Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 473028-2019

09/10/2019    S195

Γερμανία-Κολωνία: Περιβαλλοντική Έρευνα

2019/S 195-473028

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια
Ταχ. διεύθυνση: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Πόλη: Cologne
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Ταχ. κωδικός: 50668
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tenders@easa.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5522
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ασφάλεια της Αεροπορίας, Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Περιβαλλοντική Έρευνα

Αριθμός αναφοράς: EASA.2019.HVP.08
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73000000 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Παρτίδα 1: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο – Έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των κινητήρων αεροσκαφών,

Παρτίδα 2: Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο – Έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση του θορύβου των στροφοπτέρων και της καινοτόμου τεχνολογίας,

Παρτίδα 3: Σύμβαση-πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου – Ενισχυμένη ικανότητα αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 350 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για μέγιστο αριθμό τμημάτων: 3
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο — Έρευνα σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των κινητήρων αεροσκαφών

Αριθμός τμήματος: 1
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της σύμβασης είναι κυρίως η βελτίωση των απαιτήσεων δειγματοληψίας και μέτρησης εκπομπών κινητήρων του παραρτήματος 16, τόμος ΙΙ του κανονισμού του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) για τον όγκο και τον αριθμό μη πτητικών λεπτών σωματιδίων (nvPM) και η πρόταση πιο αυστηρών πρακτικών. Το έργο αποσκοπεί:

1) στην ανάλυση του σχετικού μεριδίου αεροσκαφών που διαθέτουν κινητήρες που δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις για τη λειτουργία nvPM σε δραστηριότητες και εκπομπές σε μεμονωμένους ευρωπαϊκούς αερολιμένες,

2) στην πρόταση και στη δοκιμή νέων ή καινοτόμων σχεδίων και τεχνικών δειγματοληψίας λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας,

3) στη μέτρηση των εκπομπών αερίων (π.χ. NOx, HC, CO, CO2), των εκπομπών καπνού, των εκπομπών μάζας και αριθμού nvPM, του μεγέθους σωματιδίων nvPM τόσο για ρυθμιζόμενους όσο και για μη ρυθμιζόμενους κινητήρες.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της σύμβασης-πλαίσιο — Έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση του θορύβου των στροφοπτέρων και της καινοτόμου τεχνολογίας

Αριθμός τμήματος: 2
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ικανότητας αξιολόγησης του αντίκτυπου του θορύβου υπό διπλή προοπτική:

(i) ενίσχυση της υποστήριξης των πολιτικών της ΕΕ στην ανάπτυξη και εφαρμογή των σχετικών πολιτικών της ΕΕ — συμπεριλαμβανομένης π.χ. της εκπόνησης συνολικών εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πεδίο εφαρμογής των σημερινών και μελλοντικών περιβαλλοντικών κανονισμών της ΕΕ,

(ii) ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ στο πλαίσιο διεθνών συζητήσεων, όπως αυτές που διεξήχθησαν στην Επιτροπή Αεροπορίας και Προστασίας του Περιβάλλοντος (CAEP) του ΔΟΠΑ για τη θέσπιση των μελλοντικών περιβαλλοντικών διεθνών προτύπων αεροπλοΐας, ιδίως για το θόρυβο των στροφοπτέρων.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 900 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες
II.2)Περιγραφή
II.2.1)Τίτλος:

Σύμβαση-πλαίσιο για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου — Ενισχυμένη ικανότητα αξιολόγησης των μέτρων πολιτικής

Αριθμός τμήματος: 3
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73300000 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Στόχος της σύμβασης είναι η επικαιροποίηση, η ενίσχυση και η επικύρωση των δυνατοτήτων μοντελοποίησης AERO-MS ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την αξιολόγηση του κόστους και των οφελών για ένα ευρύ φάσμα μελλοντικών εκτιμήσεων πολιτικής. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα αξιολόγησης ποικίλων εναλλακτικών επιλογών περιβαλλοντικής πολιτικής στον τομέα της αεροπλοΐας, με βάση τον ακριβή χαρακτηρισμό της αεροπορικής βιομηχανίας και τη δυνατότητα διεπαφής με άλλες βάσεις δεδομένων και μοντέλα.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Τεχνική ποιότητα / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 550 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με έναν φορέα
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 09/12/2019
Τοπική ώρα: 15:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 8 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 11/12/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Εγκαταστάσεις του EMSA.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
02/10/2019