Roboty budowlane - 475113-2021

21/09/2021    S183

Francja-Pont-d'Ain: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 183-475113

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 148-392801)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ville de Pont d'ain
Adres pocztowy: 7 rue Louise de Savoie
Miejscowość: Pont D'Ain
Kod NUTS: FRK21 Ain
Kod pocztowy: 01160
Państwo: Francja
E-mail: mairie@pontdain.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://marchespublics.ain.fr
Adres profilu nabywcy: https://marchespublics.ain.fr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

construction D'Une STATION D'Epuration, D'Un bassin de stockage-restitution et des reseaux associes

II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

la commune entreprend des travaux de construction d'une nouvelle station d'épuration (Step) et d'un bassin de stockage restitution (Bsr) associés à divers travaux à réaliser sur les réseaux d'assainissement communaux

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 148-392801

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 14/10/2021
Czas lokalny: 15:00
Powinno być:
Data: 29/10/2021
Czas lokalny: 15:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: