Services - 474045-2019

09/10/2019    S195    Services - Contract notice - Open procedure 

Bulgaria-Ruse: Operation of a refuse site

2019/S 195-474045

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obshtina Ruse
National registration number: 000530632
Postal address: pl. „Svoboda“ No. 6
Town: Ruse
NUTS code: BG323 Русе
Postal code: 7000
Country: Bulgaria
Contact person: Radostina Vutsova — starshi inspektor v otdel Ekologiya; Kamen Hristov — glaven ekspert otdel „Obshtestveni porachki“, tel. +359 82881710
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Telephone: +359 82881793
Fax: +359 82834413

Internet address(es):

Main address: http://www.ruse-bg.eu.

Address of the buyer profile: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Община Русе
National registration number: 000530632
Postal address: пл. „Свобода“ № 6
Town: Русе
Postal code: 7000
Country: Bulgaria
Contact person: Ваня Попова — старши експерт
Telephone: +359 82881635
E-mail: mayor@ruse-bg.eu
Fax: +359 82834413
NUTS code: BG323 Русе

Internet address(es):

Main address: http://www.ruse-bg.eu

Address of the buyer profile: https://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/493/index.html

I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Стопанисване и експлоатация на регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан

II.1.2)Main CPV code
90530000 Operation of a refuse site
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността „Под Ормана“, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.

На територията на депото са изградени:

— 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства,

— 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ), и

— 2 броя клетки за опасни отпадъци.

В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане на още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 625 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90530000 Operation of a refuse site
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG323 Русе
Main site or place of performance:

Местност Слатина № 52 (Под ормана), гр. Русе

II.2.4)Description of the procurement:

Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността „Под Ормана“, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.

На територията на депото са изградени:

— 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства,

— 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ), и

— 2 броя клетки за опасни отпадъци.

В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане наоще 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.

Технически условия за изпълнение на поръчката:

Дейностите по експлоатация на депото (разриване, уплътняване, запръстяване, оросяване и др.) се извършват със следните машини, собственост на Община Русе:

— булдозер,

— компактор — шиповиден вибрационен валяк,

— челен товарач,

— товарен автомобил — 2 бр.,

— лекотоварен автомобил,

— комбиниран автобагер.

Ремонтът на предоставената техника се поема от оператора, за негова сметка.

Застраховките на пътностроителните машини и транспортните средства са за сметка на изпълнителя.

При установена повреда или прекратяване на експлоатацията на някои от горецитираните машини участникът следва да осигури в 7-дневен срок същия вид и брой техника за изпълнение на задълженията му и за правилната експлоатация на депото.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Техническо предложение (организация, подход и методи за изпълнение на услугата — 60 т.; стратегия за управление на рисковете — 40 т.) / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 625 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Максимална допустима стойност за депониране на битови и производствени отпадъци (операция D5 — обезвреждане на отпадъци в специално проектирани клетки за неопасни отпадъци), които нямат опасни свойства — 11,28 BGN с ДДС.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Не се поставят изисквания за годност.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците в съответствие с чл. 61, ал.1 от ЗОП — минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти, за последните 3 приключили финансови години.

Minimum level(s) of standards possibly required:

За последните 3 приключили финансови години участниците трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, не по-малък от 750 000 BGN.

Под сфера, попадаща в обхвата на поръчката, следва да се разбират дейности свързани с управлението на съоръжение за третиране на битови отпадъци.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Участниците трябва да имат опит в извършването на подобни услуги.

2. Участниците следва да имат въведени сертифицирани системи по управление на качеството и околната среда.

3. Участниците трябва да разполагат с персонал с определен професионална компетентност за изпълнение на поръчката.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 дейност, независимо от обема на дейността, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира услуга по управлението на съоръжение за третиране на битови отпадъци — попълва се в част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.

2. Участниците следва да да имат въведени следните сертифицирани системи по управление на:

— качеството според международно признат стандарт ЕN ISO 9001 или еквивалент/еквивалентни мерки за осигуряване на качеството,

— околна среда според международно признат стандарт EN ISO 14001 или еквивалент/еквивалентни мерки за опазване на околната среда.

Въведените от участниците сертифицирани системи трябва да включват в обхвата си дейности по управление на строителни и производствени отпадъци. Участниците попълват в поле раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

3.1. Експерт „Ръководител“:

Изисквания за образование и опит:

— завършено висше образование в професионално направление от област „Социални, стопански и правни науки“ и/или област „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления, или еквивалент (включително ако образованието е придобито в друга държава),

— да притежава опит в ръководството на поне 1 съоръжение за третиране на битови отпадъци.

3.2. Експерт „Еколог“:

Изисквания за образование и опит:

— завършено висше в професионално направление от област „Технически науки“ и/или в област „Природни науки, математика и информатика“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.6.2002 г. за утвърждаване класификатор на областите на висше образование, и професионални направления специалност „Екология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Инженерна екология“, „Екология и техника на опазване на околната среда“, „Екология и комунална хигиена“ или еквивалентна (включително ако образованието е придобито в друга държава),

— да притежава минимум 1 година опит в областта на управление на битови отпадъци.

3.3. Експерт „Оператор „Пречиствателна станция за отпадни води“:

Изисквания за образование и опит:

— завършено средно образование,

— да притежава минимум 2 години специфичен опит, свързан с експлоатация на съоръжение за пречистване на отпадни води.

Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие.

Деклариране:

Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи информация за специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:

— специалист/експерт (имена и позиция), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка),

— образование (степен, специалност, професионална квалификация и/или направление),

— специфичен опит — период на заеманата длъжност/позиция и описание на изпълняваните задължения.

Информацията се посочва в част IV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, т. 6) от ЕЕДОП.

Доказване:

При необходимост на основание чл. 67 ал. 5 от ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП горното изискване се доказва с документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включ

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/11/2019
Local time: 17:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 9 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 15:30
Place:

Община Русе, ет. 3, заседателна зала

Information about authorised persons and opening procedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и техните упълномощени представители, както и представителите на средствата за масово осведомяване.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

При ползване на подизпълнители или трети лица за всеки се представя единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Уточнение:

При използването на експерти — чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно-квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.

Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на възложителя.

Изпълнителят уведомява възложителя в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективни обстоятелства, довели до необходимостта от замяна на експерт. С уведомлението изпълнителят предлага експерт, който да замени досегашния, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит, еквивалентни на или по-добри от тези на заменения експерт.

Възложителят може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на възложителя да приеме предложения експерт изпълнителят предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на възложителя, с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата, посочени по-горе.

При участие на обединение изискването се прилага за обединението като цяло.

Забележка:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания за технически и професионални способности се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители същите следва да отговарят на горепосочените изисквания за технически и професионални способности съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, и представи документи за поетите от третите лица задължения.

3-тите лица трябва да отговарят кр. за подбор.

Изисквания към личното състояние на участниците:

От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП. За участника не трябва да са налице и специфичните основания за изключване, посочени в документацията за обществена поръчката. В поръчката не могат да участват участници, които са „свързани лица“ по см. на §1, т. 13 и 14 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1—7 от ЗОП и липсата на специфичните основания за изключване с попълване на част III „Основания за изключване“ на ЕЕДОП в приложимите полета.

За обезпечаване изпълнението на договора за обществена поръчка,от определения за изпълнител участник се изисква представяне на гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на позицията без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора в една от следните форми по избор на изпълнителя:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internet address: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019