Usługi - 473027-2019

Submission deadline has been amended by:  528931-2019
09/10/2019    S195    Agencje - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Szkolenie dotyczące innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem: wsparcie działania „partner innowacji w europejskich MŚP”

2019/S 195-473027

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Adres pocztowy: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE10
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5496
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szkolenie dotyczące innowacji i zarządzania przedsiębiorstwem: wsparcie działania „partner innowacji w europejskich MŚP”

Numer referencyjny: EASME/2019/OP/0018
II.1.2)Główny kod CPV
73210000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert przewiduje organizację szkoleń związanych z zarządzaniem innowacjami przemysłowymi w ramach działania pilotażowego „partner innowacji w europejskich MŚP”.

Uznaje się, że doświadczony naukowiec potrzebuje dodatkowego szkolenia, aby nabyć umiejętności potrzebne do zarządzania innowacjami w MŚP. W tym celu oraz w celu wsparcia doświadczonych naukowców rekrutowanych przez MŚP w ramach programu „partner innowacji w europejskich MŚP” program prac „Horyzont 2020” na lata 2018–2020 (rozdział 7 – Innowacje w MŚP) przewiduje ustanowienie specjalnego programu szkoleń w dziedzinie innowacji przemysłowych i zarządzania przedsiębiorstwem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
80532000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zadania będą wykonywane w lokalach wyznaczonych przez wykonawcę.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. sekcja 1.4) specyfikacji zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodologii / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 30 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Horyzont 2020” – program prac na lata 2018-2020, „Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” (decyzja Komisji Europejskiej C(2019)4575 z dnia 2 lipca 2019).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 15:00
Miejsce:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: 07/A148, 1049 Brussels — BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031100
Faks: +352 43032100

Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019