Услуги - 474789-2019

09/10/2019    S195

България-София: Услуги на националната поща

2019/S 195-474789

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Силвия Тронкова
Електронна поща: s.tronkova@mod.bg
Телефон: +359 29220689
Факс: +359 29515169
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mod.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-076

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.1.2)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Провеждане на вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната“ въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 04/10/2019
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 050-115672

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: УД-12-12
Наименование:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
28/02/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 18 548.33 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2019

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
64110000 Услуги на националната поща
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната.

Обществената поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Крайна дата: 31/03/2020
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 18 548.33 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Български пощи“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121396123
Пощенски адрес: кв. „Студентски град“, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1700
Държава: България
Електронна поща: info@bgpost.bg
Телефон: +359 29493280
Факс: +359 29625329
Интернет адрес: www.bgpost.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № УД 12-12/28.2.2019 г. е изменен с допълнително споразумение № 12-70/27.9.2019 г. към него. С допълнителното споразумение текстът на чл. 4 от договор № УД 12-12/28.2.2019 г. се променя, като придобива следното съдържание:

„Настоящият договор е със срок на действие до достигане на максималната му стойност, посочена в чл. 6, но не по-късно от 31.3.2020 г., или до сключване на нов договор по рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г., изменено с ДС № 1/16.7.2019 г. към него на Централен орган за покупки (ЦОП), след провеждане на минипроцедура по чл. 82, ал. 4 от ЗОП, което от трите настъпи първо, като изпълнението на услугите започва, както следва:“.

Всички останали клаузи на договор № УД 12-12/28.2.2019 г. остават непроменени.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Договор № УД 12-12/28.2.2019 г. с предмет „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МО и структури, пряко подчинени на министъра на отбраната“ е сключен след провеждане на вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП при условията на рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. на ЦОП. С писмо с изх. № 91-00-216/22.7.2019 г. Министерството на финансите уведоми възложителите — потребители на Централен орган за покупки, относно сключено допълнително споразумение с № 1/16.7.2019 г. към рамково споразумение № СПОР-25/4.10.2017 г. и възможността да се изменят действащите договори за предоставяне на пощенски услуги в рамките на срока им на действие при спазване на условията по чл. 116 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). С допълнителното споразумение се удължава срокът на действие на рамковото споразумение до 31.3.2020 г.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 18 548.33 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 18 548.33 BGN