Supplies - 472804-2021

20/09/2021    S182

Romania-Sibiu: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2021/S 182-472804

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu
National registration number: 4240847
Postal address: Strada: Armelor, nr. 10
Town: Sibiu
NUTS code: RO126 Sibiu
Postal code: 550194
Country: Romania
Contact person: Oana Maria Ardelean
E-mail: oardeleanu@mapn.ro
Telephone: +40 269210972
Fax: +40 269210098
Internet address(es):
Main address: www.um02444sibiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127777
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția de dotări la obiectivul de investiție imobiliară "Realizare pavilion nou și modernizare infrastructură în cazarma 1025 Sebeș"

Reference number: 4240847_2021_PAAPD1303682
II.1.2)Main CPV code
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”, necesar păstrării documentelor și a produselor accesul și mobilitatea în zona de depozitare, mobilier pentru zona administrativă și sisteme de operare, administrare, structurare, criptare, partajare și organizare a documentelor.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 867 307.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
42900000 Miscellaneous general and special-purpose machinery
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO121 Alba
Main site or place of performance:

Unitatea Militara 02213 Sebeș, cu sediul in Loc. Sebeș, str. Călărașilor nr. 74, județul Alba.

II.2.4)Description of the procurement:

Obiectul contractului presupune achiziția de dotări, conform Listei de dotări (anexa nr. 1), pentru obiectivul de investiție imobiliară „Realizare pavilion nou si modernizare infrastructura in cazarma 1025 Sebeș”

Valoarea estimata a contractului este de 867.307,00 lei fără TVA.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 120
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerinţa nr. 1: Ofertanţii, terţii susţinători și subcontractanţii nu trebuie să se regăsească in situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 și 167.

Modalitatea de îndeplinire: Iniţial se va completa si prezenta DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv pentru eventualii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor ca prima dovada a neîncadrării în situaţiile de excludere.

Documentele justificative menţionate mai jos, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

NOTĂ: Pentru sediile principale se vor prezenta documente din care sa reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165, alin. 1, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiile de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la Bugetul general consolidat, datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

Documentele justificative se depun în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”.

In cazul ofertanţilor persoane juridice/fizice străine:

a) se vor prezenta documente considerate edificatoare in ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, in conformitate cu prevederile art.168 din Legea nr. 98/2016;

b) documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, în una din cele 3 forme mai sus menţionate, însoţite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

In cazul în care, în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul, nu se emit documente de natura celor mai sus menţionate sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la art.164, 165 si 167, autoritatea contractanta acceptă o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată in faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competente in acest sens.

Cerinţa nr. 2: Evitarea conflictului de interese

Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Iniţial se va completa si prezenta DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv pentru eventualii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţi) cu informaţiile aferente situaţiei lor ca prima dovada a neîncadrării în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016.

Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 (Formularul 4), care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentat, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.

În situaţia în care ofertantul / ofertantul asociat / terţ susţinător / subcontractant se afla în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, cu respectarea dispoziţiilor art. 62 din acelaşi act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii, in ceea ce priveşte organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele: Ungureanu Dănuț – şef unitate, Bara Aurelian – locţiitor, Gurău Săndel – şef secţie dirigenţie lucrări, Croitoru Liviu – şef secţie mentenanță cazărmi, Păunescu Ciprian – șef birou N.S.I.P, Ardelean Oana – şef birou achiziţii publice, Bara Nicoleta – economist, Beghea Anca – economist, Cosma Lucian - subofițer specialist, Răulea-Leu Lucia-Dorina – consilier juridic.

Atenţionări speciale:

1. Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, conform DUAE, următoarele documente: angajamentului ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea, a acordului de subcontractare şi/sau de asociere, după caz.

Nedepunerea acestora, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertenţe de formă ale informaţiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât şi ale subcontractantului/terţului susţinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa dovedească o formă de înregistrare şi după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (inclusiv pentru asociat/terţ susţinător/subcontractant), cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, sau, în cazul ofertanţilor străini, documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, urmează să fie prezentate doar la solicitarea autorităţii contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în conformitate cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Atenţie: informaţiile din Certificatul constatator/ documentele echivalente emise în ţara de rezidenţă, trebuie să fie reale/valide la data prezentării.

NOTĂ:

1.În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici: în cazul în care este declarata câştigătoare o oferta depusa de către un grup (asociere) de mai mulţi operatori economici, aceştia îşi vor legaliza asocierea si o vor prezenta autorităţii contractante, înainte de semnarea contractului.

2. Cerinţa referitoare la înregistrare (certificat constatator) se aplică inclusiv pentru subcontractanţii şi/sau terţii susţinători care completează informaţiile aferente situaţiei lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani să fie cel puţin egală cu valoarea de 1.730.000,00 lei fără T.V.A. Se va declara cifra de afaceri globală pe ultimii pe ultimii trei ani, şi anume: 2018,2019 şi 2020, calculată la cursul mediu anual (leu/valută) comunicat de BNR pentru fiecare an în parte.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Inițial se va completa si prezenta DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv pentru eventualii asociați/terți susținători/subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor ca prima dovada a încadrării în pragul valoric solicitat. Documentele justificative menționate mai jos, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:- bilanţul contabil sau extrase de bilanţ înregistrat la organele competente sau documente echivalente cum ar fi: raport de audit financiar întocmite de entități specializate sau balanțe de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situațiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislației incidente în domeniu, după caz sau orice alte documente echivalente.Pentru conversia în RON, dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu de referința publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Documentele justificative se depun în oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu menţiunea „conform cu originalul”.NOTĂ:Capacitatea economică și financiară a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.184 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători din trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.Autoritatea contractantă respinge terțul susținător propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț, cu respectarea principiului tratamentului egal.În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informațiile cu privire la modul de îndeplinire a cerințelor de capacitate economică și financiară proporțional cu cota de implicare în executarea viitorului contract.La solicitarea autorității contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociaților care probează îndeplinirea cerinței privind capacitatea economică și financiară.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatO lista a principalelor livrări de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (Formularul 6), care să demonstreze realizarea de livrări de produse similare în valoare de cel puţin 407.580,00 lei fără T.V.A prin prezentarea a unui numar de maxim 3 contracte. Prin produse similare se înțelege: livrarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemelor dedepozitare modulare metalice pentru arhive.

Proportia de subcontractareCerinţa 2: Informaţii privind AsociereaDaca mai mulţi operatori economici depun o oferta comuna, aceştia nu au obligaţia legalizării acordului de asociere la momentul depunerii ofertei, ci doar înainte de semnarea contractului, dacă oferta este declarată câştigătoare. Cerinţa 3: Informaţii privind Subcontractanţii In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, ofertantii vor respecta dispozitiile Legii nr. 98/2016 si ale HG 395/2016.În cazul în care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informaţiile privind partea/ părţiile care urmează să fie subcontractată/ subcontractate.Cerinţa 4: Informatii privind sustinerea unui tert/ unor terti Capacitatea tehnică si/sau profesionala a operatorului economic poate fi susţinuta in conformitate cu art.182 din Legea nr. 98/2016. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE direct în SEAP cu informaţii privind nivelul lor de experienţa, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzător susţinerii acordate.Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru).Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE direct în SEAP de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire (ofertant/ ofertant asociat/ tert susţinător/subcontractant) cu informaţiile aferente situaţiei lor.La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii privind: numărul si data contractului/contractelor invocat/e drept experienţa similara, obiectul contractului/contractelor, valoarea contractului/contractelor (fără TVA), valoarea produselor similare, beneficiarul, data si numărul documentului de recepţie (dacă este cazul), precum si ponderea si/sau activităţile pentru care ofertantul a fost responsabil.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente justificative sunt: - Documente suport: contractul însoțit de Lista produselor furnizate, recomandari/certificari de buna executie/ documente privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale emise de beneficiar si documente de receptie calitativa/cantitativa/functionare a produselor sau alte documente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar prin care se confirma recepţia produselor. Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro).Pentru contractele exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuală de schimb comunicată de către Banca Națională a Romaniei (www.bnr.ro).

Cerinţa 2: AsociereaSe va completa DUAE direct în SEAP iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.Atenţie: Se va depune, conform DUAE, acordul de asociere (a se vedea Model acord asociere-Secţiunea Formulare). Cerinţa 3 : SubcontractareaSubcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze la rândul lor DUAE separat incluzând toate informaţiile cuprinse la art. 193, alin 1, lit. a) și b) din Legea 98/2016 care prezintă relevantă în perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul.Subcontractantul precizează in DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineşte menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Subcontractanţii îşi vor exprima opţiunea de plată directă în modelul acordului de subcontractare din secţiunea Formulare.Daca prin subcontractant nu se îndeplinește o cerinţă de calificare atunci acesta va completa DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autorităţii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant. Atenţie: acordul de subcontractare şi Declaraţia aferentă se va prezenta conform informaţiilor din DUAE (a se vedea Modele – Secţiunea Formulare).Cerinta 4: Sustinerea unui tert/ unor terti Se va completa DUAE direct în SEAP de către ofertant și va include informaţiile cu privire la existenta unei susţineri de terţa parte, inclusiv măsurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, prin urmare se va încărca angajamentul ferm ale terţului susţinător/angajamentele ferme ale terţilor susţinători si declaraţiile terţului susţinător tehnic şi profesional din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care terţul/terţii susţinători vor asigura îndeplinirea angajamentului.La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale terţului/terţilor care probează îndeplinirea cerinţei privind capacitatea tehnică şi profesională.Atenţie: Conform DUAE se va prezenta angajamentul terţului susţinător şi declaraţiile aferente din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia (a se vedea Modele - Secţiunea Formulare).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/10/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/10/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări, conf. prevederilor art. 160 alin. 1 si 2 și 161 alin. 1 din Legea 98/2016, va fi cu 15 și 10 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită de transmitere a clarificărilor stabilită pentru ofertanți.

DUAE este pus la dispoziţie de către autoritatea contractanta în documentaţia de atribuire.

Procesul de verificare și evaluare a ofertelor inclusiv încadrarea acestora, în funcție de caz, în categoria ofertelor inacceptabile, neconforme, neadecvate și admisibile se va realiza conform Secțiunii a 10-a aferentă H.G. 395/2016.

Autoritatea contractantă are obligația de anulare a procedurii în cazurile prevăzute în Secțiunea a 12-a din Legea 98/2016 și Secțiunea a 11-a din H.G. 395/2016.

Procedura se desfăşoară on-line pe site-ul www.e-licitaţie.ro

Interacţiunea cu ofertanţii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăşura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentaţiei de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să deţină/instaleze pe staţia de lucru, aplicaţia care permite verificarea semnăturii electronice şi vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări (semnate electronic) privind documentaţia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitaţie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. 1 din HG nr. 395/2016 şi vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorităţii contractante, prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016;

*Orice precizare cu privire la un anumit producător, o anumita origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele şi/sau orice referire la anumite mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producţie specifica - in sensul prevederilor art. 156 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 - va fi interpretata cu menţiunea „sau echivalent”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2021