Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 474660-2021

Submission deadline has been amended by:  540102-2021
20/09/2021    S182

Poland-Tarnów: Technical computer support services

2021/S 182-474660

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Postal address: ul. Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 33-100
Country: Poland
Contact person: Bożena Damian
E-mail: bozena.damian@psgaz.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.psgaz.pl
Address of the buyer profile: https://zamowienia.psgaz.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.psgaz.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.psgaz.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point oraz dostawa urządzeń firewall dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Reference number: 2021/W001/WP-003274
II.1.2)Main CPV code
72611000 Technical computer support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Cześć 1 – Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia określony został we wzorze Umowy wraz załącznikami stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.

Cześć 2 – Dostawa urządzeń firewall, (na podstawie zamówień składanych sukcesywnie, w miarę zaistnienia potrzeby u Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie ramowej). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi został określony we wzorze Umowy wraz załącznikami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72611000 Technical computer support services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla rozwiązania Check Point. Przedmiot zamówienia ma być realizowany z zachowaniem wymogów stawianych autoryzowanym przedstawicielom lub partnerom producenta oprogramowania Check Point co oznacza, że Wykonawca powinien posiadać aktywną umowę zawartą z firmą upoważniającą do sprzedaży produktów Check Point na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do świadczenia usług wsparcia technicznego będącego przedmiotem Umowy. Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https:// zamowienia.psgaz.pl, postępowania publiczne nr 2021/W001/WP-003274.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/12/2021
End: 05/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa urządzeń firewall

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

1.Dostawa urządzeń firewall, (na podstawie zamówień składanych sukcesywnie, w miarę zaistnienia potrzeby u Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie ramowej). Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia wraz z minimalnymi wymaganiami technicznymi został określony we wzorze Umowy wraz załącznikami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Sprzęt musi być:

1) fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia zamówienia,

2) nieuszkodzony,

3) pełnowartościowy,

4) dopuszczony do sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

5) wolny od wad technicznych.

3.Przewidywana i minimalna liczba Sprzętu :

1) Urządzenie firewall w wykonaniu przemysłowym wraz zasilaczami, o wydajności modułu firewall min. 1900 Mbps, 802.11ac MIMO 3x3, 3/4G/LTE Dual SIM i wsparciem dla rozpoznawania protokołów przemysłowych: przewidywalna - 20 szt., minimalna - 4 szt.

2) Urządzenie firewall o wydajności modułu firewall min. 2800 Mbps, 802.11ac MIMO 4x4, 3/4G/LTE Dual SIM: przewidywalna - 20 szt., minimalna - 4 szt.

3) Urządzenie firewall w wykonaniu przemysłowym wraz zasilaczami o wydajności modułu firewall min. 1900 Mbps, 3/4G/LTE Dual SIM i wsparciem dla rozpoznawania protokołów przemysłowych: przewidywalna - 120 szt., minimalna - 24 szt.

4) Urządzenie firewall o wydajności modułu firewall min. 1000 Mbps: przewidywalna - 40 szt., minimalna - 8 szt.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: https:// zamowienia.psgaz.pl, postępowania publiczne nr 2021/W001/WP-003274.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie określa tego warunku;

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa tego warunku;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej - określone w pkt III.1.2 ogłoszenia;

d) posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt III.1.3 ogłoszenia.

2. Z postępowania o udzielenie zamów. Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 7 SWZ - Podstawy wykluczenia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:

1. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

1) dla części 1: 2 600 000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych, 00/100).

2) dla części 2: 700 000,00 PLN (słownie: siedemset tysięcy złotych, 00/100).

Szczegółowe wymagania określa SWZ.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają określone zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

dla części 1:

1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali lub należycie realizują co najmniej dwie usługi, których przedmiotem jest świadczenie usług wsparcia dla urządzeń firewall o łącznej wartości wykazanych usług nie mniejszej niż 1 500 000 PLN (słownie: milion pięćset tysięcy złotych, 00/100) brutto,

2) wykażą, że dysponują Zespołem zdolnym do wykonania przedmiotu Zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami tj. minimum 2 osoby posiadające certyfikat Inżyniera o statusie CCSE (Check Point Certified Security Expert) lub wyższym CCSM (Check Point Certified Security Master),

3) posiadają System Zarządzania Jakością̨ PN EN ISO 9001 w zakresie realizacji projektów informatycznych (lub równoważny);

dla części 2:

1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizowali lub należycie realizują co najmniej jedną dostawę urządzeń firewall o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych, 00/100) brutto.

2) posiadają wdrożony System zarządzania jakością PN EN ISO 9001 w zakresie dostaw sprzętu informatycznego i serwisu sprzętu informatycznego (lub równoważny);

Szczegółowe wymagania określa SWZ.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości przedstawionej poniżej dla każdej części zamówienia:

dla części 1: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100),

dla części 2: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

Łącznie kwota wadium wynosi: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych,00/100). Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w formach wskazanych w pkt 21.4 SWZ.

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, jednakże przed dokonaniem samej czynności podpisania Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 2% wartości brutto ceny ofertowej.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Wynagrodzenie i zasady rozliczeń określają wzory umów stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SWZ.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Zgodnie z przepisami art. 58 ustawy Pzp.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umów zawarte są we wzorach umów, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone we wzorach umów.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2021
Local time: 11:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej PSG, znajdującej się pod adresem: https:// zamowienia.psgaz.pl. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej PSG. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, w tym o urządzeniach spełniających min. wymagania techniczne zawarte są w pkt 10 SWZ.

Information about authorised persons and opening procedure:

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest Bożena Damian, adres e-mail: bozena.damian@psgaz.pl oraz Joanna Kuklewicz-Fijał, adres e-mail: joanna.kuklewicz-fijal@psgaz.pl .

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

I. Zamawiający (Zam.) informuje, że przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 139 Pzp.

II. Wykonawca (Wyk.) nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu (JEDZ). Zam. zażąda tego oświadczenia wyłącznie od Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona.

III. Zam. przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyk., którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie podstaw wykluczenia oraz w zakresie spełnienia warunków udziału w postęp., tj.:

1. informacji z KRK w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp;

c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp;

d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp, dot. ukarania za wykrocz., za które wymierzono karę aresztu;

e) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp, dot. skazania za przestępstwo lub ukarania za wykrocz., za które wymierzono karę aresztu

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 mcy przed jej złożeniem;

2. oświad. Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależ. do tej samej grupy kapitał. w rozum. ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochr. konkurencji i konsumentów z innym Wyk., który złożył odrębną ofertę, albo oświad. o przynależności do tej samej gr. kapitał. wraz z dok. lub inform. potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej gr. kapitał.;

3. zaświad. właśc. naczelnika US potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakr. art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłac. podatków lub opłat wraz z zaświad. Zam. żąda złożenia dok. potwierdz., że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dok. płatności należ. podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4. zaświad. albo innego dok. właściwej terenowej jedn. organizacyjnej ZUS lub właśc. oddziału regional. lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. i zdrow., w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrow. wraz z zaśw. albo innym dok. Zam. żąda złożenia dok. potwierdz., że przed upływem term. składania ofert Wyk. dokonał płat. należnych składek na ubezp. społ. i zdrow. wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5. odpisu lub informacji z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m-ce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. oświadczenie Wyk. o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wyklucz. z post. wskaz. przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dot. orzecz. zakazu ubiegania się o zam. publ. tytułem środka. zapobieg.;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dot. zawarcia z innymi Wyk. porozum. mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dot. płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Pzp, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ogranicz. wolności lub karę grzywny;

g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Pzp;

h) art. 109 ust. 1 pkt 3 Pzp, dot. ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny;

i) art. 109 ust. 1 pkt 5-6 i 8-10 Pzp.

7. Szczegółowe wymagania określa SWZ.

IV. Zam. informuje, że przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją zawartą w „Obowiązku informacyjnym” dostępnym na stronie internetowej Zam. pod adresem www.psgaz.pl, w zakładce: Dla kontrahenta / Obowiązek informacyjny.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale IX Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4.Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5.Jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

6.Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7.Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy PZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676 Warszawa
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2021