Dostawy - 473550-2019

09/10/2019    S195

Polska-Opole: Elektryczność

2019/S 195-473550

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kośnego 53
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szoprun
E-mail: przetargidlg@szpital.opole.pl
Tel.: +48 774433121
Faks: +48 774433021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.opole.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 2) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego
Adres pocztowy: ul. Katowicka 66A
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Szoprun
E-mail: przetargidlg@szpital.opole.pl
Tel.: +48 774433121
Faks: +48 774433021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.opole.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital.opole.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością samorządu województwa opolskiego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

PNE.D.DT.29.19_Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów: 1) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.; 2) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im.prof. Tadeusza Koszarowskiego - przez okres 24 m-cy

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów:

1) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.;

2) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego,

przez okres 24 m-cy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52 Opolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o., ul. Katowicka, 45-373 Opole, POLSKA

SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego, ul. Katowicka, 45-060 Opole, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów:

1) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.;

2) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego - przez okres 24 m-cy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: wzór umowy (wraz z załącznikami) stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Charakterystyka elektroenergetyczna punktów poboru stanowi załącznik nr 2a do SIWZ.

W wyniku rozstrzygnięcia zawarte zostaną 2 odrębne umowy na dostawę energii elektrycznej dla:

1) Szpitala Wojewódzkiego w Opolu Sp. z o.o.;

2) SP ZOZ Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz ust. 5 pkt 1, 6 i 8 ustawy Pzp;

2) posiadają aktualną Koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór umowy) oraz załącznikach 2 i 2a do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o. - Sala konferencyjna w budynku Administracji – pok. 4

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów w formie wymaganej w punkcie 9 i 12 SIWZ.

1) aktualna koncesja na obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/100 zł) zgodnie z SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179-198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2019