Varor - 473351-2019

09/10/2019    S195    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Brest: Industrirobotar

2019/S 195-473351

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Université de Bretagne Occidentale
192 903 466
service marchés — 3 rue des Archives — CS 93837
Brest Cedex 3
29238
Frankrike
Telefon: +33 298016011
E-post: Service.marches@univ-brest.fr
Nuts-kod: FRH02

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.univ-brest.fr/

Upphandlarprofil: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_sdsp_JSpsy
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_sdsp_JSpsy
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Usinage robotisé complexe et mesure 3D

Referensnummer: 2019-007
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Usinage robotisé complexe et mesure 3D.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Néant.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Cellule robotisée d'usinage

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42611000
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH02
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

IUT de Brest.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Cellule robotisée d'usinage par enlèvement de copeaux avec plateau rotatif.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

— PSE 1: palpeur pièces,

— PSE 2: système de mesure outil,

— PSE 3: changeur d'outils automatique.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Variantes facultatives à l'initiative du candidat interdites, 2 variantes imposées à chiffrer obligatoirement par le candidat:

— variante 1: ensemble robot et broche d'usinage,

— variante 2: plateau rotatif piloté en continu.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Machine de mesure tridimensionnelle par contact et optique

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38340000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRH02
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

IUT de Brest.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Machine à mesurer tridimensionnelle CN optique et par contact.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

— PSE 1: fourniture d'un capteur confocal chromatique (capteur lumière blanche Dotscan en option),

— PSE 2: garantie d'une année supplémentaire pièces, main d'œuvre et déplacement compris.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 14:00
Plats:

Présidence de l'UBO.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif de Rennes
hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrike
E-post: Greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internetadress: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Nantes — Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) des Pays de la Loire
Immeuble Skyline — 22 mail Pablo Picasso
Nantes Cedex 1
44042
Frankrike
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Tribunal administratif de Rennes
hôtel de Bizien — 3 contour de la Motte — CS 44416
Rennes Cedex
35044
Frankrike
E-post: Greffe.ta-rennes@juradm.fr

Internetadress: http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/10/2019