Services - 474232-2019

09/10/2019    S195    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Brwinów: Snow-clearing services

2019/S 195-474232

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Brwinów
Postal address: ul. Grodziska 12
Town: Brwinów
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-840
Country: Poland
Contact person: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
E-mail: halina.bak@brwinow.pl
Telephone: +48 227382567
Fax: +48 227295940

Internet address(es):

Main address: www.przetargi.brwinow.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.przetargi.brwinow.pl
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4a, 05-840 Brwinów
Postal address: ul. Grodziska 12
Town: Brwinów
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-840
Country: Poland
Contact person: Halina Bąk, Sylwia Wiłkojć-Kowalska
E-mail: halina.bak@brwinow.pl
Telephone: +48 227382567
Fax: +48 227295940

Internet address(es):

Main address: www.przetargi.brwinow.pl

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gm.Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z pozimowym oczyszczaniem ulic, chodnik...

Reference number: ZP.271.50.2019
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z oczyszczaniem pozimowym ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych:

a) zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 113 km i chodnikach i parkingach na pow. 45152 m2.

b) zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 60 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy na danym zakresie wykonanie także sypania na długości 40 km dróg – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych.

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Zakres ten obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 41,16 km oraz chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych na pow.15 250 m2.

3) pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90630000 Ice-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

gmina Brwinów

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów gminnych i powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie 2019/2020 wraz z oczyszczaniem pozimowym ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych, określonych w załączniku nr 7.1 do SIWZ:

a) zakres A (płużenie, sypanie), który obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 113 km i chodnikach i parkingach na pow. 45 152 m2. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

b) zakres B (płużenie), który obejmuje płużenie na drogach o długości 60 km. Zamawiający może polecić Wykonawcy na danym zakresie wykonanie także sypania na długości 40 km dróg – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

2) zimowe utrzymanie dróg powiatowych, określonych w załączniku nr 7.2 do SIWZ: Zakres ten obejmuje płużenie lub sypanie na drogach o długości 41,16 km oraz chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych na powierzchni 15 250 m2. Zamawiający może polecić Wykonawcy wykonanie na danym zakresie płużenia lub sypania, lub płużenia z sypaniem – w zależności od potrzeb i oceny warunków atmosferycznych. Czynności te będą rozliczone według cen jednostkowych określonych w formularzu ofertowym.

3) pozimowe oczyszczanie ulic, chodników, ciągów pieszo-rowerowych na drogach gminnych i powiatowych według załącznika nr 7.1 i nr 7.2 do SIWZ.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia: kierowanie pługo-piaskarkami drogowymi (z wyłączeniem chodnikowych) wykonujący niniejszą usługę. 3.1. Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy i nie później niż 5 dni od zawarcia umowy, obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,

b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), lub inne dokumenty.

3.2. Dokumenty stanowiące dowody zatrudnienia na umowę o pracę ww. osób mogą być przedstawione w formie anonimizowanych kopii, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, itp). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty, stanowiące dowody zatrudnienia ww. osób na umowę o pracę:

a) o których mowa w ust. 3.1, b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 13/12/2019
End: 20/04/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych do kwoty netto 100 000 PLN, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych przedmiotem zamówienia, tj. płużenie, posypywanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów na drogach gminnych i powiatowych. Na zamówienia podobne zostanie zawarta odrębna umowa na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000 PLN.

Uwaga: W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 400 000 PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400 000 PLN - Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wymaganej wysokości, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu złożenia dokumentu.

* Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km każda, potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu lub wykonywaniu.

b) dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy:

— pługo-piaskarki - min 8 szt.,

— pługo-piaskarki do chodników - min. 3 szt.,

— ładowarka kołowa - min. 1 szt.,

— pług wirnikowy - min. 1 szt.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się 2 lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) odnoszącego się do doświadczenia wykonawcy, wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku przez co najmniej 1 z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty, z zastrzeżeniem że 1 z podmiotów występujących wspólnie zrealizował co najmniej 1 usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km, a drugi podmiot drugą usługę w wymaganym zakresie,

2) odnoszącego się do potencjału technicznego, wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty,

3) odnoszącego się do sytuacji finansowej lub ekonomicznej, wykonawcy mogą wykazać spełnienie warunku łącznie przez wszystkie te podmioty.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg o zakresie rzeczowym co najmniej 60 km każda, potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu lub wykonywaniu. - wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty stwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert;

b) dysponuje lub będzie dysponował w realizacji zamówienia następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy:

— pługo-piaskarki - min 8 szt.,

— pługo-piaskarki do chodników - min. 3 szt.,

— ładowarka kołowa - min. 1 szt.,

— pług wirnikowy - min. 1 szt.

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2019
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 10/01/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 14:00
Place:

Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 22, POLSKA.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp.

2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VII SIWZ do Formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia, w postaci:

1) wypełnionego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, zawierającego informacje wstępnie potwierdzające spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia określonych w rozdziale VII SIWZ,

2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy),

3) JEDZ podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy),

4) JEDZ każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeżeli dotyczy),

5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),

6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Z-du Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7) Szczegółowo zasady wnoszenia odwołań i postępowania po wniesieniu odwołania, określają przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587001
Fax: +48 224587000
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019