Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 473070-2019

09/10/2019    S195

Люксембург-Люксембург: AO 10750 Осигуряване на камион, лекотоварен камион или микробус с водач

2019/S 195-473070

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Служба за публикации на Европейския съюз
Пощенски адрес: 2, rue Mercier
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2985
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Ms Valeria Sciarrino
Електронна поща: op-appels-offres@publications.europa.eu
Телефон: +352 292944415
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://publications.europa.eu/
Адрес на профила на купувача: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

AO 10750 Осигуряване на камион, лекотоварен камион или микробус с водач

Референтен номер: AO 10750
II.1.2)Основен CPV код
60100000 Пътни транспортни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящата покана за участие в търг е да се избере един икономически оператор за осигуряване на моторни превозни средства с водач за изключителна употреба от Службата за публикации на Европейския съюз, предназначени за ежедневно транспортиране на публикации и други стоки (публикации на електронни медии, пакети, писма, консумативи, малки преносими машини и др.).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Столичните райони на Брюксел, Люксембург, Страсбург и в съседните държави в рамките на радиус от приблизително 300 km от Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осигуряване на моторни превозни средства с водач за изключителна употреба от Службата за публикации на Европейския съюз, предназначени за ежедневно транспортиране на публикации и други стоки (публикации на електронни медии , пакети, писма, консумативи, малки преносими машини и др.) от Люксембург до европейските институции и други адреси и за приемане на стоки, предназначени обратно за Службата за публикации.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 450 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/11/2019
Местно време: 15:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 28/11/2019
Местно време: 10:00
Място:

Помещенията на Службата за публикации в Люксембург.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Както е определено в документите за обществена поръчка.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Документите за обществената поръчка са на разположение в eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240

Заявление за допълнителна информация ще се подава единствено чрез eTendering.

Офертите трябва да се подават само през системата за електронно подаване (e-Submission), налична от горепосочения уебсайт. Оферти, подадени по какъвто и да е друг начин (напр. електронна поща или писмо), няма да бъдат взети предвид.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/10/2019