Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 472829-2021

20/09/2021    S182

Belgia-Seneffe: Pompy ściekowe

2021/S 182-472829

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Commune de Seneffe
Adres pocztowy: Rue Lintermans n°21
Miejscowość: Seneffe
Kod NUTS: BE32B Arr. Charleroi
Kod pocztowy: 7180
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Monsieur Adrien TRICOT
E-mail: a.tricot@seneffe.be
Tel.: +32 64521743
Faks: +32 64521741
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.seneffe.be
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/433/Z1/2021
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Achat d'une hydrocureuse

Numer referencyjny: TRA 76/2021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

voir II.2.4

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE32B Arr. Charleroi
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Service des Travaux, Rue des Canadiens 17 à 7180 Seneffe

II.2.4)Opis zamówienia:

Le marché consiste en la fourniture d'un camion équipé d'une tourelle d'aspiration pour le nettoyage des avaloirs et d'une unité de haute pression.

L'ensemble (camion + superstructure) sera peint en blanc - RAL 9010.

Le véhicule sera de type "conduite à droite", le tableau de bord et tous les organes de commandes seront donc installés en fonction de ce type de véhicule.

La superstructure sera constituée d'une balayeuse aspirante et notamment des accessoires suivants : une unité de balayage ventrale, une unité de balayage à droite avec aspiration(faisant apparaitre les 2 brosses), une brosse de désherbage, un système de haute pression pour une rampe frontale et une lance de nettoyage à l'arrière du véhicule, une tourelle pour le nettoyage des avaloirs par aspiration et un flexible pour l'aspiration des feuilles à l'arrière du véhicule.

L'entrainement de la superstructure se fera par un moteur auxiliaire.

Une documentation technique devra être jointe à l'offre afin de vérifier les caractéristiques annoncées, ainsi que tous les autres renseignements afin de pouvoir évaluer les critères d'attribution.

Le soumissionnaire portera une attention particulière aux consignes en matière de sécurité et de santé.

La fourniture sera en tout point conforme aux lois et règlements en vigueur pour ce type de véhicule ainsi qu'au présent cahier des charges (conformité au marquage CE et à la législation du code du Bien-être à savoir Code du 28 avril 2017 du bien-être au travail livre IV Equipement de travail pour les titres et annexes applicables pour cet équipement).

Le véhicule sera conforme au code de la route, notamment en ce qui concerne la signalisation.

Le certificat de conformité accompagnera le véhicule.

Le véhicule sera présenté au contrôle technique par le fournisseur et sera livré avec un certificat exempt de remarque.

Le véhicule sera agréé par le service de la sécurité automobile.

Lieu de livraison : Service Travaux de la Commune de Seneffe, Rue des Canadiens 17 à 7180 SENEFFE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de garantie / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Service après-vente / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Délai de livraison / Waga: 5
Kryterium kosztu - Nazwa: Prix / Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 19/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Options autorisées (* pour une télécommande relative aux commandes nécessaires à la vidange ou aux mouvements de la citerne et de ses accessoires (levage de la citerne, ouverture ou fermeture de la porte arrière).

* pour un système de geo-localisation des avaloirs nettoyés.)

Options exigées (- Poste 3 [Option exigée] Extension contrat de garantie

- Poste 4 [Option exigée] Contrat d'entretien

- Poste 5 [Option exigée] Tuyau plongeur pour le nettoyage de petits avaloirs (diamètre plus petit à préciser)

- Poste 6 [Option exigée] Offre de reprise de l'ancienne cureuse)

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

* Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Une déclaration sur l'honneur du chiffre d'affaire annuel déclaré l'année dernière

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants :

1. Une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Le montant, la date et le destinataire de 3 livraisons similaires au marché.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Commune de Seneffe, service des travaux, rue des Canadiens 17 à 7180 Seneffe

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: La Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Miejscowość: non applicable
Państwo: Belgia
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021