Tjenesteydelser - 472579-2018

26/10/2018    S207    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Udbud med forhandling 

Danmark-Vejle: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2018/S 207-472579

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk
Telefon: +45 27893095

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/181055

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29290925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rm.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29290941
Postadresse: Niels Bohrsvej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rn.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29290658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Sanne Nørgaard
E-mail: Sanne.Norgaard@rsyd.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220716&B=REGIONSYDDK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=220716&B=REGIONSYDDK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af it-løsning til digital patologi

Sagsnr.: 17/34387
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ny it-løsning til billedhåndtering i patologi. Løsningen skal omfatte alle væsentlige funktioner til billed-håndtering for patologien, fra analyse, MDT konference, kvalitetssikring af billeder, konsultationer mm. Endvidere skal løsningen omfatte funktionalitet til Image Life Cykle Løsningen skal anvendes på alle 4 sygehuse og alle 4 patologiafdelinger i Region Syddanmark. Regionen forventer 150 brugere og 100 samtidig brugere, som til sammen producerer 800 000 glas med vævsprøver om året, som i fremtiden skal digitaliseres og analyseres digitalt.

Løsningen skal patientsikkert og brugervenligt understøtte en effektiv klinisk arbejdsgang i patologien og understøtte det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, afdelinger og specialer i Region Syddanmark.

Udbuddet omfatter optioner på løsningen til Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72227000
72228000
72232000
72253100
72253200
72263000
72265000
72266000
72268000
72510000
72514100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark ønsker at indgå aftale om anskaffelse, implementering samt service og support af en nyt image management system til billedhåndtering i patologi. Løsningen skal omfatte alle væsentlige funktioner til billedhåndtering for patologen, fra analyse, MDT konference, kvalitetssikring af billeder, konsultationer mm. Endvidere skal løsningen omfatte funktionalitet til Image life cykle management herunder manuel indikation af hvor lang tid billeder skal gemmes. Løsningen skal anvendes på alle 4 sygehuse og alle fire patologiafdelinger i Region Syddanmark. Regionen forventer 150 brugere og 100 samtidig brugere, som til sammen producerer knap 1 000 000 glas med vævsprøver om året, som i fremtiden skal digitaliseres og analyseres digitalt. Løsningen skal patientsikkert og brugervenligt understøtte en hurtigt og effektiv klinisk arbejdsgang i patologien samt understøtte det sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, afdelinger og specialer i Region Syddanmark. Udbuddet omfatter optioner på løsningen til landets øvrige 4 regioner, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 84
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten er tidsubegrænset med mulighed for opsigelse.

Kontrakten vurderes over 7 år til at have en samlet værdi på 40 000 000 DKK for RSyd, 35 000 000 DKK for RNord, 40 000 000 DKK for RMidt 55 000 000 DKK for RHovedstad og 30 000 000 DKK for RSjælland. For hver region er forventet kontraktløbetid 7 år. Anslået værdi i pkt. II.2.6) er et estimat baseret på en kontraktvarighed på 7 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 3 ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af Ansøgers sammenlignelige referencer.

Ovenstående vurderes på baggrund referenceliste fra Ansøger, som oplyses i ESPD, del IV, pkt. C)

Ansøger kan angive maksimalt 3 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering af en It-løsning til understøttelse af Digital Patologi på patologiafdelinger eller tilsvarende i det danske eller i et lignende sundhedssystem. Referencerne tillægges værdi svarende til den nævnte rækkefølge i ESPD’et, således at nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 3 tillægges mindst værdi. Referencerne skal omfatte beskrivelse af 4 referenceområder. Referenceområderne nedenfor tillægges værdi således at nr. 1 tillægges størst værdi, mens nr. 4 tillægges mindst værdi:

1) Referenceområde: Teknisk og klinisk implementering af en velafprøvet It-løsning til understøttelse af Digital Patologi i Region Syddanmarks patologiafdelinger, hvor der lægges vægt på en vellykket implementering. Ansøger bedes beskrive, hvilke forbedringer implementeringen har medført i form af fx højere kvalitet, hurtig svartid på analyser, mindre ressourceforbrug eller udjævning af arbejdsbyrder på tværs af afdelinger. Der lægges vægt på beskrivelsen af implementering i form af beskrivelse af aktiviteter, inddragelse af kunden og hvordan prøveprogram blev gennemført.

Endvidere bedes ansøger beskrive

— Antal hospitaler som anvender løsningen (fysiske lokationer),

— Antal samtidige brugere,

— Implementeringsbeskrivelse herunder tidsplan,

— Volumen af glas som scannes på årsbasis,

— Mængden af lagrede data på årsbasis.

2) Referenceområde: Beskrivelse af løsningens arkitektur, hvor der lægges vægt på en klar arkitektur opdeling. Der lægges vægt på beskrivelse af funktionalitet, modularisering, procesunderstøttelse, løsningens øvrige komponenter, integrationer og anvendelse af standarder;

3) Referenceområde: Levering af en It-løsning, hvor ansøgeren har dokumenteret erfaring med applikationsdrift af en It-løsning i 24/7-scenarie eller lignende og har dokumenteret overholdelse af servicemål. Leverandøren skal beskrive det varetagne ansvarsområde samt beskrive servicemål på svartider, oppetider og afhjælpning af fejl og i hvilken grad ansøger har kunnet leve op til dem. Der lægges vægt på beskrivelse af overholdte servicemål og beskrivelse af, hvordan eventuelle udfordringer med servicemål har involveret kundens medarbejdere;

4) Referenceområde: Levering af en It-løsning, hvor ansøgeren har indgået i dokumenteret strategisk samarbejde med kunden, og hvor ansøgeren har et medansvar for opfyldelse af konkrete forretningsmæssige mål samt har faciliteret kundefællesskaber, der har haft mulighed for at påvirke udviklingen af IT-løsningen løbende. Der lægges vægt på, hvordan Leverandøren har styret og gennemført det strategiske samarbejde samt på, hvordan kunden er blevet involveret.

Hver references beskrivelse af den løste opgave bør maksimalt fylde, hvad der svarer til 3 normalsider.

Ansøger kan i ESPD’ets del V uddybe hvorfor de anførte referencer er særligt relevante, ligesom ud-vælgelsen vil ske på baggrund af ansøgers beskrivelse af sine referencer i ESPD del IV.C.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet indeholder følgende optioner:

1) Option på levering af VNA, arkiv til arkivering af digitale billeder;

2) Optioner på at levere tilsvarende Løsning til Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (ESPD del IV, afsnit B):

1) Samlet årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår;

2) Resultat før skat i det seneste afsluttede regnskabsår;

3) Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår;

4) Soliditetsgrad i de seneste 3 afsluttede regnskabsår;

5) Forsikret beløb pr. skadestilfælde i gyldig erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum årsomsætning, dvs. nettoomsætning, i det seneste disponible regnskabsår er på minimum 70 000 000 DKK;

2) Resultat før skat (ultimo året) skal for det senest disponible regnskabsår være positiv;

3) Egenkapitalen (ultimo året) skal for det senest disponible regnskabsår være positiv;

4) Soliditetsgrad på gennemsnitligt mindst 20% i de seneste 3 disponible regnskabsår;

5) Erhvervsansvarsforsikring med et forsikret beløb på minimum 10 000 000 DKK om året.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD del IV, afsnit C):

Maksimalt 3 referencer vedrørende betydeligste leverancer af lignende tjenesteydelser, leveret i de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold, jf. punkt II.1.4 og II.2.4. Der ønskes beskrevet:

1) Beskrivelse af den løste opgave;

2) Beløb (den samlede kontraktværdi);

3) Startdato og slutdato;

4) Modtager (Kunden).

Der efterspørges referencer som er leveret inden for de seneste 3 år, da dette er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence. Dette grundet, da der ikke er tale om en løsning, som bliver udbudt med jævne mellemrum.

Ansøger kan maksimalt angive 3 referencer. Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der maksimalt angives 3 referencer pr. ansøger. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Referencerne skal beskrives i ESPD'et, men hver references beskrivelse af den løste opgave bør maksimalt fylde, hvad der svarer til 3 normalsider.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 1 sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når den vedrører levering en it-løsning til digitalisering af mikroskopiglas til patologisk diagnostisk vurdering i patologi afdelinger eller tilsvarende i det danske eller i lignende sundhedssystemer.

Den region eller tilsvarende organisatoriske enhed, som Løsningen er implementeret på, bør størrelsesmæssigt mindst være sammenlignelig med et eller flere af sygehusene i Region Syddanmark, dvs. producere mindst 100 000 histopatologiske glas om året, og skal omfatte mindst 2 geografiske lokationer.

Det er herudover et minimumskrav, at den pågældende reference omfatter beskrivelse af 4 referenceområder som beskriver virksomhedens erfaring med leverance af tilsvarende løsninger.

1) Referenceområde: Teknisk og klinisk implementering af en velafprøvet It-løsning til understøttelse af Digital Patologi i Region Syddanmarks patologiafdelinger, hvor der lægges vægt på en vellykket implementering. Ansøger bedes beskrive, hvilke forbedringer implementeringen har medført i form af fx højere kvalitet, hurtig svartid på analyser, mindre ressourceforbrug eller udjævning af arbejdsbyrder på tværs af afdelinger. Der lægges vægt på beskrivelsen af implementering i form af beskrivelse af aktiviteter, inddragelse af kunden og hvordan prøveprogram blev gennemført.

Endvidere bedes ansøger beskrive

— Antal hospitaler som anvender løsningen (fysiske lokationer),

— Antal samtidige brugere,

— Implementeringsbeskrivelse herunder tidsplan,

— Volumen af glas som scannes på årsbasis,

— Mængden af lagrede data på årsbasis.

2) Referenceområde: Beskrivelse af løsningens arkitektur, hvor der lægges vægt på en klar arkitekturopdeling. Der lægges vægt på beskrivelse af funktionalitet, modularisering, procesunderstøttelse, løsningens øvrige komponenter, integrationer og anvendelse af standarder;

3) Referenceområde: Levering af It-løsning, hvor ansøgeren har dokumenteret erfaring med applikationsdrift af en It-løsning i 24/7-scenarie eller lignende og har dokumenteret overholdelse af servicemål. Leverandøren skal beskrive det varetagne ansvarsområde samt beskrive servicemål på svartider, oppetider og afhjælpning af fejl og i hvilken grad ansøger har kunnet leve op til dem. Der lægges vægt på beskrivelse af overholdte servicemål og beskrivelse af, hvordan eventuelle udfordringer med servicemål har involveret kundens medarbejdere;

4) Referenceområde: Levering af It-løsning, hvor ansøgeren har indgået i dokumenteret strategisk samarbejde med kunden, og hvor ansøgeren har et medansvar for opfyldelse af konkrete forretningsmæssige mål samt har faciliteret kundefællesskaber, der har haft mulighed for at påvirke udviklingen af IT-løsningen løbende. Der lægges vægt på, hvordan Leverandøren har styret og gennemført det strategiske samarbejde samt på, hvordan kunden er blevet involveret.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 090-203034
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/12/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentlig-gjorte ESPD kaldet "espd-request" på følgende måde:

- Højreklik på ESPD-filen,

- Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet,

- Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

- Vælg eksempelvis "dansk" som sprog,

- Marker "Jeg er en økonomisk aktør",

- Marker "Importere ESPD",

- Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

- Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

- Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.A,III.B, III.C, IV.B, IV.C og V,

- Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksom-heder(konsortium) eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

- Når ESPD’et er udfyldt kan det udskrives som PDF samt eksporteres og gemmes.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikro virksomhed, en lille eller en mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

2) Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbuds-lovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C).

Ansøger udelukkes fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis Ansøger i henhold til § 135 ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, eller børnearbejde og andre former for menneskehandel.

Ordregiver skal endvidere udelukke en Ansøger, der har ubetalt forfalden gæld på 100 000 DKK eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor Ansøger er etableret. Ordregiver kan dog under særlige betingelser undlade at udelukke i denne situation.

Tilsvarende skal Ordregiver i henhold til § 136 bl.a. udelukke en Ansøger, når Ordregiver kan påvise, en interessekonflikt i forhold til udbuddet, som ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger, en konkurrencefordrejning som følge af en forudgående inddragelse af Ansøger, herunder som rådgiver i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud, som ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger, eller at Ansøger i det pågældende udbud har givet groft urigtige op-lysninger mv.

3) Særlige vilkår:

Der gælder følgende særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten.

3.1 Arbejdsmiljø.

Leverandøren skal gøre sig bekendt med Kundens arbejdsmiljøpolitik, jf. udkast til kontrakt og kon-traktbilag 18, og søge at leve op til målsætningerne heri i forbindelse med udførelsen af Kontrakten.

Leverandøren skal, ved dennes færden hos Kunden, i øvrigt efterleve Kundens retningslinjer og politikker for personalets adfærd, herunder ryge- og alkoholpolitik.

Der stilles herudover ikke særlige krav til arbejdsmiljøet i forbindelse med de udbudte ydelser.

3.2 Arbejdsklausul.

Leverandøren skal sikre, at ansatte hos Leverandøren og eventuelle underleverandører, som medvirker til at opfylde Kontrakten i Danmark, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår i henhold til udkast til kontrakt pkt. 32 og kontraktbilag 17.

3.3 Socialt ansvar.

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 32

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/10/2018