Dienstleistungen - 474232-2019

09/10/2019    S195

Polen-Brwinów: Schneeräumung

2019/S 195-474232

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Brwinów
Postanschrift: ul. Grodziska 12
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
E-Mail: halina.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przetargi.brwinow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.przetargi.brwinow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów
Postanschrift: ul. Grodziska 12
Ort: Brwinów
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-840
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
E-Mail: halina.bak@brwinow.pl
Telefon: +48 227382567
Fax: +48 227295940

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.przetargi.brwinow.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gm.Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodnik...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.50.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z oczyszczaniem pozimowym ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych:

a) zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 113 km i chodnikach i parkingach na pow. 45152 m2.

b) zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 60 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy na danym zakresie wykonanie także sypania na długości 40 km dróg – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych.

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Zakres ten obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 41,16 km oraz chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych na pow.15 250 m2.

3) pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Hauptort der Ausführung:

gmina Brwinów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z oczyszczaniem pozimowym ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych, określonych w załączniku nr 7.1 do SIWZ:

a) zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 113 km i chodnikach i parkingach na pow. 45 152 m2. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

b) zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 60 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy na danym zakresie wykonanie także sypania na długości 40 km dróg – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych, określonych w załączniku nr 7.2 do SIWZ: Zakres ten obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 41,16 km oraz chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych na powierzchni 15 250 m2. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

3) pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych według załącznika nr 7.1 i nr 7.2 do SIWZ.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowanie pługo-piaskarkami drogowymi (z wyłączeniem chodnikowych) wykonujący niniejszą usługę. 3.1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.

3.2. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:

a) o których mowa w ust. 3.1, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 13/12/2019
Ende: 20/04/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych do kwoty netto 100 000 PLN, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych przedmiotem zamówienia, tj. płużenie, posypywanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów na drogach gminnych i powiatowych. Na zamówienia podobne zostanie zawarta odrębna umowa na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000 PLN.

Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000 PLN - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu złożenia dokumentu.

* Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km każda, potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu lub wykonywaniu.

b) dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy:

— pługo-piaskarki - min 8 szt.,

— pługo-piaskarki do chodników - min. 3 szt.,

— ładowarka kołowa - min. 1 szt.,

— pług wirnikowy - min. 1 szt.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku przez co najmniej 1 z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty, z zastrzeżeniem że 1 z podmiotów występujących wspólnie zrealizował co najmniej 1 usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km, a drugi podmiot drugą usługę w wymaganym zakresie,

2) odnoszącego się do potencjału technicznego, wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty,

3) odnoszącego się do sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km każda, potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu lub wykonywaniu. - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty stwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert;

b) dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy:

— pługo-piaskarki - min 8 szt.,

— pługo-piaskarki do chodników - min. 3 szt.,

— ładowarka kołowa - min. 1 szt.,

— pług wirnikowy - min. 1 szt.

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/01/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/11/2019
Ortszeit: 14:00
Ort:

Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 22, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VII SIWZ do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia, w postaci:

1) wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierającego informacje wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII SIWZ,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy),

3) JEDZ podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy),

4) JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy),

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/10/2019