Услуги - 474788-2019

09/10/2019    S195

България-София: Куриерски услуги

2019/S 195-474788

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Тронкова
Електронна поща: s.tronkova@mod.bg
Телефон: +359 29220689
Факс: +359 29515169
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-078

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.1.2)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал.3 и ал.4 от ЗОП с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 04/10/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 050-115677

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: УД-12-11
Наименование:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „М и БМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: k.petkova@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025744
Факс: +359 29025770
Интернет адрес: http://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 4 377.50 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64120000 Куриерски услуги
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната.

Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 4 377.50 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „М и БМ Експрес“ ООД
Национален регистрационен номер: 131394882
Пощенски адрес: ул. „Струма“ № 3Б
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Електронна поща: k.petkova@mbm-bg.com
Телефон: +359 29025744
Факс: +359 29025770
Интернет адрес: http://www.mbm-express.com/
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № УД 12-11/28.2.2019 г. е изменен с допълнително споразумение № УД 12-68/27.9.2019 г. към него. С допълнителното споразумение текстът на чл. 4 от договор № УД 12-11/28.2.2019 г. се променя, като придобива следното съдържание:

„Настоящият договор е със срок на действие до достигане на максималната му стойност, посочена в чл. 6, но не по-късно от 31.3.2020 г., или до сключване на нов договор по рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г., или до сключване на нов договор по ново рамково споразумение на ЦОП със същият предмет, което от четирите събития настъпи първо, като изпълнението на услугите започва, както следва“.

Всички останали клаузи на договор № УД 12-11/28.2.2019 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № УД 12-11/28.2.2019 г. с предмет „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната“ е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП при условията на рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. на ЦОП. С писмо с изх. № 91-00-216/22.7.2019 г. Министерството на финансите уведоми възложителите — потребители на Централен орган за покупки, относно сключено допълнително споразумение с № 1/16.7.2019 г. към рамково споразумение № СПОР-26/4.10.2017 г. и възможността да се изменят действащите договори за предоставяне на куриерски услуги в рамките на срока им на действие при спазване на условията по чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С допълнителното споразумение се удължава срокът на действие на рамковото споразумение до 31.3.2020 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 4 377.50 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 4 377.50 BGN