Services - 473779-2021

Submission deadline has been amended by:  539282-2021
20/09/2021    S182

Poland-Warsaw: Building consultancy services

2021/S 182-473779

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Muzeum Getta Warszawskiego
Postal address: ul. Zielna 39
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00–108
Country: Poland
E-mail: zamowieniapubliczne@1943.pl
Internet address(es):
Main address: https://1943.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://1943.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: instytucja kultury - muzeum
I.5)Main activity
Other activity: działalność muzealna

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie...."

Reference number: MGW/5/2021
II.1.2)Main CPV code
71315200 Building consultancy services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”

Nadzór nad pracami projektowymi wykonywanymi na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą Projektu realizowanej na podstawie warunków określonych w postępowania: 01/2020 pn.: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA INWESTYCJI PN. „BUDOWA MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO” WRAZ Z PROJEKTEM STAŁEJ WYSTAWY, UZYSKANIE WYMAGANYCH UZGODNIEŃ I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO oraz w oparciu o warunki umowne zawarte z Wykonawcą projektu z dnia 20.04.2021 r.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71315200 Building consultancy services
71247000 Supervision of building work
71248000 Supervision of project and documentation
71316000 Telecommunication consultancy services
71310000 Consultative engineering and construction services
71318000 Advisory and consultative engineering services
71312000 Structural engineering consultancy services
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71210000 Advisory architectural services
71321400 Ventilation consultancy services
71313410 Risk or hazard assessment for construction
71356100 Technical control services
71315100 Building-fabric consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Waszawa

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Utworzenie Muzeum Getta Warszawskiego na terenie kompleksu dawnego Szpitala Dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie, tj.: zakup nieruchomości, sporządzenie projektów, realizacja prac budowlano – instalacyjnych, realizacja wystawy stałej oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia wraz z nadzorami”

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie personelu / Weighting: 40.00
Price - Weighting: 60.00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 98
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca wykona zamówienie w terminie 98 miesięcy podzielone na etapy:

1. Etap 1 – 12 miesięcy

2. Etap 2 – 26 miesięcy

3. Etap 3 – 60 miesięcy

Terminy wskazane powyżej stanowią szacunkowy czas realizacji zamówienia i obejmują okresy faktycznego świadczenia usług, zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy.

Szczegółowy podział etapów i terminów ich wykonania określa załącznik nr 6 do SWZ (wzór umowy).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W zakresie dotyczącym spełniania warunku odnoszącego się do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (tj. ze świadczeniem usług nadzoru) na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 1 800 000,00 PLN

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w lit. a), wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o zasadach składania podmiotowych środków dowodowych znajdują się w SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie co najmniej trzy usługi nadzoru polegające na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych (np. w charakterze Inżyniera Kontraktu), gdzie w ramach każdej z usług:

i. nadzorowane roboty budowlane były prowadzone na obiekcie objętym jedną z form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.).

oraz

ii. wartość nadzorowanych robót budowalnych wynosiła co najmniej 15 000 000 PLN brutto.

b) dysponuje lub będzie dysponował zespołem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, składającym się z następujących osób:

I. Kierownik Zespołu (koordynator inspektorów nadzoru) - Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 1. Posiada wykształcenie: co najmniej wyższe techniczne;

2. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

3. Posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w ww. specjalności (liczonych od dnia uzyskania uprawnień), w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4. W ciągu ostatnich 8 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu:

- przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, gdzie wartość co najmniej dwóch z nadzorowanych przez niego robót budowlanych wyniosła min. 15 000 000,00 zł brutto (oddzielnie dla każdej z robót budowlanych)

II.Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 1. Posiada wykształcenie: co najmniej wyższe techniczne;

2. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

3. Posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w ww. specjalności (liczonych od dnia uzyskania uprawnień), w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4. W ciągu ostatnich 8 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu:

- przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, gdzie wartość co najmniej dwóch z nadzorowanych przez niego robót budowlanych wyniosła min. 10 000 000,00 zł brutto (oddzielnie dla każdej z robót budowlanych)

III. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 1. Posiada wykształcenie: co najmniej wyższe techniczne;

2. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

3. Posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w ww. specjalności (liczonych od dnia uzyskania uprawnień), w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4. W ciągu ostatnich 8 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu:

- wartość co najmniej dwóch z nadzorowanych przez niego robót budowlanych wyniosła min. 10 000 000,00 zł brutto (oddzielnie dla każdej z robót budowlanych)

IV. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 1. Posiada wykształcenie: co najmniej wyższe techniczne;

2. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

3. posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w ww. specjalności (liczonych od dnia uzyskania uprawnień), w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4. w ciągu ostatnich 8 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu:

- pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, gdzie wartość co najmniej dwóch z nadzorowanych przez niego robót budowlanych wyniosła min. 10 000 000,00 zł brutto (oddzielnie dla każdej z robót budowlanych)

V. Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej. Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: 1. Posiada wykształcenie: co najmniej wyższe techniczne;

2. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

3. posiada co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w ww. specjalności (liczonych od dnia uzyskania uprawnień), w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

4. w ciągu ostatnich 8 lat liczonych do terminu składania ofert w postępowaniu:

- pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, gdzie wartość co najmniej dwóch z nadzorowanych przez niego robót budowlanych wyniosła min. 10 000 000,00 zł brutto (oddzielnie dla każdej z robót budowlanych).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w ten sposób, że jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje.

Uwaga!

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojęcia wskazane w SWZ należy wykładać w oparciu o definicje ustawowe, w szczególności wynikające z:

1) ustawy z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) i przepisów wykonawczych do niej;

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) i przepisów wykonawczych do niej;

3) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i przepisów wykonawczych do niej.

W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, zamawiający zastosuje średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DZUUE, a jeżeli dniem publikacji jest dzień, w którym NBP nie publikuje średniego kursu walut, przyjęty zostanie kurs z dnia następnego po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 8 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

 Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz:

o dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Szczegółowe informacje o zasadach składania podmiotowych środków dowodowych znajdują się w SWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

warunki realizacji określają dokumenty zamówienia w tym projekt postanowień umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2021
Local time: 14:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2021
Local time: 14:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

I. Informacje o formach i wymogach wobec składanych podmiotowych środków dowodowych szczegółowo zostały określone w SWZ.

II. Przesłanki wykluczenia. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w sytuacjach, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 - 5 pzp.

1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy

z postępowania:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (§ 9 ust. 1 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5 pzp.

- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

III.Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pzp.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ta musi spełniać następujące wymagania:

1) gwarancja musi wskazywać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę postępowania, termin ważności wadium;

2) gwarancja musi być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);

3) do gwarancji musi mieć zastosowanie prawo polskie;

4) umożliwiać zgłoszenie roszczenia o wypłatę w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia upływu terminu ważności gwarancji.

6. W przypadku oferty wspólnej, Zamawiający dopuszcza podział kwoty wadium pomiędzy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wniesienie go w częściach, o ile suma tych części będzie równa kwocie wadium.

7. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 28 1130 1017 0020 1514 7420 0006 podając w tytule przelewu „Wadium w postępowaniu: usługi nadzoru

8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

9. Brak wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesienie w sposób nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) pzp.

IV.Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia w wysokości 5% całkowitej ceny ryczałtowej brutto oferty.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr 28 1130 1017 0020 1514 7420 0006.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej:

1) gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, w treści gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki lub wymogi dotyczące uzasadnienia roszczenia;

2) gwarancją płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej lub świadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przy czym forma pisemna jest obligatoryjna i nie może zostać wykluczona w treści gwarancji);

3) gwarancją, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie;

4) umożliwiać zgłoszenie roszczenia o wypłatę w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia upływu terminu ważności gwarancji.

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku braku przedłużenia lub braku wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1.Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 515 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: www.uzp.gov/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2021