С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Доставки - 473936-2023

04/08/2023    S149

България-София: Компютърно оборудване и принадлежности

2023/S 149-473936

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Национален регистрационен номер: 831917834
Пощенски адрес: кв. ДЪРВЕНИЦА ул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ №.8
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1756
Държава: България
Лице за контакт: MAYA STANISLAVOVA STANOEVA-RADKOVSKA
Електронна поща: maya_radkovska@tu-sofia.bg
Телефон: +359 29652076
Факс: +359 28683215
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.tu-sofia.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/20751
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/299495
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/299495
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на система за събиране и обработване на резултати от симулационни изследвания с устройства за дистанционен контрол ... продължава в р-л VI.3) Допълнителна информация

II.1.2)Основен CPV код
30200000 Компютърно оборудване и принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 Система за събиране и обработване на резултати от симулационни изследвания. 

Обособена позиция № 2 Устройства за осигуряване на дистанционен контрол.

Общи изисквания за двете обособените позиции: Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка; Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; Предложеното оборудване трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България изисквания за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум; Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 104 550.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Система за събиране и обработване на резултати от симулационни изследвания

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30211100 Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 1: Система за събиране и обработване на резултати от симулационни изследвания - включва доставка на два сървъра тип „рак“ и два монитора. Комплектацията включва: 1. Сървър 1 /1 к-т/ вкл.: 1.1. Кутия /1 бр./, 1.2. Дъно /1 бр./, 1.3. Процесор /2 бр./, 1.4. RAM памет /8 бр./, 1.5. Видео карта 1 /2 бр./, 1.6. HDD диск /2 бр./, 1.7. SSD диск /2 бр./, 1.8. RAID контролер /1 бр./, 1.9. LAN карта  /1 бр./, 1.10. Видео карта 2 /1 бр./, 1.11. Сървърен шкаф /1 бр./ и 2. Сървър 2  /1 к-т/вкл.: 2.1. Кутия  /1 бр./, 2.2. Дъно  /1 бр./, 2.3. Процесор  /2 бр./, 2.4. RAM памет /8 бр./, 2.5. Видео карта 3 /1 бр./, 2.6. HDD диск  /2 бр./, 2.7. SSD диск  /2 бр./, 2.8. RAID контролер  /1 бр./, 2.9. LAN карта  /1 бр./, 2.10. Монитор  /2 бр./.

Всички технически характеристики и изисквания са посочени в Техническата спецификация от документацията за участие. Минималният гаранционен срок за всяко изделие е посочен в техническата спецификация. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписан без забележки приемо-предавателния протокол за извършена доставка.

Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка; Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; Предложеното оборудване трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България изисквания за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум; Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническата спецификация. Гаранцията трябва да включва всички разходи (за резервни части, аксесоари, материали, труд, транспорт и т.н.) за периода на гаранционния срок.

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 97 725.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“, финансиран чрез Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Устройства за осигуряване на дистанционен контрол

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30213100 Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, бул. „Св. Кл. Охридски“ № 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция № 2: Устройства за осигуряване на дистанционен контрол - включва доставка на устройства за дистанционен контрол - два преносими компютъра. Размер на дисплея: минимум 15.6", Дисплей:  Full HD /или с по-висока резолюция/ (1920x1080);Вид на матрицата на дисплея: IPS; Честота на дисплея: минимум 165 Hz; ​​​​​​Процесор: Базова честота: минимум 1.70 GH; Разрядност: 64 bit; Брой ядра: минимум 14, както и всички други изисквания и характерстики, подробно посочени в Техническата спецификация от документацията за участие.

Гаранционен срок: минимум 36 месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на подписан без забележки приемо-предавателния протокол за извършена доставка. Доставеното оборудване трябва да бъде оригинално, т.е. същото следва да бъде продукт на производителя на съответната марка; Доставеното оборудване трябва да е ново, неупотребявано, в оригинални фабрични опаковки; Предложеното оборудване трябва да бъде в съответствие с международните, европейските и на Република България изисквания за радиочестотни смущения, електромагнитна съвместимост, безопасност и нива на шум; Всички предложени устройства да имат осигурена безплатна гаранционна поддръжка на мястото на експлоатация за период не по-къс от посочения в техническата спецификация. Гаранцията трябва да включва всички разходи (за резервни части, аксесоари, материали, труд, транспорт и т.н.) за периода на гаранционния срок.

Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодството на Възложителя. Максималният срок за доставка е до 240 дни, считано от датата на регистриране на договора в Деловодството на възложителя.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 825.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София“, финансиран чрез Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-2.004 - Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България.

II.2.14)Допълнителна информация

Плащането се извършва съгласно клаузите на договора за изпълнение.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се поставят

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

не се поставят

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се поставят

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

за всяка обособена позиция:

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

за всяка обособена позиция:

Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави информация за сертификата в Раздел Г: „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат (с обхват, включващ доставка или търговия или продажба на компютърно оборудване или техника или ИТ продукти), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на процедурата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. За участниците се прилагат забраните по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация Раздел ІV

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/09/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 07/03/2024
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/09/2023
Местно време: 15:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел II.1.1) Наименование ... за нуждите на Технически университет–София, по проект BG-RRP-2.004-0005-С01 „Подобряване на научноизследователския капацитет и качество за международна разпознаваемост и устойчивост на ТУ-София

Продължение от Раздел III.2.2.) Условия за изпълнение на поръчката: ... на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г. Ограничителните мерки по Регламента се прилагат в конкретната процедура, тъй като Възложителят възлага и други поръчки със сходен предмет, чиято обща стойност е над европейските прагове на Директива 2014/24/ЕС.

Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора (1% обезпечава гаранционния срок) и гаранция за обезпечаване на аванса-60% от стойността на договора. Предвидено е авансово плащане в размер на 60% при условията на договора. Ако избраният за изпълнител не желае авансово плащане, отпада задължението да осигури гаранцията за аванса. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, на банкова гаранция или на застраховка.

Участниците ще бъдат отстранени, ако е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и чл. 107 ЗОП (чл.55 ЗОП не се прилага), с изключение на изрично посочените случаи в ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие и:

- Участниците, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън Ценовото предложение елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);

- Участник, който е представил Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на Възложителя.

- Участник, който е предложил цена за изпълнение по-висока от максималната прогнозна стойност на обособената позиция или на съответните артикули, посочени в техническата спецификация.

- Участник, за когото са налице пречките за участие в обществени поръчки , предвидени по чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици), освен ако не са приложили изключения по чл. 4 от него.

- Участник, за когото са налице забраните по чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от ЗПКОНПИ (Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество).

- Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 5к съгласно Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, изменен с Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. и Регламент (ЕС) 2022/1269 на Съвета на Европейския съюз от 21.07.2022 г.

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, посочени в чл.54, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Съгласно чл. 46 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3 – дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката, съгласно чл. 67, ал. 5 ЗОП. При участие на обединение, което не е ЮЛ се прилага чл. 59, ал. 6 ЗОП. При

участие на подизпълнители се прилага чл. 66 ЗОП. Относно използването капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл. 65 ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, раздел I от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решение за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/08/2023