jakość rozwiązań przestrzennych, max 25 pkt;

2. jakość rozwiązań architektonicznych i funkcjonalnych, max 25 pkt;

3. innowacyjność zastosowanych w obiekcie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych, max 25 pkt;

4. ekonomiczność rozwiązań techniczno-funkcjonalnych, max 25 pkt.

Podkryteria oceny w każdym z kryteriów zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu.

Kryteria będą rozpatrywane całościowo i łącznie będą decydować o ocenie pracy konkursowej.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 29/11/2019
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

1) nagrody pieniężne:

a) I nagroda – 120 000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto),

b) II nagroda - 80 000,00 PLN brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),

c) III nagroda – 50 000,00 PLN brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy brutto),

d) Wyróżnienie – 20 000,00 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto) oraz

2) zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda).

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Nagrody pieniężne będą wypłacone przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników - w terminie nie krótszym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nastąpi na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu przez Uczestnika.

2. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ustalenia wyników Konkursu zaprosi autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej, z zastrzeżeniem, iż termin ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu Konkursowego: dipl. ing. arch. prof. PP Stefan Jan Scholz
Zastępca Przewodniczącego Sądu Konkursowego - Członek Sądu Konkursowego: arch. Jerzy Gurawski
Sędzia Referent: arch. Jacek Lenart
Sędzia Sądu Konkursowego: arch. Karol Barcz
Sędzia Sądu Konkursowego: prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Krzysztof Goralski
Sędzia Sądu Konkursowego: dr hab. n. med. Miłosz Kawa
Sędzia Sądu Konkursowego: dr Damian Malinowski
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Katarzyna Lenarcik
Sędzia Sądu Konkursowego: mgr inż. Andrzej Kałużniak
Sekretarz Sądu Konkursowego bez prawa głosu: arch. Miłosz Raczyński
Zastępca Sędziego bez prawa głosu: prof. dr hab. n. med. Anna Jakubowska
Zastępca Sędziego bez prawa głosu: arch. Marek Szymański

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie podlega złożeniu w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej PUM (I piętro, przy pokoju 108), Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin, POLSKA

Termin składania prac konkursowych: do 28.2.2020 r. do godziny 14:00

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Uczestnikom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej" (art. 179 - 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w Konkursie lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Terminy wnoszenia odwołań:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o Konkursie wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/10/2019