Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 472813-2021

20/09/2021    S182

Hiszpania-Ferrol: Pompy ściekowe

2021/S 182-472813

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Intendente de Ferrol
Krajowy numer identyfikacyjny: S1515003J
Adres pocztowy: ARSENAL MILITAR CALLE IRMANDIÑOS S/N
Miejscowość: Ferrol (A Coruña)
Kod NUTS: ES111 A Coruña
Kod pocztowy: 15490
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: Intendente de Ferrol
E-mail: a3jucofer@fn.mde.es
Tel.: +34 981336207
Faks: +34 981336135
Adresy internetowe:
Główny adres: https://contrataciondelestado.es
Adres profilu nabywcy: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ga9cB7M9jyU%3D
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=1MMoRD2BMP2rz3GQd5r6SQ%3D%3D
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ga9cB7M9jyU%3D
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Escuela de Especialidad Antonio Escaño. Saneamiento. Suministro abierto bombas y canalizaciones.

Numer referencyjny: 2021/AR42U/00001173E
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Escuela de Especialidad Antonio Escaño. Saneamiento. Suministro abierto bombas y canalizaciones.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 174 363.64 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES1 Noroeste
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Escuela de Especialidades Antonio EscañoArsenal Militar de FerrolRúa Telleiras s/n15406 Ferrol (A Coruña).. .

II.2.4)Opis zamówienia:

Escuela de Especialidad Antonio Escaño. Saneamiento. Suministro abierto bombas y canalizaciones.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: CALIDAD DE LAS PRESTACIONES (Q1) / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: CALIDAD DE LAS PRESTACIONES (Q2) / Waga: 15
Kryterium kosztu - Nazwa: PRECIO (P) / Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 174 363.64 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 210
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

No superior al real del contrato original, teniendo como fecha límite el 30/11/2022.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Capacidad de obrar

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cifra anual de negocio

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

- Técnicos o unidades técnicas

- Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato

- Otros

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: El Reciclado de productos retirados o empleados, y el uso de envases reutilizables en las actividades de los Puntos 2 2, 3 3 y 7 1 4 del PPTP

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2021
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Hiszpański
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/10/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Sala de Licitaciones del Arsenal Militar de Ferrol

Datos de Dirección:

Calle: Rúa Irmandiños S/N

CP: 15490

Población: Ferrol

País: España

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Descripción:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Intendente de Ferrol
Adres pocztowy: ARSENAL MILITAR CALLE IRMANDIÑOS S/N
Miejscowość: Ferrol
Kod pocztowy: 15490
Państwo: Hiszpania
E-mail: a3jucofer@fn.mde.es
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021