Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Bunuri - 472581-2023

04/08/2023    S149

România-Mioveni: Autobuze electrice

2023/S 149-472581

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: ORASUL MIOVENI
Număr naţional de înregistrare: 4318199
Adresă: Strada: Bulevardul DACIA, nr. 1
Localitate: Mioveni
Cod NUTS: RO311 Argeş
Cod poștal: 115400
Țară: România
Persoană de contact: ANDREEA LUMINITA MATUSA
E-mail: achizitii@emioveni.ro
Telefon: +40 729329464
Fax: +40 0248260500
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://emioveni.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169017
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție autobuze electrice și stații de încărcare în cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN ORAȘUL MIOVENI ȘI COMUNA DAVIDEȘTI

Număr de referinţă: 4318199/2023/12
II.1.2)Cod CPV principal
34144910 Autobuze electrice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare 4 autobuze electrice, stații de încărcare lentă (4 bucăți) și stații de încărcare rapidă (2 bucăți).

Autobuzele electrice și stațiile de încărcare vor deservi transportul public de călători.

Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilităţi pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, vor fi fără etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de călători conform Directivei 2007/46/CE, 2009/33/CE, CEE-ONU R 66, Legii 92/2007, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Detaliile privind achizitia se regasesc in Caietul de Sarcini. NOTA: Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare, autoritatea contractanta va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, printr-un răspuns consolidat, în măsura în care solicitările de clarificari sunt transmise în termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 585 188.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45232221 Staţie electrică de transformare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO311 Argeş
Locul principal de executare:

ORASUL MIOVENI, JUDETUL ARGES

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona 4 autobuze electrice, 4 stații de încărcare lentă și 2 stații de încărcare rapidă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Capacitatea totală de transport, reieșită din CoC / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: P2 - Consumul specific mediu de energie, reieșit din buletin de măsurători SORT 2, emis de un laborator acreditat / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 14
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE ÎN ORAȘUL MIOVENI ȘI COMUNA DAVIDEȘTI.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Ofertantii, asociații, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, asociați, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta odata cu DUAE - declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute în art. 60 Legea nr. 98/2016. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele /Certificatele solicitate pot fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor.

Numele persoanelor ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă sunt:

1. PRIMAR – dl. Georgescu Ion,

2. RESPONSABIL DE PROIECT – Mărgescu Virginia Elena,

3. RESPONSABIL JURIDIC – Doncu Cristina Marilena,

4. RESPONSABIL ACHIZIȚII – Mătușa Andreea Luminița,

5. RESPONSABIL TEHNIC – Floarea Alexandrina,

6. DIRECTOR ECONOMIC – Sava Gheorghița,

7. REPREZENTANT SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL – Ilie Sorin.

2. Ofertantii, asociații, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, asociați, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor RESTANTE cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii; La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate). 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, după caz; Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana. Documentele-suport trebuie prezentate, dacă este cazul, si de către terţii susţinători/subcontractorii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.

Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant) va prezenta in mod obligatoriu DUAE in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara, urmand ca documentele/certificatele solicitate sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea ofertelor. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa prezinte documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Datele trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului/documentelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat – dupa caz) si, respectiv, separat de subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt urmatoarele: 1. Persoane juridice /fizice române: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract. În cazul operatorilor economici ce participa în comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor părți din contract, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC. 2. Persoane juridice/fizice straine: documente echivalente emise în tara de rezidenta a operatorului economic, în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul”, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate. Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. 3. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizeaza.

Observație: Neprezentarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociați / subcontractanti atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Odată cu DUAE se va prezenta in mod obligatoriu acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.

Nota: Detalii la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara – FURNIZARE- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada ca în ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a furnizat produse similare (mijloace de transport in comun) la nivelul a 1, maxim 3 contracte, in valoare cumulata de minim: 8.000.000,00 Lei fară TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada efectuării în ultimii 3 ani a cel puțin 1 livrare de produse similare (stații de încărcare), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative: copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire/ recomandări / procese-verbale de recepţie / certificări de bună execuţie /documente constatatoare emise sau contrasemnate de beneficiar.Din documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, tipul produselor furnizate, valoare, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul furnizarii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand sustinerea de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigura indeplinirea cerintei nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul tertului sustinator se prezinta odata cu DUAE.a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 – 1 Euro = 4,9204 Lei, 2022 – 1 Euro = 4.9315 Lei. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/ inforeuro _en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.Informatii referitoare la asociere:Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de Legea nr.98/2016.Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Se vor prezenta copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit, certificate de predare-primire/ recomandări / procese-verbale de recepţie / certificări de bună execuţie /documente constatatoare emise sau contrasemnate de beneficiar. Din documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, tipul produselor furnizate, valoare, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul furnizarii.Documentele enumerate mai sus nu sunt cumulative.Operatorul economic va prezenta odata cu oferta Acordul de asociere si Împuternicirea privind autorizarea semnarii ofertei. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii în acest sens. Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului.Liderul asocierii este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asocierii si Asociati vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si acesta.

Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta.In conf. cu art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractantă are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta.Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 12/03/2024
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca:

 operatorul economic este legal constituit,

 nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii,

 precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor".

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului.

De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii:

 datele de identificare ale operatorului economic,

 actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare.

Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta.

Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Nota 3: In situatia in care ofertantul subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

Garantie de participare: Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici. Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi însoţită de traducerea autorizată în limba română.

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta doc. de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Secțiunea „Documentație, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SICAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea „Întrebări”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Intrebari”), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extensa.

Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SICAP, numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este evidentiat in cadrul anuntului de participare; Nu se accepta oferte si/sau documente nesemnate cu semnatura electronica extinsa valida a semnatarului ofertei. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija doc. de atribuire si de a pregati oferta in limba romana conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute in aceasta documentatie; Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana; Pentru pregatirea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza doc. de atribuire.

Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral /corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului, iar esecul de a incarca in SICAP o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta complete pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. Ofertantii poarta exclusiv raspunderea pentru examinarea cu atentia cuvenita a documentatiei de atribuire, inclusiv a oricarei clarificari aduse documentatiei de atribuire in perioada de pregatire a ofertei prin raspunsurile autoritatii contractante la solicitarile de clarificari.

DUAE, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 60 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta distinct de catre operatorii economici implicati in procedura (ofertant, ofertant asociat, sustinatori terti, subcontractanti).

În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare, autoritatea contractantă va introduce în SICAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns.

Departajarea:

În situația în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2023