Tjänster - 473941-2018

27/10/2018    S208    Europaparlamentet - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran 06A050/2018/M024 – hållbara städtjänster i byggnader som används av Europaparlamentet i Bryssel (3 delar)

2018/S 208-473941

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Europaparlamentet
Rue Wiertz 60
Bruxelles
B-1047
Belgien
Kontaktperson: Direction des Infrastructures — contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Nuts-kod: BE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://europarl.europa.eu

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Europaparlamentet
Parlement européen, service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Bruxelles
BE — 1047
Belgien
Kontaktperson: SAM Contrats et Marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu
Nuts-kod: BE1

Internetadress(er):

Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4011

I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran 06A050/2018/M024 – hållbara städtjänster i byggnader som används av Europaparlamentet i Bryssel (3 delar)

Referensnummer: 06A050/2018/M024
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90911200
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Europaparlamentet avser att ingå ett offentligt avtal genom undertecknande av 3 ramavtal för hållbara städtjänster, så kallad “smart cleaning”, i byggnader som används eller kommer att användas av Europaparlamentet i Bryssel. Avtalet omfattar även byggnadernas fasader, fönster och glasväggar, och tjänsterna ska genomföras på ett sätt som är miljövänligt och respekterar personalens arbetsvillkor.

Kontraktet kommer att ha en löptid på sammanlagt 4 år.

Upphandlingen består av följande 3 delar:

– del 1: städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna ASP, PHS, ATR och RMD

– del 2: städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE

– del 3: rengöring av fasader, fönster, fönsterramar, glasväggar och vändkors (alla byggnader).

Den upphandlande myndigheten lägger särskild vikt vid sociala och miljömässiga aspekter inom ramen för detta avtal.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 37 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Delarna 1 och 2 kan inte kombineras med varandra enligt villkoren som anges i punkt 3 i upphandlingsdokumenten.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna ASP, PHS, ATR och RMD

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90900000
90910000
90911200
90522400
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna ASP, PHS, ATR och RMD

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 21 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON63, MTS 30, SQM, WIE

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45452000
90914000
90916000
90919000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90900000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Städning av lokaler samt andra tjänster avseende allmän hygien i byggnaderna TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON63, MTS 30, SQM, WIE

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 14 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Rengöring av fasader, fönster, fönsterramar, glasväggar och vändkors (alla byggnader)

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45452000
90919100
90919200
90522400
90910000
90911200
90911300
90900000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE10
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Rengöring av fasader, fönster, fönsterramar, glasväggar och vändkors (alla byggnader).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Deltagande i denna anbudsinfordran är öppet på lika villkor för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i Europeiska unionens medlemsstater och för alla fysiska personer, juridiska personer och offentliga organ i icke-medlemsländer som har slutit ett särskilt avtal med Europeiska unionen inom området offentlig upphandling som ger dem tillgång till kontraktet i denna anbudsinfordran, i enlighet med de villkor som har fastställts i detta avtal.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 11/12/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/12/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIEN

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

De anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ska, för att undvika att bli nekade tillträde, att meddela detta via e-post till INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu, senast 2 arbetsdagar före anbudsöppningen och begränsa representationen till 1 person.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europaparlamentet kommer att anordna ett frivilligt informationsmöte den 9.11.2018 kl. 10:00.

Mötesplatsen kommer att vara vid ingången till ackrediteringscentrumet i Altiero Spinelli-byggnaden i Bryssel.

Högst 2 företrädare per företag får närvara. För att ett passerkort ska kunna utfärdas ska företagets namn och uppgifter om deltagarens namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum skickas via e-post till INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu 3 arbetsdagar före besöket.

En bekräftelse på registreringen kommer att skickas via e-post.

Europaparlamentet kommer att upprätta en rapport efter varje platsbesök, och dessa kommer att offentliggöras på webbplatsen för e-upphandling. Resekostnader i samband med informationsmötet står den anbudsgivarna själva för och kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.

Deltagande i platsbesöket är frivilligt.

Under platsbesöket kommer de ekonomiska aktörerna att ha möjlighet att ställa frågor som de anser vara relevanta och till hjälp när de ska utarbeta sina anbud.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Europeiska unionens domstols Tribunal
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Europeiska ombudsmannen
Strasbourg
67000
Frankrike

Internetadress: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Kansliet vid Europeiska unionens tribunal
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
16/10/2018