Supplies - 473503-2019

Submission deadline has been amended by:  537481-2019
09/10/2019    S195

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2019/S 195-473503

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd m.st. Warszawy
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-182/19
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
38344000 Pollution-monitoring devices
38500000 Checking and testing apparatus
48000000 Software package and information systems
44211100 Modular and portable buildings
50410000 Repair and maintenance services of measuring, testing and checking apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, na który składa się realizacja następujących etapów i zadań:

1) etap I obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 1: dostawa i instalacja jednego kontenera pomiarowego,

b) zadanie 2: dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej,

c) zadanie 3: dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizacji danych pomiarowych;

2) etap II obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 4: nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza,

b) zadanie 5: nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” / Weighting: 10.00
Price - Weighting: 90.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/10/2022
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Numer identyfikacyjny projektu:

Nazwę projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:

a) minimum 2 serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,

b) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,

c) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,

d) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,

e) minimum 1 ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i poborników manualnych.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 13/11/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 13/11/2019
Local time: 12:15
Place:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia,

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000 PLN;

b) termin związania ofertą: 60 dni (sprostowanie do pkt IV.2.6 ogłoszenia);

c) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu;

d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019