Supplies - 474627-2020

Submission deadline has been amended by:  550637-2020
09/10/2020    S197

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Rękawice chirurgiczne

2020/S 197-474627

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: 000311639
Adres pocztowy: ul. Daleka 11
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-825
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ireneusz Borkowski
E-mail: zp.borkowski@szpitalzachodni.pl
Tel.: +49 227559115
Faks: +49 227559110
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalzachodni.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpitalzachodni.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpitalzachodni.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rękawiczek

Numer referencyjny: SPSSZ/43/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem dostawy jest dostawa rękawiczek z podziałem na pakiety:

— pakiet 1: rękawiczki chirurgiczne,

— pakiet 2: rękawiczki diagnostyczne,

— pakiet 3: rękawice diagnostyczne nitrylowe,

— pakiet 4: rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawiczki chirurgiczne

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawiczki chirurgiczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto z VAT / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena techniczna (jakość) / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawiczki diagnostyczne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawiczki diagnostyczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto z VAT / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena techniczna (jakość) / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto z VAT / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena techniczna (jakość) / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rękawice diagnostyczne do procedur wysokiego ryzyka.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto z VAT / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: ocena techniczna (jakość) / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 6
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z SIWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zgodnie z SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 w budynku warsztatowym, pok. nr 13.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KIO
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: UZP
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/10/2020