Services - 474955-2019

Submission deadline has been amended by:  536452-2019
09/10/2019    S195    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Olsztyn: Refuse disposal and treatment

2019/S 195-474955

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
National registration number: PZP-372/RGŚ-20/19
Postal address: ul. Oficerska 16a
Town: Olsztyn
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 10-218
Country: Poland
Contact person: Luiza Łaganowska
E-mail: laganowskal@pwik.olsztyn.pl
Telephone: +48 895327904
Fax: +48 895327904

Internet address(es):

Main address: www.pwik.olsztyn.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_olsztyn
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie skratek i piasku z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie

Reference number: PZP-372/RGŚ-20/19
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, w okresie 24 miesięcy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu skratki [kod 19 08 01] i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9, POLSKA w okresie 24 miesięcy, w ilości:

1 500 Mg skratek [kod 19 08 01],

3 000 Mg piasku (zawartości piaskowników) [kod 19 08 02].

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Zaproponowany sposób zagospodarowania odpadów / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie prowadzone będzie w procedurze odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne zezwolenia w całym okresie realizacji niniejszego zamówienia:

a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie o odpadach z 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 01 i 19 08 02;

b) decyzję zezwalającą na prowadzenie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów o kodach 19 08 01 i 19 08 02 zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.) w ilości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 750 000 PLN.

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa wyżej (ust. 3), może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Zamawiający wymaga spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie minimum co najmniej 2 zamówienie związane z gospodarowaniem odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, polegająca na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu odpadów typu: skratki [kod 19 08 01] w ilości 1 000 ton i zawartość piaskowników [kod 19 08 02] w ilości 2 000 ton rocznie;

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.

3. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - sporządzony wg wzoru - Załącznik nr 5;

b) oświadczenie wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, a w szczególności oznakowanymi w sposób czytelny kontenerami / pojemnikami, które muszą być szczelne i wyposażone w system odwodnienia zakończony zaworem kulowym oraz że dysponuje środkami transportu przystosowanymi do współpracy z systemem kontenerowym — treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1);

c) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności technicznych tj. miejsca i sposobu realizacji.

4. Dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 3.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

1) Cena ─ waga 50 %.

Punktacja (w zakresie 0–50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru: C skratki/piasek = [C n skratki/piasek: C of skratki/piasek] x 100 pkt x 50 %

Opis w SIWZ.

2) Sposób zagospodarowania ─ waga 50 %.

Punktacja (w zakresie 0–50) będzie wyliczona wg poniższego wzoru, w zależności od procesu zagospodarowania wykonawca może uzyskać 50 punktów lub 10 punktów, wykonawca może zaoferować każdy z poniższych sposobów odzysku lub unieszkodliwiania, ale może wybrać też 1 lub 2 dla całości, w przypadku niezaoferowania jednej z metod zamawiający przyzna za tą metodę 0 pkt, a za pozostałe j.n.: A - dla procesu odzysku R3 - 50 pkt, B - dla procesu odzysku R5 - 50 pkt, C - dla procesu odzysku D8 – 50 pkt, D - dla procesu odzysku D10 - 10 pkt.

P oferty skratki = [(50 x A / 1500) + (50 x B / 1500) + (50 x C / 1500) + (10 x D / 1500)]

P oferty piasek = [(50 x A / 3000) + (50 x B / 3000) + (50 x C / 3000) + (10 x D / 3000)]

Opis w SIWZ.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.1.6)Deposits and guarantees required:

Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem ostatecznego terminu składania ofert w wysokości: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł).

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku i obejmować wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.

2. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę brutto wraz ze stawkę VAT naliczoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W celu wykonywania bieżących rozliczeń ustala się cenę jednostkowa za 1 Mg odpadu, która obejmuje wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami i jest stała przez cały okres trwania umowy.

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy opisano w dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2019
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2019
Local time: 11:30
Place:

Siedziba zamawiającego, PWIiK Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami: Luiza Łaganowska, tel. +48 895327904, adres email: laganowskal@pwik.olsztyn.pl

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje przesłanki wykluczenia obligatoryjne oraz fakultatywne na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania:

1) na podstawie art. 24 ust. 1:

Pkt 13 a–c),

Pkt 14, jeśli osoba o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 a–c),

Pkt 16–23).

2) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

2. W celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy Pzp – zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI SIWZ ust. 1.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa art. 86 ust. 5 przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający załącza do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 7.

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą:

1) formularz ofertowy - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 1;

2) jednolity europejski dokument zamówienia (zwany dalej JEDZ) – wstępnie wypełniony przez za-mawiającego JEDZ składany elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym - Załącznik nr 2;

3) oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów zgodnie z posiadaną decyzją - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 3;

4) oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 14 RODO - sporządzony wg wzoru Załącznik nr 4.

6. Zamawiający wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO poprzez dołączenia do SIWZ załącznika nr 8 – klauzula informacyjna.

Zamawiający informuje, że również wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci będzie musiał podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: Poland
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zasady postępowania wykonawcy i zamawiającego dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu określono w dziale VI - Środki ochrony prawnej w art. 180 – art. 198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/10/2019