Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 474426-2018

27/10/2018    S208

Magyarország-Budapest: Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására

2018/S 208-474426

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000332752018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000332752018/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Midibusz beszerzése 15-18 fős (2019)

Hivatkozási szám: EKR000332752018
II.1.2)Fő CPV-kód
34120000 Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Midibusz beszerzése 15-18 fős (2019), valamint kapcsolódó felkészítés megtartása 24 fő részére.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34120000 Gépjárművek tíz vagy annál több személy szállítására
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Eszközök vonatkozásában: MH Anyagellátó Raktárbázis (1163 Budapest, Újszász út 37-39.)

Felkészítés vonatkozásában: Eladóval egyeztetett helyszínen, Magyarország területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Beszerzés mennyisége: 8 db 15-18 fős midibusz beszerzése

A megajánlásra kerülő eszköznek új gépjárműnek kell lennie. Új gépjárműnek minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták. A vevő részére történő átadáskor összesen 500 km-nél nem nagyobb a futásteljesítménye, továbbá a gyártás és a forgalomba helyezés időpontja között eltelt idő nem több 180 naptári napnál.

Szállítási kapacitás követelményei:

— Szállítható személyek száma (fő): min. 15 fő, max. 18 fő vezetővel együtt

— Csomagtér: min. 1,2 m3

A teljesítményre meghatározott műszaki paraméterek:

— Motor maximális teljesítménye (kW/LE): min. 130/177

— Jármű kategória: A járművek kategóriába sorolása a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján M2 kategória: Személyszállításra használt járművek, amelyek a vezetőülésen kívül nyolcnál több ülőhellyel és 5 tonnát meg nem haladó legnagyobb tömeggel rendelkeznek.

Egyéb követelmények:

— Megengedett legnagyobb össztömeg: max. 5000 kg

— Motor: dízelüzemű legalább EURO 6 környezetvédelmi besorolású

— Kombinált átlag üzemanyag-fogyasztás (l/100km) max. 15 liter

— Hengerűrtartalom: min. 2000 cm3

Eladó köteles 16 + 8 fő részére elméleti és gyakorlati felkészítést tartani a Közbeszerzési Dokumentumban (KD) részletezettek szerint. A részletes műszaki követelményeket a KD tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítható személyek száma vezetővel együtt (fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A motor maximális teljesítménye (kW) / Súlyszám: 1
Ár - Súlyszám: 7
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 9
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a II.2.7) pontot az alábbiakkal egészíti ki: Az eszközök átadásának határideje: szerződéskötéstől számított 8 hónap, a felkészítés megtartásának határideje az eszközök átadásától számított 1 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.1) 1. § (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezeteknek is külön ESPD-t kell benyújtaniuk. Az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja az eljáráshoz tartozó ESPD mintáját. Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr.1 szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b), vagy d) alpont szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozóan szükséges nyilatkozni. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kr.1 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 424/2017(XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.2) 12. § (2) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében

Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő – figyelemmel a Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontjára – a Kr.1 19.§ (1) bekezdés a) pontja szerint rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi tartalommal:

– a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);

– mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;

– számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás. Attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan Ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás. A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Igazolás: A Kr.1 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész "alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.) A Kbt. 69.§ (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a P1) szerinti, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat benyújtására. Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés dátumát követően kelt nyilatkozat elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6) – (8) és (11) bekezdéseire. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított nyilatkozatok is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kr.2 12. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés körében nem kérhető a

Gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott nyilatkozatot kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott nyilatkozat megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi nyilatkozat adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1) AT figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontjára – a Kr.1 21. § (1) bek. c) pontja alapján nyújtsa be bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó jármű forgalmazás vagy értékesítés tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2008, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványát vagy annak másolatát, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékát. AK a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: járműforgalmazás vagy értékesítés tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, szerződés/megrendelés a jármű forgalmazás vagy értékesítés tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a kezességet vállaló nyilatkozatnak legalább az AT ajánlati kötöttsége lejártáig hatályosnak kell lennie, erről a kezességvállalónak nyilatkoznia kell. AK hivatkozik a Kr.1 24. § (3) bekezdésére.

M2) AT – figyelemmel a Kbt.65.§ (1) b) pontra – Kr.1 21.§(1) a) alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de maximum 6 éven belül megkezdett, az alábbi tárgyú szállításait igazoló referenciával: midibusz értékesítése.

M3) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) b) pontjára – a Kr.1 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján nyújtsa be a beszerzendő jármű leírását, – a műszaki követelményeknek megfelelően a 48/2011. (III.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti előírások figyelembevételével – olyan részletességgel, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelőség megállapítható, továbbá az alábbi paraméterekre is ki kell terjednie:

— CO, NOx, NMHC es PM kibocsátás értékeire,

— CO2 kibocsátás értékeire,

— üzemanyag-fogyasztás (l/100 km vagy g/kWh)

EU direktíva szerinti hivatkozás: a jármű motorjának az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott CO2 emisszió értéke (típusbizonyítványban szereplő érték).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr.1 1. § (1) bekezdésére.

M1)-M3) Igazolás: A Kr.1 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kr.1 II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr.1 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát. (Ajánlattevőnek az ESPD IV. rész „alfa" szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)

A Kbt. 69. § (4) bekezdések alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi igazolások benyújtására:

M1) szerinti tanúsított minőségirányítása rendszer meglétét igazoló tanúsítvány, vagy ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítéka;

M2) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal: szállítás tárgya, szállítás mennyisége, szerződést kötő másik fél megnevezése teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap) továbbá nyilatkozni arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciát a Kr.1 22.§ (1)-(2) szerint kell igazolni. AK felhívja a figyelmet a Kr.1 21.§ (1a) és 21/A. §-ra. M3) szerinti tartalmú, a megajánlott járműre vonatkozó leírás, valamint a típusbizonyítvány alkalmassági követelményben előírt értékeit tartalmazó oldalai.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik: jármű forgalmazás vagy értékesítés tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2008 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. AK az ISO 9001:2008 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, jármű forgalmazás vagy értékesítés tevékenységi körre tanúsítást: – amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy – nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy – a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 vagy AQAP 2120 minőségirányítási rendszer tanúsítás/igazolás, vagy – az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolás, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.

M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legalább öt darab midibuszra vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített szállítását igazoló referenciával.

M3) Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a megajánlani kívánt gépjármű nem felel meg az alábbi előírásoknak, továbbá a műszaki leírásban foglalt követelményeknek:

A megajánlott járművek meghajtó motorjainak környezetvédelmi besorolása minden rész tekintetében CO kibocsátás, NOx kibocsátás, HC és PM kibocsátás tekintetében legalább” EURO VI.” norma szerinti minősítés. A megajánlott járművek vegyes (Az 1999/100/EC előírás alapján meghatározott kombinált fogyasztás érték.) üzemhez tartozó, gyár által megadott üzemanyag fogyasztása:

Kombinált fogyasztási érték: ≤ 15 l/100 km

CO2 kibocsátás: ≤ 400 g/km

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

AK hivatkozik a Kbt. 135.§ (1) és (6), Ptk. 6:130.§ (1)-(2), a Ptk. 6:155. §ra, 6:186. §ra. Késedelmi kötbér: a késedelmesen átadott termék nettó vételár 1 %-a/nap, a felkészítés esetében a termék nettó vételárának 0,3 %-a/nap, maximum a termék nettó vételárának 20 %-a. A késedelem esetére érvényesített kötbér maximum elérésekor Vevő jogosult a szerződést egyoldalúan azonnali hatállyal felmondani.Meghiúsulási kötbér: AK jogosult a szerződéstől elállni, ill. felmondani a szerződést, ha AT hibás teljesítés esetén a fennálló kötelezettségeinek a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan megszegi. Ezekben az esetekben, továbbá ha a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése olyan okból meghiúsul, amelyért az AT felelős, AK meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett termék nettó vételára,mértéke annak 25 %-a.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 30/11/2018
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 30/11/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:

Ajánlattevő ajánlatát a Kr.2 előírásai szerint az EKR-ben nyújthatja be.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kr.2 14. § (3) bekezdésére.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kr.2 rendelet előírásai szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr.2 14. § (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

a) A Kr.1 30.§ (4) értelmében az AK a P1) pont szerinti, M1)-M3) pontok szerinti alkalmassági feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

b) AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazd. szerv. létrehozását a szerz. teljesítéséhez.

c) A KD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhető jelen felhívás I.3) pontjában megadott EKR elérhetőségen.

d) AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg: 1. rsz.: bruttó ajánlati egységár – (Ft) (fordított arányosítás) 2. rsz.: Szállítható személyek száma vezetővel együtt (fő) (pontkiosztás – megajánlás: 15-18 fő), 3. rsz. A motor maximális teljesítménye (kW) (pontkiosztás – megajánlás: min. 130 kW) részszempontonként adható pontszám 0-10 pont Max. adható összpontszám: 100 pont.

e) FAKSZ: Dr. Sebestyén Sára, lajstromszáma: 00813, távolléte esetén: Dr. Fail Kinga, lajstromszáma: 00571.

f) AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.

g) AT nyújtsa be: az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazd. szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.

h) Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) szerint (EKR-ben rögzített űrlap útján).

i) Nyilatkozat a Kbt.66.§ (6) szerint.

j) a KD szerinti kötelező nyilatkozatok.

k) AK tájékoztatja AT-t, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

l) ajánlati biztosíték előírására nem kerül sor.

m) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor AT-k kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat.

n) AK hivatkozik a Kbt. 35. § (2), (3) és (7) bekezdésére, valamint a Kr.2 13. § (2)-(3) bekezdéseire).

o) A Kbt. 71. § bek. alapján hiánypótlás lehetősége biztosított. p) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66.§ (5) bek. szerint. AK hivatkozik a Kr.2 11. § (1) bekezdésére

q) Ajánlattevő nyújtson be részletes kimutatást a nettó egységáron felül, – a teljesítéssel összefüggésben felmerülő – és a számlán jogszabály által kötelezően külön feltüntetendő adó, illeték, más fizetési kötelezettség mértékéről.

r) AK tájékoztatja AT-t, hogy a szerződéskötés feltétele a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelés, melyről szóló átláthatósági nyilatkozatát nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötést megelőzően ajánlatkérő részére átadni.

s) AK a Kbt. 50. § (2) k) pontja alapján nyilatkozik, hogy részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja, tekintettel arra, hogy egyféle típusú eszköz kerül beszerzésre.

t) AT nyújtsa be a közbeszerzési dokumentáció 4. számú melléklet szerinti kitöltött paramétertáblázatot.

u) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap vonatkozásában 60 napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/10/2018