Supplies - 474489-2020

09/10/2020    S197

Bulgaria-Sofia: Protective and safety clothing

2020/S 197-474489

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ (GDPBZN) — MVR
National registration number: 129010164
Postal address: ul. „Pirotska“ No. 171 A
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1309
Country: Bulgaria
Contact person: Sashka Kamenova Stoyanova
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Telephone: +359 296010291
Internet address(es):
Main address: https://www.mvr.bg/gdpbzn
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2526
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://app.eop.bg/today/73863
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://app.eop.bg/today/73863
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на електрозащитни средства

II.1.2)Main CPV code
35113400 Protective and safety clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на електрозащитни средства, включващи диелектрични ръкавици, боти, ботуши и килимчета, предназначени да защита на служителите срещу опасности от електрически ток при работа под напрежение в закрити и в открити разпределителни уредби и въздушни електропроводни линии.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 150 000.00 BGN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

Доставките следва да бъдат изпълнени до централна складова база на ГДПБЗН — МВР в с. Локорско, обл. София.

II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на електрозащитни средства, включващи диелектрични ръкавици, боти, ботуши и килимчета, предназначени да защита на служителите срещу опасности от електрически ток при работа под напрежение в закрити и в открити разпределителни уредби и въздушни електропроводни линии.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 150 000.00 BGN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Срок за изпълнение на обществената поръчка: 24 (двадесет и четири) месеца от подписване на договора или до достигане на крайната стойност на договора (при настъпване на първото от двете събития).

Срокът за изпълнение на периодичните заявки е до 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на заявка за доставка.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Неприложимо

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Неприложимо

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд, опазване на околната среда, които са в сила в Република БЪЛГАРИЯ.

1.Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Телефон +359 700 18 700

Интернет адрес: www.nap.bg

2. Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Телефон +359 28119443

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

3. Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:

Телефон: +359 29406000

Интернет адрес: https://www.moew.government.bg/

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2020
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Bulgarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 7 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2020
Local time: 10:00
Place:

В системата

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. Възложителят сключва договор с определения изпълнител при условията и реда на чл. 112 от ЗОП. За липсата на основанията за отстраняване и критериите за подбор се представят документите посочени в документацията съгласно ЗОП. Преди сключването на договора за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, представя декларации по:

— чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП (приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП),

— чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП (приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП),

— чл. 66, ал. 2 от ЗМИП (приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП).

При участие на обединение възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 и чл. 70 от ППЗОП. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП. При подизпълнител се прилагат разпоредбите на чл. 66 от ЗОП. Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно срока по чл. 28, ал. 4 от ППЗОП. Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Основания за отстраняване от процедурата:

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

— са налице основанията съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП,

— са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,

— са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,

— офертата/документите представени от участника не са на български език,

— е променил образците по процедурата,

— е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства,

— предложените електрозащитните средства са с гаранционен срок не по-малък от 24 месеца и експлоатационен срок — не по-малко от 96 месеца,

— участник, чието ценово предложение надвишава съответната максимална единична прогнозна цена на отделните артикули или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен,

— при представеното ценово предложение е налице разминаване между оферираната цена в представеното детайлно ценово предложение (т. 3.2 от ценовото предложение) и посочената обща цена за изпълнение на поръчката в т. 3.1 от ценовото предложение.

Възложителят заплаща на изпълнителя дължимата цена за приета доставка в една от следните форми на плащане:

1. С банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след предоставяне на двустранно подписан приемателно-предавателен протокол и оригинална фактура.

2. Възложителят авансово предоставя средства за всяка конкретна заявка в размер на 100 % от стойността ѝ срещу 100 % гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства, и фактура на стойността на авансовото плащане.

Начинът на плащане е подробно описан в документацията.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от всяко заинтересовано лице съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисия за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/10/2020