Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 473941-2018

27/10/2018    S208

Бeлгия-Брюксел: Покана за участие в търг 06A050/2018/M024 — устойчиво почистване на сградите, заети от Европейския парламент в Брюксел (3 обособени позиции)

2018/S 208-473941

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: B-1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://europarl.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
Пощенски код: BE — 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: SAM Contrats et Marchés
Електронна поща: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Покана за участие в търг 06A050/2018/M024 — устойчиво почистване на сградите, заети от Европейския парламент в Брюксел (3 обособени позиции)

Референтен номер: 06A050/2018/M024
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейският парламент възнамерява да възложи устойчива обществена поръчка с оглед на подписване на 3 рамкови договори за „интелигентно почистване“ почистване на заетите сгради или които ще бъдат заети от Европейския парламент в Брюксел, както и техните фасади, прозорци с рамки и остъклени прегради, при зачитане на околната среда и социалните условия на работниците.

Договорът ще е за общ срок от 4 години.

Тази поръчка се състои от следните 3 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1: почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR и RMD,

— Обособена позиция 2: почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— Обособена позиция 3: почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради)

Възлагащият орган обръща особено внимание на социалните и екологичните аспекти в рамките на тази поръчка.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

Обособени позиции 1 и 2 не могат да бъдат комбинирани една с друга, предмет на условията, посочени в точка 3 от тръжните спецификации.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR и RMD

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45452000 Работи по външно почистване на сгради
90914000 Услуги по почистване на паркинги
90916000 Услуги по почистване на телефонно оборудване
90919000 Услуги, свързани с почистването на канцеларии, училищно и канцеларско оборудване
90919100 Услуги по почистване на канцеларско оборудване
90919200 Услуги по почистване на канцеларии
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
90910000 Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
90522400 Очистване и третиране на почви
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Основно място на изпълнение:

Брюксел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR, RMD

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45452000 Работи по външно почистване на сгради
90914000 Услуги по почистване на паркинги
90916000 Услуги по почистване на телефонно оборудване
90919000 Услуги, свързани с почистването на канцеларии, училищно и канцеларско оборудване
90919100 Услуги по почистване на канцеларско оборудване
90919200 Услуги по почистване на канцеларии
90522400 Очистване и третиране на почви
90910000 Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Основно място на изпълнение:

Брюксел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради)

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45452000 Работи по външно почистване на сгради
90919100 Услуги по почистване на канцеларско оборудване
90919200 Услуги по почистване на канцеларии
90522400 Очистване и третиране на почви
90910000 Услуги по почистване на сгради, промишлени инсталации и превозни средства
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
90911300 Услуги по почистване на прозорци
90900000 Услуги по почистване и хигиенизиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Основно място на изпълнение:

Брюксел

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участието в тази покана за участие в търг е отворено при равни условия за всички физически лица, юридически лица и обществени органи на държавите-членки на Европейския съюз и за всички физически лица, юридически лица и обществени органи от държави, които не са членки и които са сключили специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки, което им дава достъп до поръчката в тази покана за участие в търг, съгласно условията, посочени в това споразумение.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/12/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/12/2018
Местно време: 10:00
Място:

Rue Belliard 80, Bruxelles, БЕЛГИЯ

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

За да не им бъде отказан достъп до отварянето на офертите, оферентите, които желаят да присъстват, трябва да потвърдят това по електронна поща на адрес INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu не по-късно от 2 работни дни преди датата за отваряне на офертите, като ограничат своето представителство до 1 лице.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Европейският парламент ще организира информационно заседание (незадължително) на 9.11.2018 г. в 10:00 ч.

Мястото на срещата ще бъде на входа на центъра за акредитация на сграда Altiero Spinelli в Брюксел.

Могат да присъстват до 2-ма представители на дружество. За да бъде изготвен Вашият пропуск, моля, изпратете по електронна поща на адрес INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu името на Вашето дружество и името, длъжността, номера на личната карта и датата на раждане на участниците 3 работни дни преди посещението.

Ще получите потвърждение за Вашата регистрация по електронна поща.

Европейският парламент ще изготви доклад след посещението на място, който ще бъде публикуван на интернет страницата etendering. Всякакви пътни разходи, свързани с информационното заседание, ще бъдат за сметка на оферентите и няма да бъдат възстановявани от Европейския парламент.

Участието в посещението на място е по избор.

По време на посещението на място икономическите оператори ще имат възможност да задават въпроси, които считат за важни и полезни за изготвяне на оферта.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67000
Държава: Франция
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/10/2018