Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 472776-2021

20/09/2021    S182

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 182-472776

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Krajowy numer identyfikacyjny: 10893850244
Adres pocztowy: Asztalos Sándor Út 4.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: 1087
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Csonka Zoltán
E-mail: csonkaz@fcsm.hu
Tel.: +36 12997420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.fcsm.hu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Csatornarekonstrukció 2019-2023 III. ütem

Numer referencyjny: EKR000024802021
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Szent László út (Ambrus u-Országbíró u)

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

XIII. Szent László út (Ambrus u-Országbíró u)

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Főváros területén lévő közcsatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz III. ütemében a XIII. Szent László út (Ambrus u-Országbíró u) útszakaszon csatornarekonstrukciós feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Főbb mennyiségi adatok:

Hossz: 116,6 fm

Technológia: Nyílt feltárás

Szelvényméret: 50/100

A rekonstrukciós munka vízjogi létesítési engedély köteles, tovább az útépítési programhoz szükséges igazítani a kivitelezést!

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 30
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-345007

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: KSZ-2021000187
Część nr: 3
Nazwa:

Szent László út (Szegedi út-Ambrus u)

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
27/04/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: EKRSZ_45671267
Adres pocztowy: Szabadság Út 301
Miejscowość: Budaörs
Kod NUTS: HU120 Pest
Kod pocztowy: 2040
Państwo: Węgry
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Tel.: +36 23513930
Faks: +36 23513931
Adres internetowy: http://www.sade.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 85 000 000.00 HUF

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. augusztus 19.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Adres pocztowy: Riadó u. 5
Miejscowość: Budapest
Kod pocztowy: 1026
Państwo: Węgry
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Faks: +36 18828593
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232423 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45233223 Wymiana nawierzchni drogowej
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: HU110 Budapest
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

XIII. Szent László út (Ambrus u-Országbíró u)

VII.1.4)Opis zamówienia:

Keretmegállapodás keretében vállalkozási szerződés a Főváros területén lévő közcsatornák rekonstrukciós munkáinak elvégzésére tárgyú keretmegállapodásos eljárás második szakasz III. ütemében a XIII. Szent László út (Ambrus u-Országbíró u) útszakaszon csatornarekonstrukciós feladatok elvégzése az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételek szerint.

Főbb mennyiségi adatok:

Hossz: 116,6 fm

Technológia: Nyílt feltárás

Szelvényméret: 50/100

A rekonstrukciós munka vízjogi létesítési engedély köteles, tovább az útépítési programhoz szükséges igazítani a kivitelezést!

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 30
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 91 688 681.00 HUF
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.
Krajowy numer identyfikacyjny: 11097875213
Adres pocztowy: Szabadság Út 301
Miejscowość: Budaörs
Kod NUTS: HU120 Pest
Kod pocztowy: 2040
Państwo: Węgry
E-mail: kozbeszerzes@sade.hu
Tel.: +36 23513930
Faks: +36 23513931
Adres internetowy: http://www.sade.hu
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

I. Előzmények:

A tárgyi csatornarekonstrukció előkészítési szakaszában a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. illetékes divíziójával egyeztetés történt. A Társaság úgy tájékoztatta az FCSM Zrt-t, hogy a nyílt feltárással járó csatornarekonstrukció elvégzését közvetlenül az útépítési munkák fogják követni, ebből kifolyólag az útburkolatot nem kell helyreállítani. Tekintettel arra, hogy a csatornaépítés utáni útépítés vonatkozó szakági útépítési tervei szerint új pályaszerkezet építésére fog sor kerülni, így a csatorna nyomvonalán csak a közmű feletti földmű helyreállítása várható el az FCSM Zrt-től. Az útépítés kivitelezésére a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. külön megbízás keretében szerződik, saját hatáskörében.

A tárgyi csatornaszakasz kivitelezésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen az FCSM Zrt. a SADE- Magyarország Mélyépítő Kft-vel (továbbiakban SADE Kft.) vállalkozási szerződést kötött. A közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentáció szerint a csatorna nyomvonalán csak a földmű felső szintjéig kell SADE Kft.-nek helyreállítania az útpálya burkolatát, ezért a megbízás nem tartalmazta tárgyi útszakaszon épült csatorna nyomvonalán a szilárd burkolatú út ideiglenes beton anyagú helyreállítását.

II. A módosítás indokai:

A kivitelezési munkálatok megkezdésesekor a XIII. kerületi Közszolgáltató Zrt. munkakezdési közútkezelői hozzájárulásában azonban előírta, hogy a rekonstrukcióval érintett szakaszon az utca teljes lezárása esetén is a célforgalmú közlekedést az útpályán és a gyalogosok közlekedését a járdán is biztosítani kell, ami a visszatöltött földművön biztonsággal nem vállalható, ebből kifolyólag vállalkozónak ideiglenes helyreállítást kell végezni betonnal, és ezt az útépítésig biztonságos állapotban fenn kell tartani.

A SADE Kft. értesítette az FCSM Zrt-t. és Felek egyeztettek a felmerült pótmunka igényről. A pótmunka során a fentiek alapján a rekonstrukcióval érintett útszakasz egy részét ideiglenes jelleggel betonburkolattal kell ellátni, hogy az üzletek szabad bejáratának, a biztonságos gyalogos közlekedést, mentők, tűzoltók és egyéb szervek korlátlan átjutását, a szemétszállítást, az utcában működő üzletek zavartalan működését és megközelítését, csomag, illetve szállítást végző cégek zavartalan bejutását, az útszakaszon lakók, illetve ott áthaladó gyalogosok biztonságos közlekedését biztosítani lehessen.

Annak érdekében, hogy az előzőekben felsoroltakon kívül az útépítés megkezdéséig a rekonstrukcióval érintett útszakaszra más ne hajthasson be, a jelenleg kialakított forgalomkorlátozást a továbbiakban is szükséges fenntartania SADE Kft.-nek.

Fentieket indokolja, hogy amennyiben lebontásra kerülne a teljes útlezárásra kiépített forgalomtechnika, akkor már a teljes rekonstrukcióval érintett nyomvonalon ideiglenes helyreállítást kellene végezni a közlekedők biztonsága érdekében SADE Kft.-nek, ami FCSM Zrt. számára további többletköltségeket eredményezne.

A fenti körülmények az ajánlati árhoz képest a nettó 6 688 681,- Ft. előre nem látható többletköltséget okoztak.

A szerződést Felek a fent leírtak értelemében a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § (4) bekezdése c) pontja alapján az alábbiak szerint módosítják:

Felek módosítják a szerződés 2. pontját a következők szerint:

2. Vállalkozási díj:

Nettó: 91 688 681-, Ft

azaz: Kilencvenegymillió-hatszáznyolcvannyolcezer-hatszáznyolcvanegy forint.

Vállalkozó jelen szerződésmódosításhoz csatolja a módosított Tervezett megvalósítási és pénzügyi ütemtervet, továbbá a pótmunka költségvetését.

A fenti körülmények a szerződés 3.1 pontjában rögzített vállalt munkavégzési napok számát nem befolyásolják.

A szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Jelen pontban foglalt adatok, információk jelen hirdetmény VII.2.1) A módosítások ismertetése pontjában kerültek megadásra!

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 85 000 000.00 HUF
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 91 688 681.00 HUF