Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

U tijeku su prijave za četvrtu radionicu za ponovne korisnike podataka s TED-a, koja će se održati 14. prosinca 2023.

Usluge - 475147-2022

Submission deadline has been amended by:  573547-2022
01/09/2022    S168

Mađarska-Budimpešta: Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

2022/S 168-475147

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Poštanska adresa: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU110 Budapest
Poštanski broj: 1117
Država: Mađarska
E-pošta: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eit.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Inovacije i tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

Referentni broj: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, kako je opisano u dokumentaciji za nadmetanje. Postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HU110 Budapest
II.2.4)Opis nabave:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT), kako je opisano u uputama za nadmetanje.

EIT namjerava sklopiti jedan okvirni ugovor o pružanju usluga.

EIT će možda trebati privremenu podršku zbog, među ostalim, zakonski predviđenog:

— osoblja koje je na dugoročnom bolovanju ili posebnom bolovanju u razdobljima s najvećim opterećenjem poslom koja zahtijevaju dodatni rad na određeno vrijeme;

— obavljanja, na privremenoj osnovi, dodatnih zadataka proizašlih iz određenih projekata;

— privremenog obavljanja zadataka koji zahtijevaju posebne vještine koje nisu dostupne u EIT-u;

— obavljanja novonastalih zadataka koji proizlaze iz organizacijskih ili strukturnih promjena.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor može se produljiti najviše dva puta, svaki put na razdoblje od 12 mjeseci pod istim uvjetima, osim ako jedna od strana zaprimi službenu obavijest o suprotnom najmanje jedan mjesec prije završetka tekućeg trajanja.

Obnovom se ne mijenjaju niti ne odgađaju postojeće obveze.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/10/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će se otvoriti na virtualnom otvaranju ponuda na prethodno navedeni datum i vrijeme.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju može prisustvovati najviše jedan predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/08/2022