Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 474363-2021

20/09/2021    S182

Francja-Paryż: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

2021/S 182-474363

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 144-383154)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GIE ILE-DE-FRANCE pour le compte de CDC Habitat et CDC Habitat Social
Adres pocztowy: 33 avenue Pierre Mendès-France
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR10 Ile-de-France
Kod pocztowy: 75013
Państwo: Francja
E-mail: Celine.prunes@cdc-habitat.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cdc-habitat.com
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES POMPES DE RELEVAGE EN ILE-DE-FRANCE

Numer referencyjny: GIE.IDF-ACH-PF-FS-2021-43
II.1.2)Główny kod CPV
50511000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Le présent marché a pour objet de mettre en place un contrat d'entretien et de maintenance des pompes de relevage Eaux usées, Eaux vannes, Pluviales, Hydrocarbures des ensembles immobiliers de CDC HABITAT et CDC HABITAT SOCIAL répartis en Île-De-France.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 144-383154

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 22/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
Zamiast:
Data: 23/09/2021
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 09:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: