ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 474735-2019

09/10/2019    S195    Paslaugos - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Wałbrzych: Inžinerinio projektavimo paslaugos

2019/S 195-474735

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 178-433872)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Wałbrzych
Adresas: pl. Magistracki 1
Miestas: Wałbrzych
NUTS kodas: PL517
Pašto kodas: 58-300
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Agnieszka Wojtczak
El. paštas: a.wojtczak@um.walbrzych.pl
Telefonas: +48 746655154
Faksas: +48 746655155

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.um.walbrzych.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Utworzenie placówek wsparcia dziennego oraz domów pobytu na obszarze objętym rewitalizacją” (...).

Nuorodos numeris: BZP.271.90.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71320000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dokumentacji projektowo–kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie placówek wsparcia dziennego oraz domów pobytu na obszarze objętym rewitalizacją” (działka nr 208/8, 208/7, obręb nr 6 Piaskowa Góra), w zakresie remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu, na potrzeby SOW i PWD, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych, dostosowanie wszystkich rozwiązań technicznych do obowiązujących przepisów i pełnienie nadzoru autorskiego, przy uwzględnieniu ewentualnej konieczności uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień (np. BHP, p.poż.), decyzji (np. Konserwatora Zabytków, na usunięcie drzew i krzewów), map, badań, inwentaryzacji i innych, niezbędnych celem prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
04/10/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 178-433872

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.6
Keistino teksto vieta: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Yra:
Turi būti:

Okres związania ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień, w którym upływa termin składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.

Dalies numeris: III.1.1
Keistino teksto vieta: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Yra:
Turi būti:

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt 6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 5.2 lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

Dalies numeris: IV.2.7
Yra:
Data: 17/10/2019
Vietos laikas: 10:15
Turi būti:
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 10:15
VII.2)Kita papildoma informacija:

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach wskazanych w rozdziale V pkt 1.1) niniejszej SIWZ oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale V pkt 1.2) niniejszej SIWZ. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie

Z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ). Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, od podwykonawców, o ile nie są oni podmiotami, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o który mowa w pkt 1 (JEDZ).

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu udostępniającego.