Usluge - 475147-2022

Submission deadline has been amended by:  573547-2022
01/09/2022    S168

Mađarska-Budimpešta: Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

2022/S 168-475147

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Poštanska adresa: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU110 Budapest
Poštanski broj: 1117
Država: Mađarska
E-pošta: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eit.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=12047
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Inovacije i tehnologija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

Referentni broj: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, kako je opisano u dokumentaciji za nadmetanje. Postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 200 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HU110 Budapest
II.2.4)Opis nabave:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT), kako je opisano u uputama za nadmetanje.

EIT namjerava sklopiti jedan okvirni ugovor o pružanju usluga.

EIT će možda trebati privremenu podršku zbog, među ostalim, zakonski predviđenog:

— osoblja koje je na dugoročnom bolovanju ili posebnom bolovanju u razdobljima s najvećim opterećenjem poslom koja zahtijevaju dodatni rad na određeno vrijeme;

— obavljanja, na privremenoj osnovi, dodatnih zadataka proizašlih iz određenih projekata;

— privremenog obavljanja zadataka koji zahtijevaju posebne vještine koje nisu dostupne u EIT-u;

— obavljanja novonastalih zadataka koji proizlaze iz organizacijskih ili strukturnih promjena.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Okvirni ugovor može se produljiti najviše dva puta, svaki put na razdoblje od 12 mjeseci pod istim uvjetima, osim ako jedna od strana zaprimi službenu obavijest o suprotnom najmanje jedan mjesec prije završetka tekućeg trajanja.

Obnovom se ne mijenjaju niti ne odgađaju postojeće obveze.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 04/10/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 05/10/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će se otvoriti na virtualnom otvaranju ponuda na prethodno navedeni datum i vrijeme.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju može prisustvovati najviše jedan predstavnik po ponuditelju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: https://curia.europa.eu/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/08/2022