Bunuri - 474562-2020

Submission deadline has been amended by:  510364-2020
09/10/2020    S197

România-Bucureşti: Sisteme electronice militare

2020/S 197-474562

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Număr naţional de înregistrare: 4193222
Adresă: Str. Geniului nr. 42C
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 060117
Țară: România
Persoană de contact: Marius-Lucian Gogoi
E-mail: achizitii.igpf@mai.gov.ro
Telefon: +40 213162598/19360/19368
Fax: +40 214087425
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.politiadefrontiera.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104612
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Mentenanţa evolutivă a sistemului Scomar

Număr de referinţă: 4193222_2020_PAAPD1147225
II.1.2)Cod CPV principal
35700000 Sisteme electronice militare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea Contractantă achiziţionează:

— 4 (patru) radare,

— 7 (șapte) echipamente optoelectronice,

— o soluție informatică integrată SCOMAR,

— 10 (zece) link-uri radio,

— o soluție de tip DMZ,

— 10 upgrade-uri sistem securitate perimetrală turnuri comunicații SCOMAR,

— 25 (douăzecișicinci) echipamente de climatizare,

— 3 (trei) sisteme de electroalimentare,

— 10 (zece) servicii de expertiză tehnică pentru turnuri SCOMAR,

— 6 (șase) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe,

— o lucrare de proiectare și execuție lucrări de reabilitare sediu SCOMAR.

Termenul de livrare/prestare/executare al produselor/serviciilor/lucrărilor este de 18 (optsprezece) luni de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai tarziu de 30.11.2022.

În temeiul art 221 alin. (1), litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, Autoritatea Contractantă intenţionează să utilizeze în cadrul procedurii de achiziţie clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opţiunea de suplimentare:

În situaţia identificării unor surse de finanțare şi alocării bugetului solicitat, Autoritatea Contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul într-o perioadă de 24 luni de la data semnării de către ultima parte, cu o cantitate de:

— 4 (patru) radare,

— 3 (trei) echipamente optoelectronice,

— 15 (cincisprezece) link-uri radio,

— 3 (trei) echipamente de climatizare,

— 3 (trei) sisteme de electroalimentare,

— 4 (patru) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe.

Preţul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire de 24 de luni.

Astfel, cantităţile maxime pe care autoritatea contractantă estimează că le va achiziţiona sunt:

— 8 (opt) radare,

— 10 (zece) echipamente optoelectronice,

— o soluție informatică integrată SCOMAR,

— 25 (douăzecișicinci) link-uri radio,

— o soluție de tip DMZ,

— 10 upgrade-uri sistem securitate perimetrală turnuri comunicații SCOMAR,

— 28 (douăzecișiopt) echipamente de climatizare,

— 6 (șase) sisteme de electroalimentare,

— 10 (zece) servicii de expertiză tehnică pentru turnuri SCOMAR,

— 10 (zece) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe,

— o lucrare de proiectare și execuție lucrări de reabilitare sediu SCOMAR.

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generaţie

Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generaţie în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-suport produsele ofertate iniţial. La aplicarea clauzei de revizuire preţurile unitare ofertate nu se vor modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate iniţial.

De asemenea, în cazul aplicării clauzei de revizuire privind suplimentarea de echipamente, termenul de execuție este de 18 luni de la data semnării actului adițional de către ultima parte.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

Pentru respectarea principiului tratamentului egal, operatorii economici interesati vor respecta prevederile notificarii ANAP nr. 247 cu privire la modalitatea de transmitere a solicitărilor de clarificări și a informațiilor suplimentare la documentațiile de atribuire / răspunsurile formulate în cazul desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică prin intermediul mijloacelor electronice (o... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 60 471 509.80 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
30233141 Matrice redundantă de discuri independente (RAID)
31122000 Generatoare electrice
31711423 Echipament radio cu microunde
32420000 Echipament de reţea
32523000 Infrastructuri de telecomunicaţii
35120000 Sisteme şi dispozitive de supraveghere şi de securitate
35722000 Radar
42512300 Unităţi de climatizare
42961000 Sisteme de comandă şi control
45216110 Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică
48820000 Servere
71220000 Servicii de proiectare arhitecturală
71319000 Servicii de expertiză
72212900 Diverse servicii de dezvoltare de software şi sisteme informatice
80550000 Servicii de formare în domeniul securităţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

Raza județului Constanta; Sediul Gărzii de Coastă.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

În activitățile specifice de supraveghere a frontierei, Poliția de Frontieră utilizează la nivelul Gărzii de Coastă, sistemul integrat de supraveghere la Marea Neagra - SCOMAR, care permite detectarea timpurie, urmărirea, recunoașterea şi identificarea navelor care desfășoară activități ilegale de trafic la Marea Neagră.

Din punct de vedere tehnic, sistemul SCOMAR este un sistem complex, rezultat din integrarea mai multor subsisteme formate din mai multe tipuri de senzori şi echipamente de procesare a datelor de interes operativ (subsistemul radiolocație, subsistemul de supraveghere, subsistemul informatic integrat, subsistemul comunicații, subsistemul infrastructura format din sediul CCC, turnurile de comunicații, sheltere, echipamentele de electroalimentare și climatizare, subsistemul securitate perimetrală).

Sistemul SCOMAR a fost dat în exploatare începând cu anul 2009, parte din infrastructura de comunicații fiind implementată în anul 2007. Subsistemele staţiilor de senzori detectează, identifică şi urmăreşte navele suspecte, folosind funcţiile radarului şi ale senzorilor optoelectronici, prin transmiterea imaginilor video sau semnalelor obţinute către Centrul de Comandă şi Control (CCC), unde ameninţarea este analizată şi apreciată, astfel încât să fie dispuse măsurile necesare pentru interceptare şi/sau de salvare, de la caz la caz de către structurile special destinate. Informațiile de interes sunt integrate la nivelul aplicației integrate de supraveghere SCOMAR, disponibilă în CCC SCOMAR, prin intermediul infrastructurii de comunicații și tehnologia informației. Aplicaţia existentă este proiectată astfel încât să asigure interconectarea și cu alte sisteme externe, iar toate acestea furnizează permanent şi în timp real date privind situaţia din teren.

La momentul actual, atât pentru senzorii de supraveghere, cât și pentru infrastructura de comunicații și tehnologia informației (inclusiv pentru aplicației) au fost definite anumite cerințe operaționale care nu pot fi soluționate prin intermediul soluțiilor existente.

Asigurarea funcționării continue a acestui sistem, precum și implementarea cerințelor operaționale noi, presupune un proces de mentenanța evolutivă a soluțiilor tehnice existente, prin implementarea unor tehnologii de ultimă generație în conformitate cu cerințele operaționale.

Prin mentenanța evolutivă a sistemului SCOMAR se va asigura posibilitatea de a răspunde la presiunile imediate şi neprevăzute, exercitate de migraţia ilegală și criminalitatea transfrontalieră, precum şi a riscurilor la adresa securităţii frontierelor externe ale UE.

Se vor asigura următoarele:

— în zona de supraveghere se vor înlocui senzorii de supraveghere existenți (radare, senzori optoelectronici) cu echipamente care integrează progresul tehnologic din ultimii 10 ani,

— calitatea de procesare a informațiilor obținute de la senzorii și camerele instalate pe turnurile de comunicații,

— îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului Centrului de Comandă și Control.

Mentenanța evolutivă a echipamentelor din cadrul SCOMAR va contribui la asigurarea funcționării continue, făcând posibil răspunsul prompt la presiunile imediate şi neprevăzute, exercitate de migraţia ilegală și criminalitatea transfrontalieră, precum şi a riscurilor la adresa securităţii frontierelor externe ale UE. Prin ”echipament” se înțelege orice echipament/componentă/sistem/soluție/aplicație furnizată în cadrul contractului, conform obiectivelor, ce se doresc a se moderniza.

În continuarea zonei în care este implementat sistemul SCOMAR sunt realizate 13 link-uri radioreleu ce asigură comunicațiile între sediile PFR de la nivelul Gărzii de Coastă (PTF-uri, SPF-uri, Grupuri de nave, sediul Gărzii de Coastă). Atunci când situația operativă de la frontieră impune extinderea zonei de supraveghere a senzorilor de supraveghere, la nivelul Gărzii de Coastă se pun în aplicare soluții de relocare a unor senzori de supraveghere sau de instalare a unor senzori noi, sens în care toată infrastructura de comunicații care asigură transportul datelor de interes operativ la Centrul de Comandă și Control (CCC) de la sediul Gărzii de Coastă trebuie adaptată noilor nevoi operaționale.

În prezent, capacitățile de transport ale link-urilor radioreleu existente la nivelul județului Constanța nu mai asigură în mod optim necesarul de bandă pentru aplicațiile și serviciile IT&C necesare desfășurării în condiții optime a activităților operative, inclusiv pentru transmiterea imaginilor de la sistemele de supraveghere la sediul Gărzii de Coastă. În acest context, se impune creșterea acestor capacități prin înlocuirea echipamentelor de comunicații cu unele mai performante (legături radio-releu).

De asemenea, având în vedere fluctuațiile și întreruperile de energie electrică înregistrate la nivelul județului Constanța, pentru asigurarea funcționării continue a echipamentelor de comunicații este imperios necesară implementarea unor sisteme de electroalimentare (stabilizator și generator) și respectiv a unei soluții de climatizare modernizată pentru a asigura în mod continuu temperatura optimă de funcționare a echipamentelor de comunicații.

Prin înlocuirea acestor link-uri, precum și a infrastructurii de electroalimentare și climatizare aferente se va asigura o disponibilitate continuă pentru transmisia datelor de interes operativ, precum și creșterea capacității de transfer în conformitate cu nevoile operaționale.

Termenul de livrare/prestare/executare al produselor/serviciilor/lucrărilor este de 18 (optsprezece) luni de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai tarziu de 30.11.2022.

De asemenea, în cazul aplicării clauzei de revizuire privind suplimentarea de echipamente, termenul de execuție este de 18 luni de la data semnării actului adițional de către ultima parte.

Calendar estimat de derulare:

ETAPE:

a) PRIMA ETAPĂ a procedurii de dialog: DEPUNEREA SOLICITĂRILOR DE PARTICIPARE - 30 zile calendaristice;

Această perioadă cuprinde

— perioada de contestație pe documentația de atribuire si perioada de solicitare a eventualelor clarificări din partea operatorilor economici,

— depunerea candidaturilor,

— evaluarea candidaturilor și a documentelor justificative actualizate prin care se demonstrează îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE,

— selecția candidaților care vor participa la etapa a II-a de dialog competitiv.

b) A DOUA ETAPĂ a procedurii de dialog: DIALOGUL - 30 zile calendaristice;

— Dialogul se organizeaza în doua runde succesive. Nu vor fi candidati respinsi in urma rundelor de dialog,

— Etapa dialogului cu candidaţii selectaţi se organizeaza în vederea identificării soluţiei/soluţiilor apte să răspundă necesităţilor autorităţii contractante şi pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale,

— Candidații selectați sunt invitați să participe la A DOUA ETAPĂ a dialogului competitiv și vor depune propunerea tehnică inițială, la adresa și până la data și ora-limită ce va fi stabilită în invitația de participare la etapa a doua, pe baza căreia se va derula dialogul cu aceștia.

c) A TREIA ETAPĂ a procedurii de dialog: DEPUNEREA OFERTELOR FINALE - 15 zile calendaristice;

Depunerea ofertelor finale de către candidați în urma etapei de dialog.

EVALUAREA OFERTELOR DEPUSE: – 30 zile calendaristice;

PERIOADA DE DEPUNERE A CONTESTATIILOR: 10 zile calendaristice;

INCHEIEREA CONTRACTULUI – 15 zile calendaristice;

Timpul total estimat: 130 zile calendaristice.

Pe durata dialogului competitiv Autoritatea contractantă va supune discuțiilor, fără a se limita la aspecte ce vizează:

— Cerințele tehnice și operaționale (exemplu: alegerea tipului de echipamente optoelectronice (cu/fără girostabilizare/ cu stabilizare electronică) în funcție de soluțiile optime de instalare a senzorilor de supraveghere (radare și echipamente optoelectronice) în conformitate cu condițiile de disponibilitate a turnurilor de comunicații (consolidare/ construire)),

— Modalitatea de implementare a contractului în ceea ce privește corelarea tipurilor de activități (consolidarea turnurilor, instalare radare și echipamente optoelectronice, implementarea soluției informatice integrate pentru gestionarea datelor de interes operativ de la senzorii de supraveghere, recepții),

— Condițiile de garanție (perioadă, suport dezvoltare software, etc),

— Procedura de notificare, constatare, remediere a tuturor tipurilor de defecțiuni pe perioada de garanție,

— Clauze contractuale.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 3
Numărul maxim: 5
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În temeiul art 221 alin. (1), litera a) din Legea nr. 98/2016, actualizată, Autoritatea Contractantă intenţionează să utilizeze în cadrul procedurii de achiziţie clauze de revizuire a contractului, după cum urmează:

A. Clauza de revizuire privind opţiunea de suplimentare:

În situaţia identificării unor surse de finanțare şi alocării bugetului solicitat, Autoritatea Contractantă estimează faptul că va suplimenta contractul într-o perioadă de 24 luni de la data semnării de către ultima parte, cu o cantitate de:

— 4 (patru) radare,

— 3 (trei) echipamente optoelectronice,

— 15 (cincisprezece) link-uri radio,

— 3 (trei) echipamente de climatizare,

— 3 (trei) sisteme de electroalimentare,

— 4 (patru) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe.

Preţul unitar al acestora va rămâne ferm pe perioada clauzei de revizuire de 24 de luni.

Astfel, cantităţile maxime pe care autoritatea contractantă estimează că le va achiziţiona sunt:

— 8 (opt) radare,

— 10 (zece) echipamente optoelectronice,

— o soluție informatică integrată SCOMAR,

— 25 (douăzecișicinci) link-uri radio,

— o soluție de tip DMZ,

— 10 (zece) upgrade-uri sistem securitate perimetrală turnuri comunicații SCOMAR,

— 28 (douăzecișiopt) echipamente de climatizare,

— 6 (șase) sisteme de electroalimentare,

— 10 (zece) servicii de expertiză tehnică pentru turnuri SCOMAR,

— 10 (zece) lucrări de consolidare turnuri de comunicații SCOMAR și anexe,

— o lucrare de proiectare și execuție lucrări de reabilitare sediu SCOMAR.

B. Clauza de revizuire privind înlocuirea produselor ofertate cu produse de ultimă generaţie

Autoritatea contractantă precizează faptul că va utiliza clauza de revizuire pentru livrarea unor produse de ultimă generaţie în situaţia în care producătorul produselor ofertate iniţial a declarat în perioada de valabilitate a contractului drept end-of-sale/end-of-life/end-of-suport produsele ofertate iniţial. La aplicarea clauzei de revizuire preţurile unitare ofertate nu se vor modifica iar propunerile de înlocuire vor fi analizate de autoritatea contractantă pentru ca specificaţiile tehnice ale produselor nou propuse să fie echivalente sau superioare cu specificaţiile tehnice ale produselor ofertate iniţial.

Termenul de livrare/prestare/executare al produselor/serviciilor/lucrărilor este de 18 (optsprezece) luni de la data semnării contractului de către ultima parte, dar nu mai tarziu de 30.11.2022.

De asemenea, în cazul aplicării clauzei de revizuire privind suplimentarea de echipamente, termenul de execuție este de 18 luni de la data semnării actului adițional de către ultima parte.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

ROFSIB2015OS3A10P01-Mentenanţa evolutivă a sistemului SCOMAR; ROFSIB2019OS2A02P06 - Implementarea de noi tehnologii de supraveghere la frontiera externă UE (SCOMAR); ROFSIB2018OS2A02P03 - Modernizarea sistemului de comunicaţii fixe

II.2.14)Informații suplimentare

Proiectul este finantat din fonduri externe nerambursabile si de la bugetul de stat.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1. Operatorii economici participanţi la procedură (inclusiv asociaţii, subcontractanţii, terţii susţinători) nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute de art. 164, art. 165 şi art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. DUAE va fi prezentat împreună cu solicitarea de participare, la adresa și până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare.

Candidații clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la în etapa I a dialogului (etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție), vor prezenta Documentele justificative, NUMAI la solicitarea comisiei de evaluare a ofertelor, după cum urmează:

a) certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local și buget de stat) pentru toate punctele de lucru și sediile secundare pentru care acesta are obligații de plată, din care să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora;

b) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) şi art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

c) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

d) alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizează toate situaţiile cuprinse la art. 164, art. 165 şi art. 167, se acceptă orice document considerat edificator emis de autorităţi competente din ţara respectivă. În cazul candidaţilor persoane juridice/fizice străine, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

NOTĂ: NU trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: candidatul/membrii asocierii, subcontractantul / subcontractanţii, terţul / terţii susţinător (i).

2. Operatorii economici participanți la procedură (inclusiv asociații, subcontractanții, terții susținători) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitate de îndeplinire: se va completa DUAE. DUAE va fi prezentat împreună cu solicitarea de participare, la adresa și până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare. În cazul depunerii unei oferte individuale/comune susținută financiar și/sau tehnico-profesional de către terț/terți susținători, fiecare susținător are obligația de a demonstra îndeplinirea cerinței.

În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

1. (Î)Inspector General – Liviu BUTE;

2. (Î) Adjunct al Inspectorului General – Marin BONDAR;

3. Adjunct al Inspectorului General – Bogdan-Mihail IVĂNESCU;

4. Director al Direcției Comunicații Și Tehnologia Informației - Daniel MINCĂ;

5. Director al Direcției Logistice – Ana-Maria JIANU;

6. (Î)Șef al Serviciului Juridic – Sergiu-Ionuţ Stanca;

7. Director al Direcției Financiare – Iuliana-Laura MITROFAN;

8. Director al Direcției Fonduri Europene Nerambursabile – Angelica DOROBANȚU;

9. Șef al Serviciului Fonduri Dedicate – Claudiu-Ștefan PAVEL;

10. Șef al Serviciului Tehnologia Informației – Aurel SUCIA;

11. Șef al Serviciului Comunicații Voce-Date – Bogdan ROTAR;

12. Șef al Serviciului Comunicații Radio – Cristina CICĂ;

13. Șef al Serviciului Administrarea Patrimoniului Imobiliar – Ionel STANCIU;

14. Șef al Serviciului Supraveghere – Bogdan MORUȚ;

15. Șef al Serviciului Achiziții – Marius-Lucian GOGOI;

16. Șef al Biroului Gestionare și Asistență Fonduri Externe – Gabriela GHEORGHE;

17. Director al Direcției Supravegherea și Controlul Trecerii Frontierei – Marius VIZITIU;

18. Director al Gărzii de Coastă – Laurențiu-Cristian CICU;

19. Șef Serviciu Supraveghere și Control Naval – Ionel PAVEL.

Operatorii economici ce participă la procedură trebuie sa dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, că au capacitatea profesională de a livra produsele, presta serviciile şi executa lucrările care fac obiectul contractului. Capacitatea de exercitare a activității profesionale trebuie demonstrată de orice operator economic participant la procedura, indiferent daca este candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant sau terț susținător.

Modalitatea de îndeplinire: pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerinţe, operatorii economici participanţi la procedura de atribuire vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. DUAE va fi prezentat împreună cu solicitarea de participare, la adresa și până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare.

Candidații clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la în etapa I a dialogului (etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție), vor prezenta, NUMAI la solicitarea comisiei de evaluare a ofertelor, Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste candidatului (candidatului asociat/tertul sustinator si subcontractantul) abilitarea de a desfasura activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC sau documente echivalente).

Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.

In cazul candidatilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata a acestuia in limba romana care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul economic (art. 173 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare). Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata in limba romana.

AVIZUL DE SECURITATE INDUSTRIALA:

Având în vedere faptul că derularea contractului presupune accesul reprezentanţilor / personalului operatorilor economici la informaţii clasificate „secrete de serviciu” aparţinând Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) / Poliţiei de Frontieră Române (P.F.R.).

Procedura de obţinere a avizului de securitate industrială este prevăzută în Anexa nr. 3 la documentul descriptiv.

Pentru obţinerea avizului de securitate industrială, candidatul (lider, asociat, subcontractant, terţ) va adresa, în termen de 5 zile de la data primirii invitației pentru participarea la cea de-a doua etapă (etapa de dialog), o solicitare scrisă autorităţii contractante transmisă prin intermediul SEAP, la secţiunea „Solicitări de clarificare/Întrebări/Comunicări", la care va anexa:

a. actul de înfiinţare;

b. certificatul de înregistrare şi certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

c. certificatul de atestare, cazierul fiscal şi certificatul pentru înregistrare în scopuri de TVA;

d. actele de identitate ale persoanelor care necesită acces la informaţii clasificate secret de serviciu;

e. declaraţie prin care operatorul economic îşi exprimă acordul în privinţa nemotivării deciziei de neacordare a avizului de securitate industrială.

Lipsa vreunui document din cele menţionate mai sus sau prezentarea acestuia într-o altă formă decât cea solicitată, va duce la respingerea cererii de aviz de securitate. Neîndeplinirea la timp a tuturor diligenţelor necesare pentru obţinerea avizului/avizelor de securitate de către operatorii economici care doresc sa participe la procedura de achiziţie publică, exonerează autoritatea contractanta de orice răspundere referitoare la obţinerea acestui aviz de securitate industrială.

În cadrul ofertei, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, terţ) va prezenta cererea de obţinere a avizului de securitate industrială emis de către Direcţia Generală de Protecţie Internă (DGPI).

Ofertantii trebuie să detină avizul de securitate industrială emis de către Directia Generală de Protecţie Internă înainte de întocmirea raportului procedurii de atribuire.

Obţinerea avizului de securitate industrială este obligatorie atât pentru operatorii economici români, cât şi pentru operatorii economici străini care vor realiza părţi din contract pentru care se solicită obţinerea avizului.

Operatorii economici străini vor prezenta documente similare celor prevăzute mai sus, în raport cu legislaţia statului de origine.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) să fie de minimum 40.000.000 RON. Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2017, 2018, 2019). Aflarea cursului mediu anual al BCE se poate face accesând adresa de internet: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-ron.en.html și selectând toată perioada anului căutat. Daca un grup de operatori economici depun o candidatură comuna, atunci situaţia economica si financiara se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului cu aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din H.G. 395/2016. Se vor prezenta situaţiile financiare sau extrase din situaţiile financiare (bilanţuri aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani financiari încheiaţi (2017, 2018, 2019) vizate de autoritatea unde au fost depuse sau va fi prezentata recipisa care atesta depunerea prin mijloace electronice (copie conform cu originalul cu semnătura si stampila). Daca din motive obiective, justificate corespunzător, candidaţii nu au posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, aceştia pot sa-si demonstreze situaţia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte situaţia economica si, financiara. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaţilor prezentarea altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante. Pentru conversia lei/alta valuta se va utiliza cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2017, 2018, 2019). Autoritatea contractantă va selecta maxim 5 candidați care vor fi invitați să participe la a doua etapa a dialogului competitiv pe baza aplicării criteriu de selecție privind ”Capacitatea economică și financiară”, după cum urmează: Aplicarea criteriului de selecție: Algoritm de calcul pentru stabilirea punctajului maxim total al criteriului de selecție - Punctajul se acorda astfel: P(cifrăAfaceri)(n) – reprezintă punctajul acordat candidatului n și se calculează astfel: a) Candidatul cu cea mai mare valoare medie a cifrei de afaceri primește 100 de puncte; b) Candidații cu alte valori medii de afaceri decât cea prevăzută la litera a) primește punctajul calculat astfel: P(cifrăAfaceri)(n) = (Pn /Pmax) × 100. unde: P(cifrăAfaceri)(n) – punctajul acordat candidatului n; Pn – valoarea medie a cifrei de afaceri a candidatului n; Pmax – valoarea celei mai mari cifre de afaceri dintre toate cele prezentate de candidați. In situația in care, doua sau mai multe candidaturi obțin același punctaj în cadrul selecției și sunt clasate pe același loc (1÷5), autoritatea contractanta va invita în etapa a doua toți candidații clasați pe locurile aferente numărului maxim stabilit.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/terț susținător) vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. DUAE va fi prezentat împreună cu solicitarea de participare, la adresa și până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare. Candidații clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei I a dialogului (etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriului de calificare - secțiunea III.1.2). a Fișei de date), vor avea obligația să prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autorității contractante.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Având în vedere prevederile art. 179 litera b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ofertantul va demonstra că, în ultimii 12 ani calculaţi retroactiv de la data limită de depunere a ofertelor, a furnizat produse similare, în valoare cumulată minimă de 10.000.000 RON fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte. Valorile solicitate pentru experienţa similară pot fi demonstrate printr-un contract sau prin cumularea valorii a două sau a maxim trei contracte. În cazul în care se decalează termenul de depunere a ofertelor, perioada aferentă experienţei similar se extinde corespunzător cu zilele de decalare, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instrucţiunea Preşedintelui ANAP nr. 2/2017. Prin furnizarea de produse similare se înțelege livrarea/ dezvoltarea/ modernizarea/ mentenanța unor sisteme integrate de supraveghere, care au în componență: - senzori de detecție (radare - echipamente de detecție a țintelor bazate pe tehnologie de radiolocație și/sau sisteme/echipamente optoelectronice) - soluție informatică integrată - orice sistem informatic bazat pe soluții software și echipamente hardware care permite introducerea de date prin culegere automată de către sistem, stocarea acestora, prelucrarea lor și extragerea informației (rezultatelor) sub diverse forme - sistem de comunicații - echipamente de comunicații date pe microunde prin care se asigură transferul datelor Se va lua în considerare și partea de servicii aferente contractelor de furnizare invocate (instalare, configurare, punere în funcțiune). Se acceptă și echipamente / soluții superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului. Se acceptă prezentarea unor contracte de prestări servicii de mentenanță sau modernizare cu condiția ca acestea să fi fost prestate în cadrul unor sisteme integrate de supraveghere care au componența descrisă mai sus. Fiecare candidat/candidat asociat/tert sustinator va trebui să completeze DUAE separat și sa prezinte documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare şi beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorităţi contractante sau clienți privați.

Proportia de subcontractare Aceasta sectiune se completeaza doar de catre candidat, nu si de catre subcontractant.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire (candidat/candidat asociat/terț susținător) vor completa DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. DUAE va fi prezentat împreună cu solicitarea de participare, la adresa și până la data și ora-limită de depunere a acestora, prevăzute în anunțul de participare. Candidații clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei I a dialogului (etapa de selectare a candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și selecție din secțiunea III.1.3.a). a Fișei de date), vor avea obligația să prezinte documentele justificative doar la solicitarea autorității contractante. Fiecare candidat/candidat asociat/tert susținător va trebui să prezinte documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare și beneficiari, indiferent daca aceștia din urma sunt autorități contractante sau clienți privați. In DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Valorile vor fi exprimate in lei, fără TVA. Ofertanții care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de către BCE. Pentru anul în curs: transformarea în lei, se va face la cursul BCE din ziua publicării anunțului de participare în SEAP. Pentru alți ani, conversia lei/alta valuta se va face utilizând cursul mediu anual comunicat de BCE pentru anul respectiv (2019, 2018, 2017). Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat / tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre candidații clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei I a dialogului, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Exemple de documente doveditoare: copii ale unor parti relevante din contractele indeplinite, certificate de predare/primire, recomandari, PV de receptie, documente constatatoare, etc. (a se vedea Instructiunea nr. 2 din 19 aprilie 2017 emisa de ANAP). Livrarile/serviciile/lucrările în cuantumurile antementionate se vor confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul beneficiar. Valorile vor fi exprimate în lei fără TVA. Pentru valori exprimate în altă monedă, se va face conversia la cursul mediu anual leu/euro/altă valută comunicat de Banca Centrală Europeană pentru anul respectiv. Pentru anul in curs, conversia se va face la cursul BCE din ziua publicării anunțului de participare in SEAP. NU vor fi luate în considerare livrari de produse relevante efectuate cu mai mult de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Orice document emis în alta limba decât cea romana vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana.

Candidatul trebuie sa menționeze numele subcontractantului si proportia de subcontractare (in procente) în cadrul DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. Subcontractantii nominalizati vor completa independent DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în format editabil pus la dispoziţia operatorilor economici în cadrul documentaţiei de atribuire - DUAE editabil - de completat de operatorii economici. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre candidații, inclusiv subcontractantii declarati ai acestora, clasați pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea etapei I a dialogului, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, sunt documente din care sa rezulte valori, perioade de furnizare si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Dialog competitiv
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 083-195313
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 12/11/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Conform prevederilor art. 139 alin. (3) din HG nr. 395/2016, În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

2. Pentru informatiile privind asociații și subcontractanții, terti sustinatori se va completa DUAE.

3. In cazul unei asocieri, la momentul depunerii candidaturii, se va prezenta un acord sau o scrisoare preliminara de asociere în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele Asocierii pentru îndeplinirea contractului - Formularul nr. 5 - Model acord de asociere. In cazul in care oferta depusa in asociere va fi declarata castigatoare, asocierea va respecta prevederile Codului fiscal pe toata perioada de implementare a contractului.

4. În cazul în care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a,) precum și informațiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

5. Pentru informatiile privind tertii sustinatori, se va completa DUAE. La momentul depunerii candidaturii, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere din partea tertului sustinator (Formularul nr. 6 - Angajament privind sustinerea tehnica-experienta similara), la care se vor anexa documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

6. AC va încheia contractul de achiziție cu ofertantul desemnat câștigător, în perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire pentru a acorda termenul legal de 10 zile pentru formularea eventualelor contestații administrative.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Serviciul juridic din cadrul IGPF
Adresă: Bulevardul Geniului nr. 42C, sector 6
Localitate: București
Cod poștal: 060117
Țară: România
E-mail: juridic@igpf.ro
Telefon: +40 213162598
Adresă internet: www.politiadefrontiera.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
06/10/2020