Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 473612-2019

09/10/2019    S195    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Câmpeni: Instrumentarium voor tomografie

2019/S 195-473612

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Orășenesc Câmpeni
Nationaal identificatienummer: 4331074
Postadres: Str. Horea nr. 63
Plaats: Câmpeni
NUTS-code: RO121
Postcode: 515500
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Elena Țăran
E-mail: spitalul_cimpeni@yahoo.com
Telefoon: +40 258771715/+40 25877171
Fax: +40 258771976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulcampeni.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achizitie aparat computer tomograf

Referentienummer: 1/2019/4331074
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33115000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Autoritatea contractanta doreste achizitionarea unui aparat computer tomograf, în vederea dotarii Laboratorului de Imagistică Medicală din cadrul institutiei. Prin contract se va asigura furnizarea echipamentului medical, inclusiv instalare, punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 067 000.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO121
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Orășenesc Câmpeni, loc. Câmpeni, Str. Horea nr. 63, jud. Alba, cod 515500.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Furnizare aparat computer tomograf, inclusiv amenajare spatiu, instalare punere în funcţiune şi instruirea personalului utilizator.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 3
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Kwaliteitscriterium - Naam: Caracteristici tehnice / Weging: 4
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-384625
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3114
Benaming:

Contract de achiziție publică de produse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cortech Med S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 22088756
Postadres: Str. Ţiţeica Gheorghe nr. 188C
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 020305
Land: Roemenië
E-mail: office@cortech.ro
Telefoon: +40 214304025
Fax: +40 318177955
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 067 226.90 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 067 000.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/10/2019