Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

Există unele erori care afectează modul în care sunt afișate anunțurile din formularele electronice. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă rugăm să consultați pagina noastră dedicată pentru mai multe informații și îndrumări.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 473489-2023

Submission deadline has been amended by:  493642-2023
04/08/2023    S149

România-București: Servicii de transport aerian

2023/S 149-473489

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Număr naţional de înregistrare: 13633330
Adresă: Strada: B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Valerica Lungu
E-mail: valerica.lungu@mt.ro
Telefon: +40 750032199
Fax: +40 0213196199
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mt.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100169023
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de transport aerian

Număr de referinţă: 2023/23918/H1
II.1.2)Cod CPV principal
60400000 Servicii de transport aerian
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

ACORD CADRU PENTRU PRESTARE SERVICII DE TRANSPORT AERIAN

Acordul cadru de servicii de transport aerian intern si international se va incheia cu toti operatorii economici ale caror oferte vor fi declarate admisibile.

Durata acordului-cadru este de 36 luni, respectiv:

a) până la data de 03.10.2026 dacă este semnat de către toate părțile anterior datei de 03.10.2023, și, în acest caz, produce efecte după data de 03.10.2023, sau

b) 36 luni de la data semnării de către ultima parte, dacă această dată este ulterioară datei de 03.10.2023.

Acordul Cadru va stabili conditiile generale ale achizitionarii serviciilor de transport aerian intern si international.

Prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite în etapa de reluare a competiţiei.

Frecventa contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: de regulă săptamânal sau ori de câte ori apare necesitatea unor deplasări interne sau externe, până la incidenţa sumei de 9.000.000 lei fără TVA.

Cantitatea previzionata de bilete de avion care se estimeaza că vor fi achizitionate pe durata întregului acord-cadru, este de minimum 600 si maximum 6.000 bilete de avion. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este de minim un bilet si maxim 20 bilete de avion.

Contractele subsecvente vor respecta conditiile acordului cadru care va fi incheiat cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

Termenul limita pentru depunere/solicitare clarificari: în a 15-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Termenul de raspuns al autoritatii contractante va respecta prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, autoritatea contractanta va

raspunde la clarificari cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 000 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bucuresti, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr.38

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acordul Cadru va stabili conditiile generale ale achizitionarii serviciilor de transport aerian intern si international.

Prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru se atribuie contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern şi internaţional de pasageri pentru destinaţiile/clasele/durata/condiţiile deplasării stabilite în etapa de reluare a competiţiei.

Frecventa contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: de regulă săptamânal si ori de câte ori apare necesitatea unor deplasări interne sau externe, până la incidenţa sumei de 9.000.000 lei fără TVA.

Cantitatea previzionata de bilete de avion care se estimeaza că vor fi achizitionate pe durata întregului acord-cadru, este de minim 600 si maxim 6.000 bilete de avion. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru, cantitatea previzionată este de minim un bilet si maxim 20 bilete de avion.

Contractele subsecvente vor respecta conditiile acordului cadru care va fi incheiat cu respectarea prevederilor caietului de sarcini.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 64.340,17 lei fără TVA.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 500 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente este cel mai mic preţ al serviciilor de transport aerian solicitate (TS + taxe zbor + preţ bilet); dacă se solicită mai multe bilete de avion prin aceeaşi invitaţie de participare la reofertare, criteriul va fi cel mai mic preţ total aferent tuturor biletelor de avion solicitate.

In baza acestui acord cadru se vor emite si bilete aferente proiectelor cu finantare externă nerambursabilă.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Sursa de finanțare: fonduri bugetare și bugetele proiectelor cu finanțare externă din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința nr.1.

- Ofertanții (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici), terții susținători și subcontractanții (daca este cazul) nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Înainte de atribuirea acordului-cadru autoritatea contractantă va solicita ofertanților ale căror oferte sunt admisibile să prezinte documente justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (art. 196, alin.(2), din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE și urmează a fi prezentate sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării, pentru sediul principal, iar pentru toate sediile/punctele de lucru indicate în certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr.2

Ofertanții (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici), terții susținători și subcontractanții (dacă este cazul) nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

Sorin Mihai GRINDEANU - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii,

Ionel SCRIOȘTEANU – Secretar de Stat,

Adrian-George FOGHIȘ – Secretar de Stat,

Bogdan-Stelian MÎNDRESCU - Secretar de Stat,

Constantin-Gabriel BUNDUC - Secretar de Stat,

Ionuț-Cristian SĂVOIU - Secretar de Stat,

Ion POPA- Secretar de Stat

Mariana IONIȚĂ - Secretar General,

Adrian Daniel GĂVRUȚĂ - Secretar General Adjunct,

Ion DAMIAN - Secretar General Adjunct,

Marius TOADER – Director General Direcția Generală Juridică,

Laura-Diana GÎRLĂ – Director Direcția Economică,

Felix-Corneliu ARDELEAN – Director General Direcția Generală Programe Europene Transport

Georgeta BRATU - Director Direcția Achiziții Publice și Servicii Interne.

Toţi ofertanții, terții susținători și subcontractanții vor prezenta odată cu DUAE şi Declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art.59-60 din Legea nr.98/2016, respectiv Formularul nr. 2 . Acest formular se va depune semnat electronic.

Cerința nr. 1

Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență din care sa reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitate profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru.

- pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent teritorial.

Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

a)obiectul de activitate al ofertantului;

b)obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

c)starea ofertantului;

d) persoanele care reprezintă ofertantul în relația cu terții.

Informațiile cuprinse în acest document, trebuie să fie reale/actuale la data prezentării.

Nota: Se permite dovedirea capacității de exercitare a activității profesionale și prin prezentarea certificatului constatator emis de către ONRC în forma electronică, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa (bifa) DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertanții străini documentul echivalent emis în țara de rezidență, să fie prezentat la solicitarea autorității contractante de către ofertanții ale căror oferte sunt admisibile. Pentru persoane juridice/fizice străine documentele care dovedesc o forma de înregistrare/atestare vor fi prezentate traduse in limba română de un traducător autorizat.

Cerința 2

Acreditare membru /agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoană juridică (Asociația Internațională de Transport Aerian / International Air Transport Association)

Modalitatea de îndeplinire:

Ofertantul completează (bifează) DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertanţii ale căror oferte sunt declarate admisibile.

Documentul justificativ atestă calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. al ofertantului, valabil la data prezentării.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 40
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/09/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 04/12/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 04/09/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. In etapa de depunere ofertă, operatorii economici pot adresa întrebări de clarificare autorității contractante. Clarificările se gestionează din secțiunea "Solicitări de clarificare / Întrebări" disponibilă in detaliul procedurii.

2. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE regăsesc, după autentificarea operatorului economic, în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

3. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa pe S.E.A.P.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/08/2023