Építési beruházás - 473105-2019

Submission deadline has been amended by:  35626-2020
09/10/2019    S195

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 195-473105

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi út 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Margit
E-mail: margit.vago@nofnkft.hu
Telefon: +36 709023365
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://nkvp.hu/nof/
A felhasználói oldal címe: http://nkvp.hu/nof/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122972019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001122972019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Örökségvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A nagyvázsonyi vár felújítása

Hivatkozási szám: EKR001122972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése” című és GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt" tárgyában

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU213 Veszprém
A teljesítés fő helyszíne:

Nagyvázsony - Kinizsi-vár (8291 Nagyvázsony, Vár u. 9. és 11., hrsz: 453, 454, 455)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási szerződés "A Nagyvázsonyi Kinizsi-vár felújítása és rekonstrukciós bővítése, valamint a kiszolgáló épület átalakítása" a GINOP-7.1.1-15-2017-00031 azonosító számú projekt keretében.

Az építési beruházás jellege és mennyiségi mutatói, az igények és követelmények meghatározása:

A helyszín ismertetése: A vár műemlékileg védett része csak a külső falakkal határolt terület (hrsz: 454), de földben takart külső védművek ezeken túlnyúlnak. A turisztikai és infrastrukturális szolgáltatások fejlesztések is indokolják, hogy a várat övező (hrsz: 453) és a „kirendeltségi épület” (hrsz: 455) önkormányzati tulajdonú telkei is a program részeivé váltak. Vár tervezett összes fejlesztett bruttó alapterülete: 3060 m2.

Vár

Falazás (kerámia falazó blokk): 1017,6 m2

Falazás (terméskő): 272,2 m3

Vasbeton szerkezetek (födém, koszorú): 113,28 m3

Fa tetőszerkezet: 424,0 m2

Külső és belső vakolási munkák: 4221,0 m2

Kőszerkezetek restaurálása: 132,0 m2

Külső és belső burkolás: 1225,0 m2

Külső és belső felületkezelés: 4570,0 m2

Csapadékvíz szigetelés: 649,5 m2

Fogadóépület

Külső és belső vakolási munkák: 134,8 m2

Gipszkarton fal: 54,5 m2

Gipszkarton álmennyezet: 63,9 m2

Külső és belső burkolás: 146,5 m2

Belső felületkezelés: 235,0 m2

Környezetrendezés

Tereprendezés: 900,0 m2

Gyepesítés: 900,0 m2

Terméskő burkolat gépjármű forgalomra: 535,0 m2

Terméskő szegély készítése: 225,0 m

Stabilizált mészkő zúzalék burkolat: 1214,0 m2

Szivárgó: 165,0 m

Cölöpsor kerítés: 220 m

Műemléki azonosítószám: 10086

A nyertes ajánlattevő szerződés keretében ellátandó feladatait, továbbá a műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírás tartalmazza.

A műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja, az igazolás Ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. pont szerinti 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. pont szerinti 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. pont szerinti 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.4. pont szerinti legalább 1 fő kőrestaurátor szakember szakmai többlettapasztalata (hónap) (min. 0 hónap, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A megrendelő a felhívás II.2.4) pontjában és műszaki leírásban rögzített feladatokon túl további feladatok megrendelésére (továbbiakban: opció), lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt a '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében foglaltak szerint: régészeti megfigyelés, tereprendezési munkák, burkolatépítési munkák, kertberendezések, növényültetési és befejező munkák. Az opció lehívására megrendelő nem köteles, arra nem kötelezhető.

Megrendelő köteles a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 6. hónap utolsó munkanapjáig nyilatkozni, hogy kíván-e élni az opció lehívásával és amennyiben igen, akkor milyen határidővel. Az opciós mennyiséget is - annak megrendelése esetén - legkésőbb a szerződés kapcsán meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni. Az opciós tételek esetében a nyertes ajánlattevő ajánlatban megadott, '302 környezetrendezés - kertépítészet' megnevezésű költségvetés 'Opció' elnevezésű munkalapfülében részletezett árak irányadók. Az opció igénybevételének részletes ismertetését a Szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.1-15- 2017-00031 azonosító számú "Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása" tárgyú projekt

II.2.14)További információk

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés szerint jár el. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bek.-e szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD), közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevőre kiterjedően. Az ajánlattevő az alkalmasságigazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bek.-e szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő köteles a Kr. 8. §, 10. §, 12. §-16. § szerint igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani (Kr. 13.§). A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat(ok) keltezése a Kr. 1. § (7) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 64. §-a szerint jár el. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása során a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1),(3)-(6) és 41/C. § (3) bekezdéseire figyelemmel kell eljárni. Meghatalmazás a Kbt. 65. § (12) és 35. § (2a) szerint. A papír alapon aláírt, beszkennelt és felcsatolt nyilatkozatokra nem vonatkozik a Kbt. 35. § (2a) és Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazás. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Kr. 1-16. §-ban foglaltakra.

K/1.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek., 321/ 2015.(X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Az alkalmasság ellenőrzése, igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (2) bek. alapján történik.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.2.2. pont folytatása: Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. 30-32 §, a 2017. évi CL. tv. Elszámolás, kifizetés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint történik.

Számlázás: az alapmennyiség vonatkozásában kéthavonta. Az opciós mennyiségek vonatkozásában számla kibocsátására az opciók lehívását követően van lehetőség, a végszámla a sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárást követően, a teljesítések Megrendelő általi igazolása alapján bocsátható ki, a Vállalkozói Díj részszámlák összértéke után fennmaradó összege tekintetében.

Tekintettel arra, hogy jelen építési beruházás építési engedély köteles, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján fordított áfa hatálya alá tartozik. A részletes szabályok a szerződéstervezetben foglaltak szerint a karakterkorlátra tekintettel.

A részajánlattétel kizárásának indokolásának folytatása a karakterkorlátra tekintettel (felhívás II.1.6. pont):

A kirendeltségi épületben azon funkciók kerültek elhelyezésre, amelyek a turisztikai pályázat kötelező elemei (ajándékbolt, kávézó). A fejlesztés sikeres időbeni lezárását veszélyeztetheti, ha a részekre történő ajánlattétel biztosítása során valamelyik fejlesztési elemre nem érkezik ajánlat és a közbeszerzési eljárás megismétlésére kerülne sor.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr) 1. § (1) bek. szerinti, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD). Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött formanyomtatványokat is be kell nyújtani. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet köteles alátámasztani az EEKD-ban foglaltakat, alkalmasságának részletes igazolásával. Az alkalmasság igazolására irányadók még a Kr. 22. § (5) bekezdésében, valamint a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bek. és a Kbt. 67. § (3) bekezdéseiben foglaltak.

Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok:

M/1.

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven belül befejezett (műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki építési munkák és/vagy műemléki épület felújítás és/vagy műemléki rekonstrukció és/vagy műemléki kivitelezés) tárgyában teljesített építési beruházások referencia igazolással történő alátámasztása. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján.]

Igazolási mód:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (4) és (5) bek., a 21/A. § figyelembe vételével, a 23. § vagy a 24. § (1) és (2) bek. szerint. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak tartalmaznia kell:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap formátumban),

— a teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetősége,

— az építési beruházás tárgya: azzal a tartalommal és részletezettséggel kell megadni amelyből az M/1.

Alkalmassági követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható,

— az építési beruházás mennyisége

— a teljesítésben való részvétel %-os aránya

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A teljesítéseket elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.

M/2. (M/2.1.,M/2.2., M/2.3., M/2.4)

Az ajánlattevő nyilatkozattal ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, iskolai végzettségét, szakmai tapasztalatát, kamarai nyilvántartási számát (amennyiben az adott szakember rendelkezik az előírt, hatályos jogosultsággal), a megjelölt szakember jogviszonyát az ajánlattevővel, akiket az ajánlattevő alkalmasság körében be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát legalább az alkalmasság megállapításához szükséges pontossággal kell megadni, a szakmai gyakorlat bemutatásának kezdő és befejező időpontját év/hó bontásban szükséges megadni. Amennyiben AT az év/hónap mellett napot is megadna AK kizárólag az adott teljes hónapot veszi figyelembe. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben a rá vonatkozóan előírt jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget

És szakmai gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. Ebben az esetben a saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot továbbra is csatolni szükséges, önéletrajzot és végzettséget igazoló dokumentumokat nem.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a 321/2015 (X.30) Korm. határozat 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a jelen eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt évben (60 hónap), szerződésszerűen teljesített legalább egy darab közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki építési munkák és/vagy műemléki épület felújítás és/vagy műemléki rekonstrukció és/vagy műemléki kivitelezés) építési beruházás referenciával, ahol a műemléki építési munkákkal és/vagy műemléki épület felújítással és/vagy műemléki rekonstrukcióval és/vagy műemléki kivitelezéssel érintett bruttó alapterület összesen elérte az 1500 m2-t és tartalmazta legalább az alábbi munkarészek közül és/vagy valamelyiket:

Építőmesteri (építészeti, belsőépítészeti), épületgépészi, elektromos, kertépítészeti, statikai megerősítési és restaurálási munkálatok. A fenti elvárást az ajánlattevők több referenciával teljesíthetik.

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak.

Bruttó alapterület: épületszerkezetek alapterületével növelt nettó alapterület. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára, melyben foglaltak szerint amennyiben a (2) bekezdés a) pontja alkalmazása során az ajánlatkérő öt év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

M/2.

M/2.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

— legalább 1 fő építési műemléki műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É-M - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építménygépészeti műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő építményvillamossági műszaki vezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű végzettséggel vagy jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M/2.4. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő kőrestaurátor szakemberrel, aki a 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti valamely szakirányú végzettséggel vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakképzettséggel, valamint a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szakemberek közötti átfedés megengedett.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő 10 % előleget biztosít. Amennyiben Vállalkozó előleget vett igénybe, az előleg összege a végszámlából kerül jóváírásra a vállalkozói díjból. Forrás: alapmennyiség + tartalékkeret uniós forrás (100 % uniós forrás), opciós mennyiség saját NÖF-ös forrás.

Finanszírozás módja: utófinanszírozás. AK a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással teljesíti, 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek alkalmazásával a Ptk. 6:130. § (1)-(2) -től eltérően a Kbt. 135. § (3) alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § és a 32/B. § szerint. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő Ptk 6:155. § mértékű késedelmi kamatot fizet. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Teljesítés igazolása Kbt. 135. § (1)-(3) szerint.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/11/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/11/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek. szerint.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kr. 16. § (1)-(4) bekezdésére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdése és a Kbt. 68. § (4)-(6) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A szerz. telj. ideje: a szerz. aláírásáról számított 12 hónap, de legkésőbb 30.11.2020 (a tervezett projektzárás), munkaterület átadás a szerződés hatályba lépését követően legkésőbb 5 munkanapon belül, a véghatáridő a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását is magában foglalja, előteljesítés megengedett.

2. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy vh rend. szabályozott írásbeli komm. elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A közbesz. dok. (KD) az EKR-ben érhetők el.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat. idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok

Benyújtásának formai követelményeit a KD tart.

5. A kommunikáció az EKR rend. 11-12. § és a Kbt. 41. § (1), 41/A. § (1),(3)-(6), 41/C. § (3) szerint történik.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását.

7. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

8. Az eljárás és az ajánlat nyelve a magyar, az eljárás során komm. semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás

A Kbt. 47. § (2) bek. szerint.

9. AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

11. Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben

Létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. 7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban nyilatkoznia/uk kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6), Kbt. 67. § (4) szerint (a 66. § (6) nemlegesen is), EEKD-t kell csatolni (kapac. is).

12. AK a Kbt. 66. § (6) bek.-t előírja.

13. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a beárazott költségvetéseket excel és pdf. formátumban. (Szakmai ajánlat) Az árazatlan költségvetéseket AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban.

14. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet

Vonatkozó rendelkezései irányadóak az AT-ként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerz. köt. időpontjára - építési-szerelési (CAR) szerződést kötni vagy meglévőt kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme (szerződéskötési feltétel): legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény.

15. Helyszíni bejárás: 16.10.2019 napja 13:00 óra, találkozó helyszíne: Nagyvázsony - Kinizsi-vár, kapcsolattartók neve és elérhetősége: Vágó Margit, margit.vago@nofnkft.hu, +36 709023365. A helyszínen kiegészítő tájékoztatás kérés nem tehető, azt a közbeszerzési tanácsadónak kell megküldeni a bejárást követően az EKR rendszeren keresztül.

16. Az értékelési szempontok esetében a kiosztható pontszámok határa 0-100 pont. 1. értékelési szempont (Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó HUF) esetében fordított arányosítás, a 2.,3.,4.,5. alszempontok (szakemberek többlettapasztalata): egyenes arányosítás. Az értékelés rendszerét részletesen az Útmutató tartalmazza.

17. Az ajánlati kötöttség ideje 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítottan. AK az eljárást a 272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.

18. AK az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.1), III.1.3)

19. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.

20. Eljáró FAKSZ: Horváth Beáta Zita, lajstromszáma: 01019.

21. AK a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak tekintettel arra, hogy a felhívás feladásának tényleges dátuma az EKR-ben lévő felhívásban téves adatot tartalmaz.

22. Az eljárás becsült értékeként megadott 1 Ft csak technikai okok miatt került szerepeltetésre a felhívásban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) pont folytatása a karakterkorlát miatt:

23. Értékelés körében benyújtandó dokumentumok: az értékelés körébe bevont szakemberekről szóló nyilatkozat, rendelkezésre állási nyilatkozat, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz a dokumentációban meghatározott tartalommal, végzettséget igazoló oklevél másolata (amennyiben nem rendelkezik még kamarai bejegyzéssel), árazott költségvetések (Excel és pdf. formátumban).

24. További ajánlatban benyújtandó dokumentumok: nyilatkozat szerződéskötési feltétel teljesítéséről, nyilatkozat teljesítési és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsájtásáról, aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok), ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsájtását igazoló dokumentum.

25. AK a kivitelezés során tervezői művezetést biztosít.

26. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 Ft. A befizetés helye: Magyar Államkincstár Az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10033001-00338783-00000017 Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz az ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátani. Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10033001-00338783-00000017 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét, az ajánlatkérő nevét, az eljárás tárgyát (ajánlati biztosíték – "A nagyvázsonyi vár turisztikai célú fejlesztése" -. A biztosíték teljesítésének igazolását az ajánlatba csatolni kell: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről egyszerű másolatban vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okirat, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okirat. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül."

27. Teljesítési biztosíték: A szerződés szerinti feladatok/munkák teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a Szerződés szerinti, áfa nélkül számított Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összege. Jótállási biztosíték: Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összege, amit a jótállási időszak kezdetétől – a sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésétől – a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátania.

28. Késedelmi kötbér – 1 % naptári naponta, max. 20 %, – Hibás teljesítési kötbér: (késedelmi kötbérrel megegyező) – a Meghiúsulási kötbér – 25 % – kötbér alapja: Szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított Vállalkozói díj.

29. Ár kritérium részletezése: Összesített nettó ajánlati ár (Alap és Opciós feladatok összesen, nettó HUF): Alap feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF) + Opciós feladatok összesített nettó ajánlati ára (HUF)

30. A kivitelezési munkákra ajánlattevők által kötelezően vállalandó jótállási idő 60 hónap (5 év).

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/10/2019