Supplies - 473503-2019

Submission deadline has been amended by:  537481-2019
09/10/2019    S195

Polska-Warszawa: Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń

2019/S 195-473503

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd m.st. Warszawy
Adres pocztowy: pl. Bankowy 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224431419
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Numer referencyjny: ZP/GP/271/III-182/19
II.1.2)Główny kod CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38344000 Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
44211100 Budynki modułowe i przenośne
50410000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem, na który składa się realizacja następujących etapów i zadań:

1) etap I obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 1: dostawa i instalacja jednego kontenera pomiarowego,

b) zadanie 2: dostawa i uruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowej,

c) zadanie 3: dostawa, instalacja i uruchomienie systemu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i archiwizacji danych pomiarowych;

2) etap II obejmujący poniższe zadania:

a) zadanie 4: nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza,

b) zadanie 5: nadzór merytoryczny nad poprawnością wyników i systemem zapewnienia jakości, weryfikacja i udostępnienie danych pochodzących ze stacji monitoringu jakości powietrza.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” / Waga: 10.00
Cena - Waga: 90.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu:

Nazwę projektu: „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”,

Umowa o dofinansowanie nr RPMA.02.01.02-14-8835/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują / będą dysponować osobami (minimum 2 osoby) zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają łącznie lub rozdzielnie poniższe wymagania:

a) minimum 2 serwisantami z których każdy posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych sprzętu do analizatorów gazowych do pomiarów jakości powietrza,

b) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych poborników manualnych pyłu,

c) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych zestawów kalibracyjnych Zero/Span służących do monitoringu powietrza,

d) minimum 1 serwisantem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w wykonywaniu usług serwisowych analizatorów ciągłego pomiaru pyłów służących do monitoringu powietrza,

e) minimum 1 ekspertem, który posiada minimum 12-miesięczne doświadczenie w zakresie weryfikacji danych z mierników automatycznych i poborników manualnych.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niecałej 2, w pok. nr 309 (sala konferencyjna), piętro III.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

a) jednolity europejski dokument zamówienia,

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3. Inne informacje:

a) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000 PLN;

b) termin związania ofertą: 60 dni (sprostowanie do pkt IV.2.6 ogłoszenia);

c) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupu;

d) Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019