Fournitures - 474780-2018

27/10/2018    S208    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Opole: Machines de traitement des données (matériel)

2018/S 208-474780

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 183-413666)

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
365183911
ul. Głogowska 27
Opole
45-315
Pologne
Point(s) de contact: Bogusława Pater
Téléphone: +48 774047537
Courriel: bpater@rzpwe.opolskie.pl
Fax: +48 774047535
Code NUTS: PL524

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://rzpwe.opolskie.pl/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni i laboratoriów branżowych dla szkolnictwa zawodowego w podziale na 6 części

Numéro de référence: 67/ZP/RZPWE/9.2.1/2018
II.1.2)Code CPV principal
30210000
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych stanowiących wyposażenie pracowni i laboratoriów branżowych dla szkolnictwa zawodowego

Część I: Stanowiska dydaktycznego przedstawiającego budowę i działanie oraz umożliwiającego przeprowadzenie diagnozy hybrydowego układu napędowego pojazdów, umożliwiającego bezpieczne wykonywanie wysokonapięciowych (do 1000 V) pomiarów laboratoryjnych.

Część II: zestawu szkoleniowego z dziedziny robotyki

Część III: zestawu pomocy z zakresu mechatroniki

Część IV: sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej

Część V: sprzętu komputerowego do pracowni sieci komputerowych

Część VI: sprzętu do studia nagrań

W ramach projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/10/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 183-413666

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 3
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 4
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 5
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

Numéro de section: II.2.7
Lot nº: 6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Au lieu de:

Okres w dniach: 14

Lire:

Okres w dniach: 21

VII.2)Autres informations complémentaires:

Na stronie BIP Zamawiającego opublikowano pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami oraz zmiana SIWZ z załącznikami. Zmiany dotyczą wymaganego terminu dostawy, który w częściach od 3 do uległ zmianie z 14 na 21 dni. Dodatkowo zmieniono/uzupełniono zapisy we wzorze umowy w paragrafie 5. Zmiany nie są istotne i nie ulega w związku z tym termin składania ofert.