Servicii - 473941-2018

27/10/2018    S208    Parlamentul European - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Belgia-Bruxelles: Invitație la licitație 06A050/2018/M024 — servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles (3 loturi)

2018/S 208-473941

Anunț de participare

Servicii

Legal Basis:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Parlamentul European
Rue Wiertz 60
Bruxelles
B-1047
Belgia
Persoană de contact: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: BE

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://europarl.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Parlamentul European
Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
BE — 1047
Belgia
Persoană de contact: SAM Contrats et Marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Cod NUTS: BE1

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011

I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Invitație la licitație 06A050/2018/M024 — servicii de curățenie durabilă a clădirilor ocupate de Parlamentul European din Bruxelles (3 loturi)

Număr de referinţă: 06A050/2018/M024
II.1.2)Cod CPV principal
90911200
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European intenționează să atribuie un contract de achiziții publice durabile, în vederea semnării a 3 contracte-cadru "de curățare inteligentă" pentru clădirile ocupate sau care urmează să fie ocupate de Parlamentul European din Bruxelles, precum și fațadele, cadrul geamurilor și despărțitorii din sticlă, respectând mediul și condițiile sociale ale muncitorilor.

Contractul va avea o durată totală de 4 ani.

Licitația constă în următoarele 3 loturi:

— lotul 1: servicii de curățenie a spațiilor, precum și alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD,

— lotul 2: servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,

— lotul 3: servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile)

Autoritatea contractantă acordă o atenție deosebită aspectelor sociale și de mediu în cadrul prezentului contract.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Loturile 1 și 2 nu pot fi cumulate, sub rezerva condițiilor menționate la punctul 3 din caietul de sarcini.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a spațiilor, precum și alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90900000
90910000
90911200
90522400
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a spațiilor și a alte servicii de igienă generală a clădirilor ASP, PHS, ATR și RMD

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90900000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a spațiilor și alte servicii generale de igienă a clădirilor TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45452000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90911300
90900000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10
Locul principal de executare:

Bruxelles

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de curățenie a fațadele, geamurilor, cadrelor, despărțitorilor din sticlă și turnichetelor (la toate clădirile).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Participarea la această procedură de invitație la licitație este deschisă în condiții de egalitate tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din statele membre ale Uniunii Europene, precum și tuturor persoanelor fizice și juridice și entităților publice din țări terțe care au încheiat un acord special cu Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice care le conferă acces la contractul care face obiectul acestei invitații la licitație, în baza condițiilor prevăzute în respectivul acord.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/12/2018
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/12/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Sub rezerva refuzului accesului deplin la deschiderea ofertelor, ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor trebuie să își confirme intenția cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de data de deschidere a ofertelor, prin e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu), limitându-și reprezentarea la 1 singură persoană.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Parlamentul European va organiza o sesiune de informare (opțională) la data de 9.11.2018 la ora 10:00.

Punctul de întâlnire va fi intrarea în centrul de acreditare din clădirea Altiero Spinelli din Bruxelles.

Pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărei companii. Pentru a permite pregătirea unei legitimații de acces, ofertanții sunt rugați să trimită prin e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) numele companiei şi numele, funcția, numărul cărții de identitate şi data nașterii participanților, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședință.

Înscrierea ofertanților va fi confirmată prin e-mail.

Parlamentul European va întocmi un raport după vizita pe teren, care va fi publicat pe site-ul etendering. Eventualele cheltuieli de deplasare aferente vizitei pe teren vor fi suportate de operatorul economic și nu vor fi rambursate de Parlamentul European.

Participarea la vizita pe teren este opțională.

În cadrul vizitei pe teren, operatorii economici vor avea ocazia să adreseze întrebări pe care le consideră relevante și utile pentru elaborarea unei oferte.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Ombudsmanul European
Strasbourg
67000
Franţa

Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Greffe du tribunal de l'Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/10/2018