29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 472711-2023

Submission deadline has been amended by:  514682-2023
04/08/2023    S149

Polska-Zabrze: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2023/S 149-472711

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6482356252
Adres pocztowy: ul. Matejki 6
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800 Zabrze
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gołkowska
E-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl
Tel.: +48 322716640
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mosir.zabrze.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_zabrze/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sport, rekreacja, konserwacja terenów zielonych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023 - 2024

Numer referencyjny: KZP/8/VII/2023
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Konserwacja terenów zieleni miejskiej w Zabrzu w latach 2023 - 2024”

Zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica

Zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów

Zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe

Zadanie nr 4 – Park Miejski (przy ul. Dubiela)

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach). Cięcie koron drzew należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 - 4 zawarty jest w:

- standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej,

- wykaz terenów (lokalizacja zieleńców i parków),

- harmonogram robót i fakturowania,

- przedmiar robót do opracowania kalkulacji cenowej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 356 605.75 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 – dzielnice Helenka, Rokitnica

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach).

Cięcie koron drzew należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 - 4 zawarty jest w:

- standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, Załącznik nr 8 do SWZ

- wykaz terenów (lokalizacja zieleńców i parków), Załącznik nr 9 do SWZ

- harmonogram robót i fakturowania, Załącznik nr 10 do SWZ

- przedmiar robót do opracowania kalkulacji cenowej, Załącznik nr 11 do SWZ.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 1: 2.263,43 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki od 8 do 10) pierwszeństwo mają zapisy przedmiaru robót (Załącznik nr 11).

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022.1510 z późn.zm.) min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących bezpośrednio udział w realizacji zadania.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac wynikających z umowy, w szczególności z harmonogramu robót i fakturowania oraz za zwłokę w usunięciu wad, jeśli Zamawiający wyznaczy taki termin / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 881 544.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 1: 2.263,43 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Udzielenie opcji wymaga spisania aneksu do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 2 – dzielnice Guido, Kończyce, Makoszowy, Pawłów

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach).

Cięcie koron drzew należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 - 4 zawarty jest w:

- standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, Załącznik nr 8 do SWZ

- wykaz terenów (lokalizacja zieleńców i parków), Załącznik nr 9 do SWZ

- harmonogram robót i fakturowania, Załącznik nr 10 do SWZ

- przedmiar robót do opracowania kalkulacji cenowej, Załącznik nr 11 do SWZ.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 2: 1.407,46 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki od 8 do 10) pierwszeństwo mają zapisy przedmiaru robót (Załącznik nr 11).

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022.1510 z późn.zm.) min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących bezpośrednio udział w realizacji zadania.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac wynikających z umowy, w szczególności z harmonogramu robót i fakturowania oraz za zwłokę w usunięciu wad, jeśli Zamawiający wyznaczy taki termin / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 872 048.06 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 2: 1.407,46 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Udzielenie opcji wymaga spisania aneksu do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 3 – dzielnice Zaborze Północ, Zaborze Południe

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach).

Cięcie koron drzew należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 - 4 zawarty jest w:

- standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, Załącznik nr 8 do SWZ

- wykaz terenów (lokalizacja zieleńców i parków), Załącznik nr 9 do SWZ

- harmonogram robót i fakturowania, Załącznik nr 10 do SWZ

- przedmiar robót do opracowania kalkulacji cenowej, Załącznik nr 11 do SWZ.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 3: 936,69 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki od 8 do 10) pierwszeństwo mają zapisy przedmiaru robót (Załącznik nr 11).

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022.1510 z późn.zm.) min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących bezpośrednio udział w realizacji zadania.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac wynikających z umowy, w szczególności z harmonogramu robót i fakturowania oraz za zwłokę w usunięciu wad, jeśli Zamawiający wyznaczy taki termin / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 536 882.88 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 3: 936,69 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Udzielenie opcji wymaga spisania aneksu do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4 – Park Miejski (przy ul. Dubiela)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 4 – Park Miejski (przy ul. Dubiela)

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi określającymi zasady utrzymania czystości i porządku w gminach oraz postępowania z odpadami (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach).

Cięcie koron drzew należy wykonywać zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadań 1 - 4 zawarty jest w:

- standardy zakładania, utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, Załącznik nr 8 do SWZ

- wykaz terenów (lokalizacja zieleńców i parków), Załącznik nr 9 do SWZ

- harmonogram robót i fakturowania, Załącznik nr 10 do SWZ

- przedmiar robót do opracowania kalkulacji cenowej, Załącznik nr 11 do SWZ.

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 4: 1.000 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Zamawiający wskazuje, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w dokumentach zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załączniki od 8 do 10) pierwszeństwo mają zapisy przedmiaru robót (Załącznik nr 11).

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022.1510 z późn.zm.) min. 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę biorących bezpośrednio udział w realizacji zadania.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych w umowie podstawowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wysokość kary umownej za niedotrzymanie terminu, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac wynikających z umowy, w szczególności z harmonogramu robót i fakturowania oraz za zwłokę w usunięciu wad, jeśli Zamawiający wyznaczy taki termin / Waga: 25
Cena - Waga: 75
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 506 695.70 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7, polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 559.434,29 zł netto (604.189,03 zł brutto) łącznie dla wszystkich 4 zadań.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia opcji polegającej na świadczeniu usługi koszenia na wskazanie, w maksymalnej wielkości:

- dla zadania nr 4: 1.000 m2,

w zależności od zaistniałych potrzeb wynikających ze wskazania przez Miasto Zabrze.

Udzielenie opcji wymaga spisania aneksu do umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca musi wykazać się prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) posiadanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (t.j.Dz.U.2022.699 z późn.zm.)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełniania warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać się:

1) nie mniej niż jedną wykonaną, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywaną usługą w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

o wartości co najmniej:

a) dla zadania nr 1 – 285 000,00 zł brutto,

b) dla zadania nr 2 – 283 000,00 zł brutto,

c) dla zadania nr 3 – 174 000,00 zł brutto,

d) dla zadania nr 4 – 164 000,00 zł brutto,

polegających na konserwacji terenów zieleni publicznej w rozumieniu art. 5 ust. 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2023.1336): tereny zieleni – tereny urządzone wraz

z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

W przypadku składania przez wykonawcę oferty na dwa zadania Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi usługami w zakresie dwóch zadań w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (przy przyjęciu najwyższej wartości dla oferowanego zadania ze wskazanych literach od a do d powyżej).

2) narzędziami w celu wykonania zamówienia publicznego obejmujący nie mniej niż dla każdego

z zadań 1 – 4:

- 1 ciągnik kołowy,

- 1 przyczepa skrzyniowa,

- 1 beczkowóz do podlewania o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

- 1 kosiarka doczepna,

- 2 kosiarki samojezdne,

- 3 wykaszarki,

- 1 samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,

- 1 rozdrabniacz do gałęzi,

- 1 sprzęt do odśnieżania i zamiatania,

- 1 piła mechaniczna,

- 2 piły ręczne typu ‘lisi ogon’,

- 5 sekatorów,

- 5 noży,

- 5 łopat,

- 5 grabi,

- 2 drabiny,

- 1 podnośnik hydrauliczny,

3) osobami: Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz podaje zakres wykonywanych czynności:

a) Kierownik zadania (1 osoba może sprawować nadzór nad realizacją nie więcej niż dwóch zadań):

- wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym lub architektury krajobrazu lub pokrewnym np. leśnym

- zakres wykonywanych czynności: kierowanie, kontrolowanie oraz nadzór nad całością prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także w przekazywaniu i odbiorach poszczególnych prac,

- doświadczenie: min. 3 letnie doświadczenie w zakresie kierowania robotami dot. konserwacji terenów zieleni publicznej,

- Kierownik zadania nie może pełnić funkcji dendrologa.

b) Dendrolog (1 osoba może sprawować nadzór nad realizacją nie więcej niż dwóch zadań):

- wykształcenie wyższe w kierunku ogrodniczym, architektury krajobrazu lub leśnym oraz uprawnienia inspektora nadzoru terenów zieleni lub inspektora nadzoru dendrologicznego lub inne, równoważne, dotyczące badania stanu fitosanitarnego drzew, umożliwiające stwierdzenie bądź wykluczenie występowania ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa wynikającego z badanego zadrzewienia,

- zakres wykonywanych czynności: kontrola i weryfikacja ewentualnych uwag brygadzisty odnośnie stanu drzewostanu w terenie objętym umową oraz przekazywanie zweryfikowanych uwag Wykonawcy,

- doświadczenie min. 2 letnie w zakresie oceny stanu fitosanitarnego drzew lub wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych drzew (cięcia techniczne, pielęgnacyjne, itp.).

c) Brygadzista (po min. 1 osobie wskazanej dla danego zadania): minimalne wymagania dot. brygadzisty w części: minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c) Brygadzista (po min. 1 osobie wskazanej dla danego zadania):

- wykształcenie: średnie lub wyższe w kierunku ogrodniczym, architektury krajobrazu lub leśnym,

- zakres wykonywanych czynności: nadzór nad pracą podległego zespołu, organizacja pracy i stały nadzór nad pracami wykonywanymi przez podwładnych, nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac zgodnie ze sztuką ogrodniczą, dbałość o zapewnienie odpowiedniej jakości usług,

- doświadczenie: min. 3 letnie doświadczenie w zakresie nadzorowania nad robotami dot. konserwacji terenów zieleni publicznej.

d) Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (po min. 5 osób wskazanych dla każdego

z zadań 1-4):

- osoby przewidziane do realizacji zadania zgodnie z harmonogramem robót i fakturowania.

Dla zadania nr 4:

Kierownik zadania i brygadzista powinien spełniać wymogi określone w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2022.840 z późn.zm.), tj. osoba taka winna posiadać następujące wykształcenie: ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym

w zakresie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy parkach wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków.

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

- wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesiące liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz musi dot. usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu wypełniony harmonogram robót i fakturowania oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł ważną przez cały okres trwania umowy (Zamawiający nie wymaga, aby polisa złożona przed zawarciem umowy obejmowała cały okres jej obowiązywania). Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać sumę ubezpieczenia na wskazanym powyżej poziomie przez cały okres trwania Umowy, a w przypadku wystąpienia takiej konieczności każdorazowo dokonywać jej niezwłocznego uzupełnienia, tak aby przez cały okres trwania Umowy wysokość sumy ubezpieczenia nie spadła poniżej 300.000,00 zł.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/11/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2023
Czas lokalny: 09:10
Miejsce:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie systemu teleinformatycznego do odszyfrowania ofert dostępnego na platformazakupowa.pl .

2. W przypadku awarii systemu przy użyciu, którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 1., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

sierpień 2024

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Akceptowane będą faktury elektroniczne z chwilą wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur elektronicznych w Krajowym Systemie e-Faktur .

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: UL. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony

w pkt 1).

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w punktach powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2023