Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 474866-2021

21/09/2021    S183

België-Brussel: Ondersteuningsonderzoek inzake de levenscyclusanalyse van alternatieve brandstoffen bij de Internationale Maritieme Organisatie

2021/S 183-474866

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 136-358266)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer (MOVE), MOVE.DDG2.D.2 — Maritime Safety
Postadres: Rue Demot 28
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: move-tender-d2@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ondersteuningsonderzoek inzake de levenscyclusanalyse van alternatieve brandstoffen bij de Internationale Maritieme Organisatie

Referentienummer: MOVE/2021/OP/0007 MOVE/D2/FV-2021-271
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ondersteuning van de verdere ontwikkeling en verspreiding van richtsnoeren voor de levenscyclusanalyse van alternatieve brandstoffen in het kader van de eerste IMO-strategie ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door schepen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/09/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 136-358266

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 01/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 15/10/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 05/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 19/10/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: