Usługi - 473070-2019

09/10/2019    S195

Luksemburg-Luksemburg: AO 10750 „Zapewnienie samochodu ciężarowego, pojazdu typu van lub minivan wraz z kierowcą”

2019/S 195-473070

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2, rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944415
Adresy internetowe:
Główny adres: http://publications.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 10750 „Zapewnienie samochodu ciężarowego, pojazdu typu van lub minivan wraz z kierowcą”

Numer referencyjny: AO 10750
II.1.2)Główny kod CPV
60100000 Usługi w zakresie transportu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wybór podmiotu gospodarczego, który zapewni pojazdy z kierowcą na wyłączny użytek Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w celu codziennego transportu publikacji i innych towarów (publikacje na mediach elektronicznych, przesyłki, listy, zapasy, małe przenośne urządzenia itp.).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar metropolitalny Brukseli, Luksemburga, Strasburga i w sąsiadujących krajach w promieniu około 300 km od Luksemburga.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zapewnienie pojazdów z kierowcą na wyłączny użytek Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, w celu codziennego transportu publikacji i innych towarów (publikacje na mediach elektronicznych, przesyłki, listy, zapasy, małe przenośne urządzenia itp.) z Luksemburga do Instytucji Europejskich i do innych miejsc oraz przejęcie odpowiedzialności za towary zwracane do Urzędu Publikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 450 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. dokumenty zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/11/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

siedziba Urzędu Publikacji w Luksemburgu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumentacja zamówienia jest dostępna w witrynie internetowej: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy eTendering.

Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego składania wniosków (e-Submission), dostępnego za pośrednictwem witryny wskazanej powyżej. Oferty złożone w inny sposób (np. listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie będą rozpatrywane.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2019