Služby - 473070-2019

09/10/2019    S195

Luxembursko-Luxemburg: AO 10750 „Poskytnutie nákladného vozidla, dodávky alebo malého dodávkového vozidla s vodičom”

2019/S 195-473070

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Poštová adresa: 2, rue Mercier
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2985
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefón: +352 292944415
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://publications.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

AO 10750 „Poskytnutie nákladného vozidla, dodávky alebo malého dodávkového vozidla s vodičom”

Referenčné číslo: AO 10750
II.1.2)Hlavný kód CPV
60100000 Služby cestnej dopravy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto výzvy na predkladanie ponúk je vybrať jeden hospodársky subjekt na poskytnutie motorových vozidiel so šoférom na výhradné používanie pre Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie na každodennú prepravu publikácií a iného majetku (publikácie na elektronických nosičoch, balíky, potreby, malé prenosné stroje atď.).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU0 LUXEMBOURG
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Metropolitné oblasti Bruselu, Luxemburgu, Štrasburgu a susedné krajiny v okruhu 300 km od Luxemburgu.

II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytnutie motorových vozidiel so šoférom na výhradné používanie pre Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie na každodennú prepravu publikácií a iného majetku (publikácie na elektronických nosičoch, balíky, potreby, malé prenosné stroje atď.) z Luxemburgu do európskych inštitúcií a na iné adresy, a na zabezpečenie prepravy majetku späť do Úradu pre vydávanie publikácií.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri súťažné podklady.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 27/11/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 28/11/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Priestory Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v Luxemburgu.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady sú dostupné prostredníctvom platformy pre elektronické obstarávanie (eTendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5240

Akákoľvek žiadosť o dodatočné informácie musí byť predložená výhradne prostredníctvom aplikácie na elektronické predkladanie ponúk e-Tendering.

Ponuky musia byť predložené výhradne prostredníctvom elektronického systému podávania („e-Submission“) dostupného na vyššie uvedenej internetovej stránke. Ponuky predložené akýmkoľvek iným spôsobom (napr. e-mailom alebo listom) sa nebudú brať do úvahy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
02/10/2019