Roboty budowlane - 475041-2021

21/09/2021    S183

Francja-Arcachon: Przepompowywanie

2021/S 183-475041

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: e.p.i.c. Port D'Arcachon
Adres pocztowy: cs 01
Miejscowość: Arcachon Cedex
Kod NUTS: FRI1 Aquitaine
Kod pocztowy: 33120
Państwo: Francja
E-mail: Administration@port-arcachon.fr
Tel.: +33 0556223683
Adresy internetowe:
Główny adres: http://Port-arcachon.com
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Gestion portuaire Pêche et Plaisance
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gestion portuaire Pêche et Plaisance

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

travaux de dragage des sédiments du Port d'arcachon (33120) 2022 - 2025

Numer referencyjny: 03/03/09/21/00 bis
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

dragage de 60 000 à 80 000 m3 pour la période de 2022 à 2025

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 628 500.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FRI1 Aquitaine
II.2.4)Opis zamówienia:

dragage de 60 000 à 80 000 m3 pour la période de 2022 à 2025

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 119-311774
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

travaux de dragage des sédiments du Port d'arcachon 2022-2025

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/09/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: curages dragages et systemes cdes
Adres pocztowy: chemin de l'usine
Miejscowość: Luzancy
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Kod pocztowy: 77138
Państwo: Francja
Adres internetowy: https://cdes.pro
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 628 500.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

sous critères techniques :- adéquation du matériel d'extraction proposé (limitation teneur en eau, précision, limitation des remises en suspension lors dragage) ;- adéquation du matériel de transport nautique des sédiments ;- adéquation de la zone de reprise des sédiments (matériel de reprise, bassin tampon...) ;- adéquation du matériel de transport terrestre des sédiments ;- organisation du travail (moyens humains) ;- adéquation avec les temps d'intervention de l'arrêté ;- moyens mis en oeuvre pour réaliser un dragage homogène de 80 000 m3 maximum de sédiments sur 4 ans ;- appréciation de la qualité environnementale globale du chantier (niveau remplissage barges...) ;- mesures de sécurisation de la zone de reprise ;- mesures pour limiter le retour à l'eau de sédiments au droit de la zone de reprise ;- prise en charge des macros déchets ;- modalités de suivi de la qualité de l'eau ;- bathymétrie ;- qualité du paq / sopre / pae / soged ;- délaisd'Exécution des travaux ;- période d'intervention ;- cadences d'extraction et de transport estimées ;- coordination entre le poste d'extraction et le transport terrestre

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif
Adres pocztowy: rue Tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33000
Państwo: Francja
Adres internetowy: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: tribunal Administratif
Adres pocztowy: rue tastet
Miejscowość: Bordeaux
Kod pocztowy: 33000
Państwo: Francja
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021